Општина Црна Трава званична презентација

Општинска управа

Одељење за послове органа општине, општу управу и друштвене делатности

Одељење за финансије, привреду и локални економски развој

Одељење за урбанизам, грађевинске, комунално-стамбене и инспекцијске послове

Кабинет председника општине

Списак лица овлашћених за предузимање појединих  радњи у поступку  пре доношења решења.

Списак лица овлашћених за одлучивање у управним стварима.

Поштовани грађани,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА је Ваш сервис који Вам омогућава да што квалитетније остварите своја права и она не може да функционише без Ваше подршке.

Наш циљ је да створимо Општинску управу која ће бринути о грађанима, која ће користити све облике комуникације, којој ће усредсређеност на грађане и пружање услуга грађанима бити основне вредности.

У ту сврху преузимамо иницијативу у развијању дијалога са Вама и тражимо начине да услуге учинимо лакше доступним Вама и да Вас о њима информишемо.

Све то од сада имаћете на једном месту.

Општинска управа образована је као јединствена служба и обавља послове у складу са Законом, Статутом општине и Одлуком о организацији Општинске управе општине Црна Трава.

У оквиру делокруга рада Општинска управа:

припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

припрема акте о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима које користе органи Општине;

извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;

решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;

извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;

обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

води јединствену евиденцију непокретности у својини Општине у складу с Законом, подзаконским актима и одлуком Скупштине општине.

доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње

доноси уз сагласност Општинског већа Општине Црна Трава, Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака Општинске управе Општине Црна Трава у ратним условима.

Општина Црна Трава

Трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава

Teл/фakс 016 811 118.

ПИБ 101064719

Радно време: од понедељка до петка од 7:00 до 15:00

Информативни центар Општине

016 811 118

063 690 890

062 548 785

Мапа сајта

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa