Општина Црна Трава званичан сајт

Јавне набавке и конкурси 2014

 

План јавних набавки за 2014.

- 12.12.2014. Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМВ 01/2014 назив и ознака из општег речника набавке: 03322200 – Козе; Набавка расних коза алпина (јаради расе француска алпина) за развој сточарства на територији општине Црна Трава

- 12.12.2014. Конкурсна документација Набавка расних коза алпина (јаради расе француска алпина) за развојсточарства на територији општине Црна Трава.

- 26.11.2014.  К О Н К У Р С за доделу стипендија за школску  2014/2015 годину. Oпштина Црна Трава додељују максимално 30 стипендија.

Општина Црна Трава даје стипендије у циљу очувања средње техничке школе и привлачењу што већег броја ученика. Стипендија се искључиво даје за покриће трошкова становања у дому ученика техничке школе „Милентије Поповић“ Црна Трава.

- 26.11.2014.  Уговор о стипендији.

- 26.11.2014.  Образац пријаве на конкурс за доделу стипендија ученицима средње школе на територији општине ЦРНА ТРАВА.

- 25.11.2014.  Позив за подношење  понуда - Услуге геодетског снимања за потребе легализације објеката. Назив и ознака из општег речника набавке: 71250000 – Архитектонске, техничке и геодетске услуге.

- 25.11.2014. Кнкурсна документација -  Предмет јавне набавке- набавка Услуга геодетског снимања за потребе легализације објеката, број ЈНМВ 06/2014

- 21.11.2014. ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Предмет јавне набавке, број ЈН ЈН02/2014-1 која се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, је извођење додатних непредвиђених грађевинских и електрорадова на реконструкцији НН мреже у МЗ Преслап. Ознака из општег речника набавке повезана са јавном набавком 45231400 – радови на изградњи електроенергетских водова.

- 21.11.2014. Koнкурсна документација ЈАВНА НАБАВКА – извођење додатних (непредвиђених) грађевинских и електрорадова на реконструкцији НН мреже у МЗ Преслап.

- 28.10.2014. Јавни позив  за   ЈНМВ 06/2014  45233141

Грађевински радови на зимском одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2014. и 2015. годину.Одржавање путева.

- 28.10.2014. Комкурсна документација за  ЈНМВ  БР  06/2014 Грађевински радови на зимском одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2014. и 2015. годину.

- 05.02.2014. Позив за подношење понуда за навбавку горива за моторна возила путем дебитне картице за потребе Општине Црна Трава

- 05.02.2014. Допуна документације за јавну набавку горива за моторна возила

- 05.02.2014. Конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности за набавку горива за моторна возила бр 02/2014.

- 07.03.2014. Позив за подношење понуда - Грађевински радови на редовном одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији Општине Црна Трава за 2014. годину, број ЈН 05/2014 45233141 – радови на одржавању путева

- 07.03.2014. Конкурсна документација - Набавка радова отворени поступак бр. 05/2014  грађевински радови на редовном одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији Општине Црна Трава за 2014.годину

- 18.03.2014. Измена конкурсне документације за Набавку радова отворени поступак бр. 05/2014  грађевински радови на редовном одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији Општине Црна Трава за 2014.годину .

- 17.04.2014. Питање Југ Електро -Врање  и одговор у вези „НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ И ЕЛЕКТРО РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СТУБНЕ ТРАФО – СТАНИЦЕ ЗА НАПАЈАЊЕ ППОВ У ЦРНОЈ ТРАВИ – ЈНМВ БР. 07/2014“

- 14.04.2014. Конкурсна документација за „НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ И ЕЛЕКТРО РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СТУБНЕ ТРАФО – СТАНИЦЕ ЗА НАПАЈАЊЕ ППОВ У ЦРНОЈ ТРАВИ – ЈНМВ БР. 07/2014“

- 14.04.2014. Обавештење о обустави поступка за поднођење понуда рађевински радови на редовном одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији Општине Црна Трава за 2014. годину, број ЈН 05/2014 45233141 – радови на одржавању путева

- 17.04.2014. Питање  ГАТ д.о.о.  Нови Сад и одговор у вези  „НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ И ЕЛЕКТРО РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СТУБНЕ ТРАФО СТАНИЦЕ ЗА НАПАЈАЊЕ ППОВ У ЦРНОЈ ТРАВИ – ЈНМВ БР. 07/2014“

- 08.05 .2014. Конкурсна документација за - Грађевински радови на редовном одржавању општинских и некатегорисаних путева

на територији општине Црна Трава за 2014. годину, број ЈН 10/2014

- 08.05.2014. Позив за подношење понуда за - Грађевински радови на редовном одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2014. годину, број ЈН 10/2014  45233141 – радови на одржавању путева .

- 12.05.2014. К о н к у р с   за расподелу приплодне јаради расе француска алпина .

- 12.05.2014. К о н к у р с   за избор извршиоца послова вештачког осемењавања крава .

- 16.05.2014. Оглас  o прикупљању писмених понуда за и здавање у закуп пословног погона Едукационог центра у Градској

- 11.06.2014. Одлукa о расписивању конкурса за доделу телади сименталске расе.

- 05.08.2014. Позив за подношење понуда за извођење грађевинских и електрорадова на реконструкцији НН мреже у МЗ  Преслап, број ЈН 02/2014 45231400 – радови на изградњи електроенергетских водова.

- 05.08.2014. Конкурсна  документација  - Отворени поступак, јавна набавка бр. ЈН 02/2014, Извођење грађевинских и електрорадова на реконструкцији  НН мреже у МЗ Преслап.

- 12.08.2014.О г л а с  за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној  својини

- 18.08.2014.Измена конкурсне документације "Плана генералне регулације варошице Црна Трава“

- 18.08.2014. Jaвнa набавка услуга измене и допуне „Просторног плана општине Црна Трава“.Јавна набавка је мале вредности бр. ЈНМВ 07/2014 назив и ознака из општег речника набавке: 71410000 – Услуге просторног планирања;

- 18.08.2014. Друга измена конкурсне документације "Плана генералне регулације варошице Црна Трава“

- 18.08.2014. Измена конкурсне документације „Просторног плана општине Црна Трава“.

- 18.08.2014. Друга измена конкурсне документације „Просторног плана општине Црна Трава“.

- 18.08.2014. Конкурсна документација за  јавну набавку мале вредности бр.08/2014  „НАБАВКА УСЛУГА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ „ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВАРОШИЦЕ ЦРНА ТРАВА“"

- 18.08.2014. К о н к у р с н а д о к у м е н т а ц и ј а    Jавна набавка мале вредности број: 07/2014 „набавка услуга измене и допуне „просторног плана општине црна трава““Август, 2014.

- 20.08.2014. Трећа измена конкурсне документације "Плана генералне регулације варошице Црна Трава“

- 20.08.2014. Трећа  измена конкурсне документације „Просторног плана општине Црна Трава“.

- 22.08.2014. Четврта  измена конкурсне документације „Просторног плана општине Црна Трава“.

- 22.08.2014. Четврта измена конкурсне документације "Плана генералне регулације варошице Црна Трава“.

- 22.08.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда „Набавка услуга измене и допуне „Плана генералне регулације варошице ЦрнаТрава“

број јавне набавке мале вредности 08/2014.

- 24.09.2014.  Образац пријаве пројекта за финансирање услуга из области социјалне заштите.

- 24.09.2014. Јавни позив за подношење предлога пројеката за пружање услуга из  области социјалне заштите

-17.10.2014. Комкурсна документација за  ЈНМВ - зрада техничке документације – Главног пројекта изградње општинског пута Дел – Млачиште

- 17.10.2014. Јавни позив за подношење понуде за израду техничке документације за израду Главног пројеката изградње општинског пута Дел-Млачиште

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa