Општина Црна Трава званична презентација

Службени гласници града Лесковца

 • Службени гласници 2019

  Службени гласник, број 5- http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2019/5.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%205%20od%2014.2.2019..pdf

  1. Решење о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Црна Трава

  2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2019. годину – ребаланс број 1

  3. Правилник о додели финансијских средстава из буџета општине Црна Трава у циљу очувања постојеће запослености у привреди

  4. Правилник о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на финансијку помоћ за вантелесну оплодњу

  5. Решење о прихватању Извештаја о раду Општинског већа општине Црна Трава за 2018. годину

  6. Решење о прихватању Извештаја о раду Црвеног Крста Црна Трава за 2018. годину

  7. Решење о давању сагласности на План рада Црвеног Крста Црна Трава за 2019. годину

  8. Решење о прихватању Извештаја о раду Месне заједнице „Мирко Сотировић“ Црна Трава за 2018. годину

  9. Решење о давању сагласности на План рада Месне заједнице „Мирко Сотировић“ Црна Трава за 2019. годину

  10. Решење о прихватању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава за 2018. годину

  11. Решење о давању сагласности на План рада Штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава за 2019. годину

  12. Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

  13. Решење о разрешењу Саветника за заштиту права пацијената

  14. Решење о именовању Саветника за заштиту права пацијената

  15. Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за представке и жалбе Скупштине општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 7 - http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2019/7.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%207%20od%2015.3.2019..pdf

  1) Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Црна Трава,

  2) Решење о прихватању Извештаја о раду Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава за 2018. годину,

  3) Решење о давању сагласности на Програм рада Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава за 2019. годину,

  4) Правилник о условима и начину давања у закуп станова дограђених у оквиру реализације мера популационе политике општине Црна Трава,

  5) Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Црна Трава за 2018. годину,

  6) Решење о продужењу статуса вршиоца дужности начелника ОУ

  7) Решење о додели мандата Драгану Стаменковићу

   

  Службени гласник број 8 - http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2019/8.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%208%20%20od%2028.3.3019..pdf

  1) Статут општине Црна Трава,

  2) Пословник Скупштине општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 10 - http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2019/10.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2010.pdf

  1) Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Црна Трава за 2019. годину

  2) Решење о разрешењу и именовању члана савета за безбедност саобраћаја на територији општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 11 - http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2019/11.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2011%20od%208.5.2019..pdf

  1) Решење о прихватању Извештаја о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2018. годину,

  2) Решење о прихватању Извештаја о раду Одељења Центра за социјални рад у Црној Трави за 2018. годину

  3) Решење о прихватању Извештаја о раду Општинске управе општине Црна Трава за 2018. годину

  4) Одлука о утврђивању назива улица, тргова и заселака у насељеним местима на територији општине Црна Трава

  5) Одлука о накнади за рад у надзорном одбору јавних предузећа чији је оснивач општина Црна Трава и

  6)Одлука о додељивању Априлских награда и других признања општине Црна Трава поводом Дана општине 26.04.2019. године.

   

  Службени гласник број 12 https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2019/12.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2012%20od%2022.5.2019..pdf

  1. Одлука о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Црна Трава за 2019. годину

   

  Службени гласник града Лесковца број 13/2019 –

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2019/13.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2013%20od%207.6.2019..pdf

   

  1) Решење о продужењу статуса вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Црна Трава и

  2) Решење о утврђивању висине накнаде за рад у надзорном одбору Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава за 2019. годину.

   

  Службени гласник града Лесковца број 16/2019 –

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2019/16.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2016%20od%202.7.2019..pdf

   

  1) Одлука о завршном рачуну буџета општине Црна Трава за 2018. годину,

  2) Одлука о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Црна Трава за 2019. годину,

  3) Одлука о усвајању Елабората о мрежи предшколских установа са седиштем на територији општине Црна Трава,

  4) Одлука о утврђивању мреже јавних предшколских установа на територији општине Црна Трава,

  5) Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“, Црна Трава,

  6) Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ у Црној Трави,

  7) Решење о разрешењу чланова сталних радних тела Скупштине општине Црна Трава,

  8) Решење о именовању чланова сталних радних тела Скупштине општине Црна Трава.

   

  Службени гласник града Лесковца број 19/2019 –

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2019/19.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2019%20od%2022.7.2019..pdf

   

  1) Одлука о усвајању Програма заштите животне средине општине Црна Трава са Акционим планом

  2) Решење о прихватању Извештаја о раду Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава

  3) Одлука о изменама Одлуке о спровођењу Програма мера, активности и маханизама општине Црна Трава на јачању популационе политике утврђене Стратегијом подстицања рађања Републике Србије

  4) Правилник о условима и поступку остваривање права на подстицаје у оквиру реализације мера политике руралног развоја на територији општине Црна Трава

  5) Одлука о изменама Одлуке о мерама, заштите од пољске штете, од пожара и другим мерама заштите пољопривредног земљишта на територији општине Црна Трава

  6) Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп  и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Црна Трава

  7) Решење о прихватању Извештаја о раду Савета за здравље општине Црна Трава за 2018. годину

  8) Решење о разрешењу команданта, заменика команданта, начелника и чланова Општинског Штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава

  9) Решење о именовању команданта, заменика команданта, начелника и чланова Општинског Штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава

  10) Oдлука о образовању Савета за младе Скупштине општине Црна Трава

   

  Службени гласник града Лесковца број 21/2019 од 21.08.2019. године –

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2019/21.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2021%20od%2021.8.2019..pdf

  1) Решење о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Црна Трава за период 01.01.2019. – 30.06.2019. године,

  2) Одлуку о усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Црна Трава за 2019. годину, са Програмом,

  3) Одлука о суфинансирању израде и постављања споменика „Црнотравском неимару“,

  4) Одлука о преносу права јавне својине на покретним стварима без накнаде

   

  Службени гласник града Лесковца број 23/2019 од 03.09.2019. године –

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2019/23.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2023%20od%203.9.2019..pdf

  1) Одлука Одлука о усвајању Процене угрожености општине Црна Трава

  2) Одлука о усвајању Плана заштите и спасавања општине Црна Трава

  3) Решење о продужењу статуса вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Црна Трава

  4) Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава и расписивање огласа за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава

   

  Службени гласник града Лесковца број 29/2019 од 21.10.2019. године - https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2019/29.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2029%20od%2021.10.2019..pdf

   

  1) Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава и расписује оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава

   

  Службени гласник града Лесковца број 30/2019 од 06.11.2019. године - https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2019/30.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2030%20od%206.11.2019..pdf

   

  1) Решење о прихватању Извештаја о раду Основне школе „Александар Стојановић“ Црна Трава за школску 2018/2019. годину,

  2) Решење о давању сагласности на План рада Основне школе „Александар Стојановић“ Црна Трава за школску 2019/2020. годину,

  3) Одлука о критеријумима за већи односно мањи број деце у васпитним групама у Предшколској установи „Младост“ Црна Трава за радну 2019/2020. годину,

  4) Одлука о бесплатном боравку деце у Предшколској установи „Младост“ Црна Трава за радну 2019/2020. годину,

  5) Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2019. годину – ребаланс број 2,

  6) Решење о прихватању Извештаја о извршењу буџета за период 01.01. – 30.09.2019. године,

  7) Одлука о режиму саобраћаја у зимском приоду на територији општине Црна Трава за период 01.11.2019. – 31.03.2020. године,

  8) Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Црна Трава,

  9) Одлука о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе - Општини Црна Трава за 2017. годину,

  10) Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Црна Трава,

  11) Решење о утврђивању престанка мандата председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације општине Црна Трава,

  12) Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације општине Црна Трава и

  13) Одлука о допунама Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Црна Трава,

   

  Службени гласник града Лесковца број 32/2019 од 27.11.2019. године - https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2019/32.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2032%20od%2027.11.2019..pdf

   

  1) решење о прихватању извештаја о раду Предшколске установе „Младост“ Црна Трава за радну 2018/19. годину,

  2) решење о давању сагласности на План рада Предшколске установе „Младост“ Црна Трава за радну 2019/20. годину,

  3) Одлука о усвајању Плана детаљне регулације са пројектом парцелације насеља „Штудгарт“, варошица Црна Трава, у општини Црна Трава, са текстуалним делом плана

  4) Одлука о усвајању Плана детаљне регулације са пројектом парцелације насеља „Ваљавица“, варошица Црна Трава у општини Црна Трава, са текстуалним делом плана

  5) решење о давању сагласности на измене и допуне Посебног програма коришћења субвенција Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава,

  6) Одлука о измени Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Црна Трава,

  7) решење о разрешењу председника и чланова Савета за родну равноправност,

  8) Одлука о образовању Комисије за родну равноправност,

  9) одлука o изменама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине Црна Трава,

  10) решење о разрешењу члану Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава,

  11) решење о именовању члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“, Црна Трава и

  12) Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Црна Трава.

  3) Одлука о буџету општине Црна Трава за 2020. годину,

  4) Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава за 2020. годину,

  5) Решење о давању сагласности на Јавном предузећу за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава на Посебан програм коришћења субвенција за 2020. годину,

  6) Кадровски план општине Црна Трава за 2020. годину,

  7) Програм рада Скупштине општине Црна Трава за 2020. годину,

  8) Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава,

  9) Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава,

   

  Службени гласник града Лесковца број 34/2019 од 13.12.2019. године - https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2019/34.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2034%20od%2013.12.2019..pdf

   

  1) Одлука о давању позитивног мишљења на предлог за именовање вршиоца дужности директора Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава

  2) Решење о именовању чланова Изборне комисије за избор одборника Скупштине општине ЦрнаТрава у сталном саставу

  3) Решење о утврђивању престанка и именовању председника и члана Жалбене комисије општине Црна Трава

   

  Службени гласник града Лесковца број 36/2019 од 23.12.2019. године - https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2019/36.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2036%20od%2023.12.2019..pdf

   

  1) Одлука о усвајању Локалног акционог плана за родну равноправност за периоду 2020-2022. годину, са текстом Плана

  2) Одлука о комуналном инспекцијском надзору

  3) Одлука о буџету општине Црна Трава за 2020. годину,

  4) Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава за 2020. годину,

  5) Решење о давању сагласности на Јавном предузећу за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава на Посебан програм коришћења субвенција за 2020. годину,

  6) Кадровски план општине Црна Трава за 2020. годину,

  7) Програм рада Скупштине општине Црна Трава за 2020. годину,

  8) Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава,

  9) Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава.

 • Службени гласници 2018

  Службени гласник, број 3 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/3.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%203%20od%2020.2.2018..pdf

  1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2018. годину – ребаланс број 1,

  2. Одлука о финансирању пројекта „Унапређење здравствене заштите становништва општине Црна Трава за 2018. годину“,

  3. Решење о прихватању Извештаја о раду Општинског већа општине Црна Трава за 2017. годину,

  4. Одлука о ослобађању од плаћања трошкова закупнине за потребе функционисања апотеке у Црној Трави,

  5. Решење о прихватању Извештаја о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2017. годину,

  6. Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу објекта мини хидроелектране за производњу електричне енергије „Белчине“, на реци Власини, у општини Црна Трава,

  7. Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације насеља Градска – центар, Месна заједница Градска у општини Црна Трава,

  8. Решење о прихватању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава за 2017. годину,

  9. Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава за 2018. годину,

  10. Решење о прихватању Извештаја о раду Црвеног Крста Црна Трава за 2017. годину,

  11. Решење о давању сагласности на Плана рада Црвеног Крста Црна Трава за 2018. годину,

  12. Решење о разрешењу и именовању члана Савета за здравље општине Црна Трава,

  13. Одлука о накнадама одборника, чланова радних тела Скупштине општине Црна Трава, председника савета месних заједница и чланова Општинског већа општине Црна Трава,

   

  Службени гласник, број 6 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/6.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%206%20od%2011.4.2018..pdf

  1. Правилник о раду Савета за безбедност саобраћаја на територији општине Црна Трава,

   

  Службени гласник, број 8 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/8.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%208%20od%2028.4.2018..pdf

  1) Решење о прихватању Извештаја о раду Међуопштинског Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава за 2017. годину,

  2) Решење о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава – Одељења у Црној Трави за 2018. годину,

  3) Решење о прихватању Извештаја о раду Јавног правобранилаштва општине Власотинце које штити и имовинска права и интересе општине Црна Трава за 2017. годину,

  4) Решење о прихватању Извештаја о раду Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава за 2017. годину,

  5) Решење о давању сагласности на План рада Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава за 2018. годину,

  6) Решење о прихватању извештаја о раду Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава за 2017. годину,

  7) Одлука о усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Црна Трава за 2018. годину,

  8) Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Црна Трава за 2018. годину,

  9) Решење о прихватању Извештаја о раду Савета за здравље општине Црна Трава за 2017. годину,

  10) Решење о утврђивању престанку мандата председника и чланова Управног одбора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава,

  11) Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава,

  12) Етички кодекс понашања функционера у општини Црна Трава,

  13) Решење о разрешењу члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава,

  14) Решење о именовању члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава,

  15) Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Александар Стојановић“ Црна Трава,

  16) Одлука о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини општине Црна Трава, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда,

  17) Одлука о усвајању Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Црна Трава,

  18) Одлука о додељивању Априлских награда и других признања општине Црна Трава поводом Дана општине – 26.04.2018. године,

  19) Одлука о образовању Комисије за планове општине Црна Трава

   

  Службени гласник, број 11 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/11.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2011%20od%207.6.2018..pdf

  1) Одлука о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Црна Трава за 2018. годину,

  2) Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини и

  3) Одлука о давању на коришћење објекта пијаце у Црној Трави Јавном предузећу за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава,

   

  Службени гласник, број 13 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/13.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2013%20od%2020.6.2018..pdf

  1. Одлука о  завршном рачуну буџета општине Црна Трава за 2017. годину,

  2.

  3. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава,

  4. и

  5. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јованог предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава.

   

  Службени гласник, број 15 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/15.-Sluzbeni-glasnik-grada-Leskovca-broj-15-od-2.7.2018.pdf

  1) Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2018. годину – ребаланс број 2,

  2) Решење о давању сагласности Јавном предузећу „Вилин Луг“ Црна Трава на Посебан програм коришћења средстава субвениција из буџета општине Црна Трава за 2018. годину,

  3) Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Црна Трава за 2018. годину,

  4) Одлука о накнади за рад у надзорном одбору јавних предузећа чији је оснивач општина Црна Трава.

   

  Службени гласник, број 16 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/16.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2016%20od%2013.7.2018..pdf

  1. Решење о утврђивању висине накнаде за рад у надзорном одбору Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава за 2018. годину

   

  Службени гласник, број 17 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/17.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2017%20od%2010.8.2018..pdf

  1) Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2018. годину – ребаланс број 3,

  2) Решење о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Црна Трава за период 01.01.2018. – 30.06.2018. године,

  3) Одлука о давању сагласности на конвертовање потраживања општине Црна Трава у удео у капиталу Привредног друштва „Симпо“ а.д. Врање,

  4) Одлука о приступању изради Програма заштите животне средине општине Црна Трава 2019-2029. године,

  5) Одлука о подизању споменика „Црнотравском неимару“,

  6) Решење о именовању чланова Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава.

   

  Службени гласник, број 20 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/20.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2020%20od%2014.9.2018..pdf

  1. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава и расписује Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава

   

  Службени гласник, број 21 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/21.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2021%20od%2028.9.2018..pdf

  1) Одлука о давању позитивног мишљења на предлог за именовање директора Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава,

  2) Решење о прихватању Извештаја о раду Општинске управе општине Црна Трава за 2017. годину,

  3) Одлука о бесплатном боравку деце у Предшколској установи „Младост“ Црна Трава за радну 2018/2019. годину,

  4) Одлука о о мрежи установа за децу у општини Црна Трава за радну 2018/2019. годину,

  5) Одлука о критеријумима за већи односно мањи број деце у васпитним групама у Предшколској установи „Младост“ Црна Трава за радну 2018/2019. годину,

  6) Одлука о приступању доношењу новог Статута општине Црна Трава.

   

  Службени гласник, број 23 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/23.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2023.%20od%202.11.2018..pdf

  1) Одлука о давању позитивног мишљења на предлог за именовање вршиоца дужности директора Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава,

  2) Решење о образовању Савета за безбедност саобраћаја на територији општине Црна Трава.

   

  Службени гласник, број 24 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/24.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2024%20od%2016.11.2018..pdf

  1) Решење о прихватању Годишњег извештаја о реализацији Плана рада Основне школе „Александар Стојановић“ Црна Трава за школску 2017/2018. годину,

  2) Решење о давању сагласности на План рада Основне школе „Александар Стојановић“ Црна Трава за школску 2018/2019. годину,

  3) Решење о прихватању Извештаја о раду Предшколске установе „Младост“ Црна Трава за радну 2017/2018. годину,

  4) Решење о давању сагласности на План рада Предшколске установе „Младост“ Црна Трава за радну 2018/2019. годину,

  5) Решење о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Црна Трава за период 01.01. – 30.09.2018. године,

  6) Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2018. годину – ребаланс број 4,

  7) Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама,

  8) Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Црна Трава,

  9) Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Црна Трава,

  10) Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације са пројектом парцелације насеља „Штудгарт“, варошица Црна Трава, у општини Црна Трава,

  11) Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације са пројектом парцелације насеља „Ваљавица“, варошица Црна Трава у општини Црна Трава.

   

  Службени гласник, број 25 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/25.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2025%20od%2024.11.2018..pdf

  1. Одлука о усвајању Плана детаљне регулације центра насеља Градска у општини Црна Трава.

   

  Службени гласник, број 26 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/26.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2026%20od%2028.11.2018..pdf

  1) Решење о утврђивању престанка рада на положају начелника Општинске управе општине Црна Трава,

  2) Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Црна Трава.

   

  Службени гласник, број 27 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/27.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2027%20od%2030.11.2018..pdf

  1. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава

   

  Службени гласник, број 29 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/29.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2029%20od%2025.12.2018..pdf

  1) Одлука о буџету општине Црна Трава за 2019. годину,

  2) Одлука о реализацији буџета општине Црна Трава у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2019. годину,

  3) Стратегија управљања ризицима општине Црна Трава,

  4) Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава за 2019. годину,

  5) Решење о давању сагласности Јавном предузећу за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава на Посебан програм коришћења субвенција за 2019. годину,

  6) Одлука о усвајању Плана детаљне регулације за дефинисање намене земљишта у зони изградње мале хидроелектране „Белчине“,

  7) Решење о прихватању Извештаја о основним показатељима стања безбедности саобраћаја на територији општине Црна Трава у периоду од 2013. до 2017. године,

  8) Кадровски план општине Црна Трава за 2019. годину,

  9) Програм рада Скупштине општине Црна Трава за 2019. годину,

  10) Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава,

  11) Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава, и

  12) Одлука о режиму саобраћаја у зимском периоду на територији општине Црна Трава.

   

   

 • Службени гласници 2017

  Службени гласник, број 1 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2017/1.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%201%20od%2027.1.2017..pdf

  1. Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Црна Трава

  Службени гласник, број 3 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2017/3.Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%203%20od%209.3.2017..pdf

  1. Решење о прихватању Извештаја о раду Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава за 2016. годину, број

  2. Решење о прихватању Извештаја о раду Црвеног Крста Црна Трава за 2016. годину

  3. Решење о давању сагласности на Основе плана рада Црвеног Крста Црна Трава за 2017. годину

  4. Решење о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава – Одељења у Црној Трави за 2016. годину

  5. Решење о давању сагласности на План рада Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава – Одељења у Црној Трави за 2017. годину

  6. Решење о прихватању Извештаја о раду Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава за 2016. годину

  7. Решење о давању сагласности на План рада Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава за 2017. годину

  8. Решење о прихватању Извештаја о раду Омладинског клуба „Црна Трава“ из Црне Траве за 2016. годину

  9. Решење о прихватању Извештаја о раду Планинарско-бициклистичког клуба „Орловац“ Црна Трава за 2016. годину

  10. Решење о прихватању Извештаја о раду Ловачког удружења „Црна Трава“ из Црне Траве за 2016. годину

  11. Решење о прихватању Извештаја о раду Општинског већа општине Црна Трава за 2016. годину

  12. Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава за 2017. годину

  13. Решење о прихватању Извештаја о раду Општинске управе општине Црна Трава за 2015. годину

  14. Одлука о конституисању Савета за здравље општине Црна Трава

  15. Кадровски план органа општине Црна Трава за 2017. годину

  16. Решење о прихватању Извештаја о резултатима избора за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

  17. Одлука о одређивању висине накнаде за технички преглед објеката

  18. Одлука о екстерној ревизији Завршног рачуна буџета општине Црна Трава за 2016. годину

  19. Одлука о финансирању радника Дома здравља Власотинце – огранак у Црној Трави

  20. Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Црна Трава за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса

  21. Одлука о спровођењу Програма мера, активности и механизама општине Црна Трава на јачању популационе политике утврђене Стратегијом подстицања рађања Републике Србије

  22. Решење о разрешењу члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава

  23. Решење о именовању члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава

   

  Службени гласник, број 8 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2017/8.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%208%20od%2031.5.2017..pdf

  1. Решење о прихватању Извештаја о раду Дома здравља Власотинце за период од 01.01.2016.-31.12.2016. године

  2. Решење о прихватању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Власотинце, које штити и имовинска права и интересе општине Црна Трава, за 2016. годину

  3. Одлука о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Црна Трава за 2017. годину

  4. Одлука о усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Црна Трава за 2017. годину

  5. Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији  општине Црна Трава за 2017. годину

  6. Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

  7. Решење о разрешењу в.д. директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  8. Решење о именовању директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  9. Одлука о установљењу награда и других признања општине Црна Трава

  10. Одлука о додељивању Априлских награда и других признања општине Црна Трава за 2017. годину

  11. Правилник о безбедности информационо-комуникационог система општине Црна Трава

   

  Службени гласник, број 10 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2017/10.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2010.%20od%2020.6.2017..pdf

  1. Одлука о завршном рачуну буџета општине Црна Трава за 2016. годину

  2. Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Црна Трава

  3. Правилник о категоризацији спортских организација са седиштем на територији општине Црна Трава

  4. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава

  5. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава

  6. Решење о престанку мандата председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава

  7. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава

  8. Одлука о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Црна Трава

  9. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2017. годину – ребаланс 1

   

  Службени гласник, број 13 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2017/13.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2013%20od%2014.7.2017..pdf

  1. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2017. годину – ребаланс број 2

  2. Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама

  3. Одлука о организацији општинске управе општине Црна Трава

   

  Службени гласник, број 15 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2017/15.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2015%20od%201.9.2017.pdf

  1. Обједињени правилник о ближим условима, критеријумима и поступку реализације мера популационе политике општине Црна Трава

  2. Решење о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Црна Трава за период 01.01. – 30.06.2017. године

  3. Одлука о отпису дуга Акционарског друштва Х.У.П „Европа“ из Сурдулице

  4. Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе - Општини Црна Трава за 2017. годину

  5. Решење о именовању чланова Надзорног одбора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

   

  Службени гласник, број 16 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2017/16.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2016%20od%2013.9.2017..pdf

  1. Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава

   

  Службени гласник, број 18 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2017/18.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2018%20od%2010.10.2017..pdf

  1. Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Црна Трава за 2017. годину

  2. Одлука о изменама и допунама Обједињеног правилника о ближим условима, критеријумима и поступку реализације мера популационе политике општине Црна Трава

   

  Службени гласник, број 19 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2017/19.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2019.%20od%2020.10.2017..pdf

  1. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава и расписивање огласа за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава

   

  Службени гласник, број 20 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2017/20.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2020.%20od%2016.11.2017..pdf

  1. Решење о прихватању Годишњег извештаја о реализацији Плана рада Основне школе „Александар Стојановић“ Црна Трава за школску 2016/2017. годину

  2. Решење о давању сагласности на План рада Основне школе „Александар Стојановић“ Црна Трава за школску 2017/2018. годину

  3. Решење о прихватању Извештаја о раду Предшколске установе „Младост“ Црна Трава за радну 2016/2017. годину

  4. Решење о давању сагласности на План рада Предшколске установе „Младост“ Црна Трава за радну 2017/2018. годину

  5. Одлука о мрежи установа за децу у општини Црна Трава за радну  2017/2018. годину

  6. Одлука о критеријумима за већи односно мањи број деце у васпитним групама у Предшколској установи „Младост“ Црна Трава за радну 2017/2018. годину

  7. Одлука о одобравању бесплатног целодневног боравка деце предшколског узраста у Предшколској установи „Младост“ у Црној Трави за радну 2017/2018. годину

  8. Решење о прихватању Извештаја о раду Општинске управе општине Црна Трава за 2016. годину

  9. Решење о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Црна Трава за период 01.01.2017. – 30.09.2017. године

  10. Одлука о давању сагласности на конвертовање потраживања општине Црна Трава у удео у капиталу привредног друштва „Трајал корпорација“ а.д. Крушевац

  11. Одлука о давању сагласности на отпис дуга и конвертовање потраживања општине Црна Трава у удео у капиталу Грађевинског предузећа „Мостоградња“ а.д. Београд

  12. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Црна Трава

  13. Решење о разрешењу члану Школског одбора Основне школе „Александар Стојановић“ Црна Трава

  14. Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Александар Стојановић“ Црна Трава

   

  Службени гласник, број 24 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2017/24.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2024%20od%209.12.2017..pdf

  1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2017. годину – ребаланс број 3

  2. Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине Црна Трава

  3. Кодекс понашања службеника и намештеника општине Црна Трава

  4. Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу објекта ветропарка за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије „Вртоп“ у општини Црна Трава

  5. Одлука о подизању спомен чесме

   

  Службени гласник, број 27 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2017/27.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2027%20od%2027.12.2017..pdf

  1. Одлука о буџету општине Црна Трава за 2018. годину

  2. Одлука о реализацији буџета општине Црна Трава у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину,

  3. Кадровски плана органа општине Црна Трава за 2018. годину

  4. Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине Црна Трава

  5. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава за 2018. годину

  6. Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног професионалног управника

  7. Програм рада Скупштине општине Црна Трава за 2018. годину

  8. Одлука о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама на територији општине Црна Трава

  9. Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава,

  10. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава

   

   

   

 • Службени гласници 2016

  Службени гласник број 2 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/2.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%202%20od%203.2.2016..pdf

  1. Решење о давању сагласности на програм пословања ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава за 2016. годину

  2. Решење о давању сагласности на Статут ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

  3. Одлука о финансирању потреба и интереса грађана у области спортаиз буџета општине Црна Трава

  4. Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Црна Трава за 2015. годину

  5. Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Црна Трава за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса

   

  Службени гласник број 6 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/6.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%206%20od%2014.3.2016..pdf

  1. Пословник о раду Изборне комисије општине Црна Трава

  2. Одлука о облику и садржини образаца за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Црна Трава расписаних за 24.04.2016. године

   

  Службени гласник број 7 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/7.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%207%20od%2031.3.2016..pdf

  1. Правилник о социјалном становању у заштићеним условима

   

  Службени гласник број 8 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/8.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%208%20od%206.4.2016..pdf

  1. Решење о прихватрању извештаја о раду Општинског већа општине Црна Трава за 2015. годину

  2. Решење о прихватању извештаја о раду Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава – Одељење Центра за социјални рад у Црној Трави за 2015. годину

  3. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава за 2016. годину

  4. Решење о прихватању извештаја о програму развоја општине Црна Трава за 2015. годину

  5. Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за територији општине Црна Трава

  6. Решење о прихватању извештаја о раду Црвеног Крста Црна Трава за 2015. годину

  7. Решење о давању сагласности на Основе плана рада Цревног Крста Црна Трава за 2016. годину

  8. Решење о прихватању извештаја о раду Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава за 2015. годину

  9. Решење о давању сагласности на Програм рада Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава за 2016. годину

  10. Решење о прихватању извештаја о раду Туристичке организације општине Црна Трава за 2015. годину

  11. Решење о давању сагласности на План рада Туристичке организације општине Црна Трава за 2016. годину

  12. Решење о прихватању извештаја о раду Месне заједнице „Мирко Сотировић“ Црна Трава за 2015. годину

  13. Решење о давању сагласности на План рада Месне заједнице „Мирко Сотировић“ Црна Трава за 2016. годину

  14. Решење о прихватању извештаја о раду ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава за 2015. годину

  15. Решење о престанку мандата члану Школског одбора ТШ „Милентије Поповић“ Црна Трава

  16. Решење о именовању члана Школског одбора ТШ „Милентије Поповић“ Црна Трава

  17. Правилник о условима и начину коришћења средстава за јавно информисање од локалног значаја

  18. Одлука о финансирању четири радника Дома здравља Власотинце – Огранак у Црној Трави

  19. Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете коју проузрокују пси луталице

   

  Службени гласник број 10 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/10.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2010%20od%2013.4.2016..pdf

  1. Решење о броју уписаних бирача у делу Јединственог бирачког списка који се води за општину Црна Трава

  2. Решење о утврђивању збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Црна Трава на изборима расписаним за 24.04.2016. године

  3. Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Црна Трава, расписаних за 24.04.2016. године

  4. Одлука о одређивању боје гласачког листића, броја гласачких листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Црна Трава, расписаним за 24.04.2016. године

   

  Службени гласник број 11 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/11.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2011%20od%2015.4.2016..pdf

  1. Решење о усвајању Локалног акционог плана запошљавања у општини Црна Трава за 2016. годину

  2. Одлука о одређивању простора на територији општине Црна Трава на којем није дозвољено јавно окупљање

  3. Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Црна Трава за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса

  4. Решење о престанку мандата в.д. директора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

  5. Решење о именовању в.д. директора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

  6. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2016. годину

   

  Службени гласник број 14 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/14.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2014%20od%2028.4.2016..pdf

  1. Извештај о резултатима избора за одборнике Скупштине општине Црна Трава

  2. Решење о додели мандата

   

  Службени гласник број 24 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/24.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2024%20od%204.6.2016..pdf

  1. Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Црна Трава

  2. Пословник Скупштине општине Црна Трава

  3. Решење о прихватању извештаја Изборне комисије општине Црна Трава о резултатима избора за одборнике Скупштине општине Црна Трава

  4. Решење о избору председника Скупштине општине Црна Трава

  5. Решење о избору заменика председника Скупштине општине Црна Трава

  6. Решење о престанку дужности секретара Скупштине општине Црна Трава

  7. Решење о постављењу секретара Скупштине општине Црна Трава

  8. Решење о избору председника општине Црна Трава

  9. Решење о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Црна Трава

  10. Решење о избору заменика председника општине Црна Трава

  11. Решење о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Црна Трава

  12. Решење о избору чланова Општинског већа општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 26 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/26.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2026%20od%207.6.2016..pdf

  1. Решење о додели мандата

   

  Службени гласник број 27 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/27.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2027%20od%2017.6.2016..pdf

  1. Одлука о радно-правном статусу чланова Општинског већа општине Црна Трава

  2. Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Црна Трава

  3. Одлука о завршном рачуну буџета општине Црна Трава за 2015. годину

  4. Одлука о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Црна Трава за 2016. годину

  5. Решење о утврђивању престанка функције в.д. директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  6. Решење о именовању в.д. директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  7. Решење о утврђивању престанка функције в.д. директора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

  8. Решење о именовању в.д. директора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

  9. Решење о разрешењу в.д. директора Туристичке организације општине Црна Трава

  10. Одлука о радним телима Скупштине општине Црна Трава

  11. Решење о именовању чланова Савета за буџет и финансије

  12. Решење о именовању чланова Савета за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине

  13. Решење о именовању чланова Савета за друштвене делатности

  14. Решење о именовању чланова Савета за привреду, пољопривреду и развој села

  15. Решење о именовању чланова Савета за младе

  16. Решење о именовању чланова Савета за социјалну политику

  17. Решење о именовању чланова Комисије за статут

  18. Решење о именовању чланова Комисије за избор, именовања и одликовања

  19. Решење о именовању чланова Комисије за мандатно-имунитетска питања

  20. Решење о именовању чланова Комисије за представке и жалбе

  21. Решење о именовању чланова Комисије за сарадњу са другим општинама и градовима

  22. Решење о именовању чланова Административног одбора

  23. Одлука о преношењу овлашћења са Туристичке организације општине Црна Трава на Општинску управу општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 32 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/32.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2032%20od%2019.7.2016..pdf

  1. Решење о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Црна Трава

  2. Одлука о усвајању програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Црна Трава за 2016. годину

  3. Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

  4. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Туристичке организације општине Црна Трава

  5. Решење о именовању чланова Управног одбора Туристичке организације општине Црна Трава

  6. Решење о разрешењу начелника Општинског штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава

  7. Решење о именовању начелника Општинског штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава

  8. Решење о утврђивању престанка функције члана Надзорног одбора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

  9. Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

  10. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Туристичке организације општине Црна Трава

  11. Решење о именовању члана Надзорног одбора Туристичке организације општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 33 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/33.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2033%20od%202.8.2016..pdf

  1. Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Црна Трава

  2. Решење о прихватању Извештаја о раду Дома здравља Власотинце (за огранак у Црној Трави)

  3. Решење о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Црна Трава за период 01.01.2016. до 30.06.2016. године

  4. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2016. годину

  5. Решење о прихватању Извештаја о раду Ловачког удружења „Црна Трава“ из Црне Траве  за 2015. годину

  6. Решење о давању сагласности на План рада Ловачког удружења „Црна Трава“ из Црне Трава за 2016. годину

  7. Решење о прихватању Извештаја о раду Планинарско-бициклистичког клуба“Орловац“ из Црне Траве за 2015.годину

  8. Решење о давању сагласности на План рада Планинарско-бициклистичког клуба „Орловац“ из Црне Трава за 2016. годину

  9. Решење о разрешењу члана Комисије за планове општине Црна Трава

  10. Решење о именовању члана Комисије за планове општине Црна Трава

  11. Решење о разрешењу члана Савета за родну равноправност Скупштине општине Црна Трава

  12. Решење о именовању члана Савета за родну равноправност Скупштине општине Црна Трава

  13. Решење о разрешењу Милета Младеновића са места члана Савета за безбедност општине Црна Трава

  14. Решење о разрешењу Владана Радисављевића са места члана Савета за безбедност општине Црна Трава

  15. Решење о утврђивању престанка својства члана Савета за безбедност општине Црна Трава Сунчице Станковић

  16. Решење о именовању чланова Савета за безбедност општине Црна Трава

  17. Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама одборника, чланова радних тела Скупштине општине Црна Трава, председника савета месних заједница и чланова Општинског већа општине Црна Трава

  18. Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Црна Трава за 2016. годину

  19. Решење о додели одборничког мандата

   

  Службени гласник број 36 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/36.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2036.%20od%2013.9.2016..pdf

  1. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава и расписивање огласа за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава

  2. Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Црна Трава за 2017. годину

  3. Јавни позив за остваривање права пречег коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 42 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/42.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2042%20od%2012.10.2016..pdf

  1. Решење о разрешењу члана Општинског већа општине Црна Трава

  2. Решење о избору члана Општинског већа општине Црна Трава

  3. Решење о прихватању Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Техничке школе са Домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава за школску 2015/2016. годину

  4. Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Техничке школе са Домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава за школску 2016/2017. годину

  5. Решење о прихватању Годишњег извештаја о реализацији Плана рада Основне школе „Александар Стојановић“ Црна Трава за школску 2015/2016. годину

  6. Решење о давању сагласности на План рада Основне школе „Александар Стојановић“, Црна Трава за школску 2016/2017. годину

  7. Решење о прихватању Извештаја о раду Предшколске установе „Младост“ Црна Трава за радну 2015/2016. годину

  8. Решење о давању сагласности на План рада Предшколске установе „Младост“ Црна Трава за радну 2016/2017. годину

  9. Одлука о одобравању бесплатног целодневног боравка деце предшколског узраста у Предшколској установи „Младост“ у Црној Трави за радну 2016/2017 годину

  10. Одлука о мрежи установа за децу у општини Црна Трава за радну  2016/2017. годину

  11. Одлука о критеријумима за већи односно мањи број деце у васпитним групама у Предшколској установи „Младост“ Црна Трава за радну 2016/2017. годину

  12. Правилник о додели стипендија ученицима средње школе на територији општине Црна Трава

  13. Одлука о спровођењу Програма мера, активности и маханизама општине Црна Трава на јачању популационе политике утврђене Стратегијом подстицања рађања Републике Србије

  14. Одлука о оснивању Савета за запошљавање општине Црна Трава

  15. Решење о именовању чланова Савета за запошљавање општине Црна Трава

  16. Одлука о усклађивању Оснивачког акта Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ са Законом о јавним предузећима

  17. Решење о именовању члана Управног одбора Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава

  18. Решење о разрешењу председника и члана Савета за друштвене делатности Скупштине општине Црна Трава

  19. Решење о именовању председника и члана Савета за друштвене делатности Скупштине општине Црна Трава

  20. Решење о утврђивању престанка својства члана Комисије за избор, именовања и одликовања Скупштине општине Црна Трава

  21. Решење о именовању члана Комисије за избор, именовања и одликовања Скупштине општине Црна Трава

  22. Решење о утврђивању престанка својства члана Административног одбора Скупштине општине Црна Трава

  23. Решење о именовању члана Административног одбора Скупштине општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 48 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/48.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2048%20od%2030.11.2016..pdf

  1. Решење о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Црна Трава за период 01.01.2016. до 30.09.2016. године

  2. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2016. годину

  3. Решење о давању сагласности на Статут Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  4. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Црна Трава

  5. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе „Младост“ Црна Трава

  6. Решење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Младост“ Црна Трава

  7. Решење о отуђењу из јавне својине кп бр. 61/8 КО Горње Гаре

   

  Службени гласник број 50 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/50.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2050%20od%2010.9.2016..pdf

  1. Решење о именовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику – интерресорне комисије општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 52 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/52.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2052%20od%2022.12.2016..pdf

  1. Решење о образовању Жалбене комисије у Општини Црна Трава

  2. Одлука о буџету општине Црна Трава за 2017. годину

  3. Одлука о Општинској управи општине Црна Трава

  4. Одлука о давању сагласности на конвертовање потраживања Општине Црна Трава у удеоу капиталу Привредног друштва „Трајал корпорација“ а.д. Крушевац

  5. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава за 2017. годину

  6. Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама

  7. Решење о престанку мандата в.д. директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава

  8. Решење о именовању в.д. директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава

  9. Решење о престанку функције в.д. директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  10. Решење о именовању в.д. директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  11. Програм рада Скупштине општине Црна Трава за 2017. годину

  12. Одлука о месним заједницама на територији општине Црна Трава

  13. Решење о именовању чланова Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 54 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/54.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2054%20od%2029.12.2016..pdf

  1. Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

  2. Закључак о исправци техничке грешке у Одлуци о месним заједницама на територији општине Црна Трава

  3. Одлука о месним заједницама на територији општине Црна Трава

   

   

   

 • Службени гласници 2015

  Службени гласник број 1 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/1.Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%201%20od%2028.01.2015..pdf

  1. Решење о разрешењу секретара Скупштине општине Црна Трава

  2. Решење о постављењу секретара Скупштине општине Црна Трава

  3. Решење о постављењу Начелника Општинске управе општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 3 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2015/3.Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%203%20od%2023.2.2015.%20godine.pdf

  1. Решење о разрешењу вд директора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

  2. Решење о именовању вд директора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

  3. Решење о прихватању Извештаја о програму развоја општине Црна Трава за 2014. године

  4. Решење о прихватању Извештаја о раду Црвеног Крста Црна Трава за 2014. годину

  5. Решење о давању сагласности на основе плана рада Црвеног Крста Црна Трава за 2015. годину

  6. Решење о прихватању Извештаја о раду Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава за 2014. годину

  7. Решење о давању сагласности на Програм рада Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава за 2015. годину

  8. Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

  9. Решење о именовању чланова Комисије за статут

  10. Решење о именовању чланова Комисије за представке и жалбе

  11. Решење о именовању чланова Комисије за мандатно-имунитетска питања

  12. Решење о престанку својства и именовању члана Општинског штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава

  13. Решење о именовању Саветника за заштиту права пацијената

  14. Решење о конституисању Савета за здравље општине Црна Трава

  15. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2015. годину

  16. Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Црна Трава за 2014. годину

   

  Службени гласник број 6 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2015/6.Slubeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,broj%206.%20od%2006.04.2015..pdf

  1. Одлука о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава вода другог реда на територији општине Црна Трава за 2015. годину

  2. Решење о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава – Одељења у Црној Трави – за 2014. годину

  3. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава за 2015. годину

  4. Одлука о давању сагласности на Одлуку СО-е Власотинце о оснивању општинског правобранилаштва општине Власотинце са надлежношћу да штити имовинска права и интересе општине Црна Трава

  5. Одлука о поверавању Општинском правобранилаштву општине Власотинце послова правне заштите имовинских интереса општине Црна Трава

  6. Одлука о финансирању два лекара Дома здравља Власотинце – Огранак у Црној Трави

  7. Решење о давању сагласности на употребу имена општине Црна Трава у називу Карате клуба „Црна Трава - Чемерник “

  8. Одлука о изменама и допунама Просторног плана општине Црна Трава 2009-2024

  9. Измена и допуна Просторног плана општине Црна Трава 2009-2024

  10. Измена и допуна Плана генералне регулације варошице Црна Трава

  11. Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава

  12. Решење о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава

  13. Одлука о расписивању огласа о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава

  14. Решење о образовању Савета за родну равноправност Скупштине општине Црна Трава

  15. Правилник о критеријумима и поступку за доделу једнократне новчане помоћи због штете настале у случају ванредне ситуације, елементарних непгода и других несрећа

   

  Службени гласник број 7 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2015/7.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20%20Leskovca,%20broj%207%20od%2025.04.2015.%20god.pdf

  1. Решење о прихватању Извештаја о раду Општинског јавног правобранилаштва у Власотинцу за општину Црна Трава за 2014. годину.

  2. Одлука о установљењу награда и других признања општине Црна Трава

  3. Одлука о спровођењу програма мера, активности и механизама на јачању популационе политике утврђене Стратегијом подстицања рађања Републике Србије

  4. Одлука о оснивању Савета за безбедност општине Црна Трава

  5. Решење о разрешењу в.д. директора ЈП „Вилин Луг“

  6. Решење о именовању вд директора ЈП „Вилин Луг“

  7. Одлука о додељивању априлских награда и других признања општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 9 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2015/9.Sluzbeni_glasnik_grada_Leskovca_broj_9_od_28.5.2015.pdf

  1. Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Црна Трава за 2015. годину

   

  Службени гласник број 10 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2015/10.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2010%20od%2012.6.2015.%20god..pdf

  1. Одлука о завршном рачуну буџета општине Црна Трава за 2014. годину

  2. Одлука о ослобађању плаћања пореза на имовину за пољопривредно и шумско земљиште за 2014. годину

  3. Решење по конкурсу за именовање директора Јавног предузећа „Вилин Луг“ Црна Трава

  4. Решење о прихватању извештаја о раду ПБД „Орловац“ Црна Трава за 2015. годину

  5. Решење о давању сагласности на План рада ПБД „Орловац“ за 2014. годину

  6. Решење о прихватању извештаја о раду Омладинског клуба Црна Трава за 2014. годину

  7. Решење о давању сагласности на План рада Омладинског клуба Црна Трава за 2015. годину

  8. Решење о прихватању извештаја о раду Ловачког удружења „Црна Трава“ за 2014. годину

  9. Решење о давању сагласности на План рада Ловачког удружења „Црна Трава“ за 2015. годину

  10. Решење о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Црна Трава за 2015. годину

  11. Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

  12. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

   

  Службени гласник број 13 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2015/13.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2013%20od%2020.7.2015.%20god..pdf

  1. Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Црна Трава за 2015. годину

   

  Службени гласник број 17 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2015/17.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2017%20od%203.9.2015.%20god..pdf

  1. Решење о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Црна Трава за период 01.01.2015. – 30.06.2015. године

  2. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2015. годину

  3. Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Црна Трава

  4. Одлука о платама изабраних и постављених лица у органима општине Црна Трава

  5. Решење о именовању чланова Савета за безбедност општине Црна Трава

  6. Решење о усвајању Локалног акционог плана за родну равноправност општине Црна Трава за 2015 – 2017. годину

  7. Правилник о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 18 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2015/18.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca%20broj%20%20%2018,%20od%209.9.2015.%20godine.pdf

  1. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава и оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

  2. Одлука о одређивању назива трга у Црној Трави

   

  Службени гласник број 23 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2015/23.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2023%20od%2022.10.2015.%20god..pdf

  1. Правилник о додели стипендија ученицима средње школе на територији општине Црна Трава

  2. Решење о прихватању извештаја о извршењу плана рада Дома здравља Власотинце – Огранак Црна Трава за период 01.01.2014. – 31.12.2014. године

  3. Решење о прихватању извештаја о раду Савета за здравље општине Црна Трава за 2014. годину

  4. Решење о прихватању годишњег извештаја о реализацији плана рада Основне школе „Александар Стојановић“ Црна Трава за школску 2014/2015. годину

  5. Решење о давању сагласности на План рада Основне школе „Александар Стојановић“ Црна Трава за школску 2015/2016. годину

  6. Решење о прихватању годишњег извештаја о реализацији годишњег плана рада Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава за школску 2014/2015. годину

  7. Решење о давању сагласности на годишњи План рада Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава за школску 2015/2016. годину

  8. Решење о прихватању извештаја о раду Предшколске установе „Младост“ Црна Трава за радну 2014/2015. годину

  9. Решење о давању сагласности на План рада Предшколске установе „Младост“ Црна Трава та радну 2015/2016. годину

  10. Одлука о критеријумима за већи, односно мањи број деце у васпитним групама у Предшколској установи „Младост“ Црна Трава за радну 2015/2016. годину

  11. Одлука о мрежи установа за децу у општини Црна Трава за радну 2015/2016. годину

  12. Одлука о одобравању бесплатног целодневног боравка деце предшколског узраста у ПУ „Младост“ Црна Трава за радну 2015/2016. годину

  13. Решење о прихватању извештаја о раду Туристичке организације општине Црна Трава за период 01.10.2013. – 30.06.2014. године

  14. Решење о давању сагласности на План рада Туристичке организације општине Црна Трава за 2015. годину

  15. Решење о прихватању извештаја о раду удружења Савез бораца СУБНОР за 2014. годину

  16. Решење о давању сагласности на програм рада удружења Савез бораца СУБНОР за 2015. годину

  17. Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу

  18. Решење о образовању Савета за миграције

  19. Решење о именовању чланова Изборне комисије за избор одборника Скупштине општине Црна Трава у сталном саставу

  20. Решење о разрешењу члана Школског одбора ОШ „А.Стојановић“ Црна Трава

  21. Решење о именовању члана Школског одбора ОШ „А.Стојановић“ Црна Трава

  22. Решење о разрешењу в.д. директора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

  23. Решење о именовању в.д. директора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

   

  Службени гласник број 24 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2015/24.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2024.%20od%2025.11.2015..pdf

  1. Решење о прихватању извештаја о извршењу буџета општине Црна Трава за период 01.01.2015. – 30.09.2015. године

  2. Решење о одузимању од ЈП „Вилин Луг“ и прибављању у јавну својину општине Црна Трава пет станова у изградњи

  3. Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Црна Трава

  4. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивању пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 28 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2015/28.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2028%20od%2021.12.2015.%20god..pdf

  1. Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Црна Трава за 2016. годину

   

  Службени гласник број 30 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2015/30.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2030%20od%2028.12.2015.%20godine.pdf

  1. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2015. годину

  2. Одлука о буџету општине Црна Трава за 2016. годину

  3. Одлука о поверавању послова сређивања и обраде архивске грађе у општини Црна Трава, Историјском архиву Лесковац

  4. Програм рада Скупштине општине Црна Трава за 2016. годину

  5. Одлука о локалним комуналним таксама

  6. Решење о разрешењу в.д. директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  7. Решење о именовању в.д. директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  8. Решење о усвајању Стратегије развоја спорта у општини Црна Трава за период 2016-2018. године са Акционим планом за спровођење Стратегије развоја спорта

  9. Решење о именовању в.д. директора Туристичке организације општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 31 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2015/31.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2031%20od%2030.12.2015..pdf

  1. Одлука о одређивању максималне спратности објеката по урбанистичким зонама, целинама и блоковима

  2. Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе – општини Црна Трава за 2015. годину

   

   

 • Службени гласници 2014

  Службени гласник број 2 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2.Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%202%20od%2031.1.2014..pdf

  1. Одлука о укидању свих локација за изградњу малих хидроелектрана

   

  Службени гласник број 5 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/5.Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca%20broj%205,%20od%2015.3.2014.%20godine.pdf

  1. Одлука о промени претежне делатности Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава

  2. Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Црна Трава за 2013. годину

  3. Одлука о поверавању Општинском јавном правобранилаштву послова правне заштите имовинских права и интереса општине Црна Трава

  4. Одлука о усвајању оперативног плана за одбрану од поплава за воде другог реда на територији општине Црна Трава за 2014. годину

  5. Одлука о покретању поступка измене и допуне Просторног плана општине Црна Трава 2009-2024. године

  6. Решење о именовању чланова Управног одбора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  7. Решење о именовању чланова Комисије за избор, именовања и одликовања Скупштине општине Црна Трава

  8. Решење о именовању чланова Комисије за представке и жалбе Скупштине општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 7 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/7.Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%207%20od%2030.4.2014..pdf

  1. Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Црна Трава за 2014. годину

  2. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2014. годину – ребаланс 1

  3. Решење о образовању Савета за развој и заштиту локалне самоуправе Црна Трава

  4. Решење о образовању Комисије за планове општине Црна Трава

  5. Решење о именовању чланова Комисије за сарадњу са другим општинама и градовима

  6. Решење о именовању чланова Комисије за буџет и финансије

  7. Решење о именовању чланова Комисије за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштите животне средине

  8. Решење о именовању чланова Комисије за статут

  9. Решење о именовању чланова административног одбора

  10. Решење о именовању чланова Савета за привреду, пољопривреду и развој села

  11. Решење о именовању чланова Савета за друштвене делатности

  12. Решење о именовању чланова ШО „А.Стојановић“

  13. Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Црна Трава

  14. Решење о именовању чланова Комисије за мандатно-имунитетска питања

   

  Службени гласник број 10 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/10.Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2010%20od%2012.6.2014..pdf

  1. Одлука о завршном рачуну буџета општине Црна Трава за 2013. годину

  2. Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

  3. Одлука о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и поступак давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп у 2014. години

  4. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

  5. Решење о именовању вд директора „Туристучке организације општине Црна Трава“

   

  Службени гласник број 14 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/14.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2014%20od%204.7.2014..pdf

  1. Решење о постављењу Начелника општинске управе општине Црна Трава

  2. Одлука о спровођењу програма, мера, активности и механизама општине Црна Трава на јачању популационе политике утврђене Стратегијом подстицања рађања Републике Србије

  3. Решење о разрешењу в.д. директора ЈП „Вилин Луг“

  4. Решење о именовању в.д. директора ЈП „Вилин Луг“

  5. Решење о разрешењу в.д. директора Туристичке организације општине Црна Трава

  6. Решење о разрешењу в.д. директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  7. Решење о именовању вд директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

   

  Службени гласник број 15 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/15.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2015%20od%2012.8.2014..pdf

  1. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољоприведног земљишта у државној својини у општини Црна Трава и расписивању огласа за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

  2. Одлука о мрежи основних школа на територији општине Црна Трава

  3. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2014. годину

  4. Одлука о бесплатном боравку деце у Предшкослкој установи „Младост“ за радну 2014/2015. годину

  5. Решење о разрешењу председника Управног одбора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  6. Решење о именовању председника Управног одбора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  7. Решење о именовању чланова Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ у Црној Трави

  8. Одлука о измени и допуни Плана генералне регулације варошице Црна Трава

   

  Службени гласник број 16 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/16.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2016.%20od%2019.8.2014..pdf

  1. Правилник о критеријумима за избор и финансирање пројеката за реализацију услуга социјалне заштите

   

  Службени гласник број 20 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/20.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2020%20od%203.10.2014..pdf

  1. Правилник о додели стипендија ученицима средње школе на територији општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 21 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/21.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2021.%20od%2010.10.2014.%20godine.pdf

  1. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2014. године – ребаланс 3

  2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе на територији општине Црна Трава

  3. Одлука о радним телима Скупштине општине Црна Трава

  4. Одлука о критеријумима за већи односно мањи број деце у веспитним групама у предшколској установи „Младост“ Црна Трава за радну 2014/2015. годину

  5. Одлука о мрежи установа за децу у општини Црна Трава за радну 2014/2015. годину

  6. Решење о разрешењу члана ШО „А.Стојановић“ (Драган Ђорђевић)

  7. Решење о именовању члана ШО „А.Стојановић“ (Марија Стаменковић)

  8. Решење о разрешењу чланова ШО „М.Поповић“ (Марко Павловић, Божидар Пљаскић и Радиша Младеновић)

  9. Решење о именовању чланова ШО „М.Поповић“ (Биљана Стојановић, Аца Митић и Данијела Станисављевић)

  10. Решење о разрешењу члана УО ПУ „Младост“ (Братислав Николић)

  11. Решење о именовању члана УО ПУ „Младост“ (Далибор Милтеновић)

   

  Службени гласник број 22 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/22.%20Sluzbeni%20glasnikn%20grada%20Leskovca,%20broj%2022.%20od%206.11.2014.%20god..pdf

  1. Решење о образовању Савета за безбедност саобраћаја на територији општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 24 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/24.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2024%20od%2030.11.2014..pdf

  1. Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Црна Трава

  2. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих напокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Црна Трава

  3. Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите на територији општине Црна Трава

  4. Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета оштине Црна Трава за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса

  5. Решење о именовању чланова Савета за социјалну политику Скупштине општине Црна Трава

  6. Решење о именовању чланова Савета за младе Скупштине оштине Црна Трава

   

  Службени гласник број 26 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/26.%20Sluzbeni%20glasnik%20gradaLeskovca,%20broj%2026%20od%2019.12.2014..pdf

  1. Решење о престанку функције Начелника општинске управе општине Црна Трава

  2. Одлука о измени и допуни одлуке о буџету општине Црна Трава за 2014. годину

  3. Одлука о буџету општине Црна Трава за 2015. годину

  4. Решење о разрешењу вд директора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

  5. Решење о именовању вд директора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

  6. Решење о разрешењу в.д. директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  7. Решење о именовању в.д. директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  8. Решење о давању сагласности на употребу имена општине Црна Трава у имену задруге „Општа пољопривредна задруга Црна Трава“

  9. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Вилин Луг“ за 2015. годину.

   

  Службени гласник број 29 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/29.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2029.%20od%2030.12.2014..pdf

  1. Одлука о измени и допуни Плана генералне регулације варошице Црна Трава

   

   

 • Службени гласници 2013

  Службени гласник број 8 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2013/8.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca%20broj%208,%2010.5.2013..pdf

  1. Одлука о усвајању Плана детаљне регулације за викенд-насеље „Соколица“ и туристичко-рекреативног центра „Соколица“ у Црној Трави

  2. Одлука о изменама Одлуке о образовању месних заједница на територији општине Црна Трава

  3. Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

  4. Решење о именовању председника и чланова Савета за младе

  5. Решење о образовању Комисије за планове

  6. Решење о образовању Комисије за процену угрожености општине Црна Трава и процену штете настале услед елементарних непогода

  7. Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за КУТ „Вилин Луг“ Црна Трава

  8. Одлука о усвајању Стратегије одрживог развоја општине Црна Трава за период 2013-2019. године

  9. Одлука о боравишној такси

  10. Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Црна Трава за 2012. годину

  11. Одлука о накнадама одборника, чланова радних тела Скупштине општине Црна Трава и чланова Општинског већа општине Црна Трава

  12. Одлука о утврђивању тржишне вредности грађевинског земљишта на територији општине Црна Трава

  13. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2013. годину

  14. Решење о разрешењу чланова управног одбора ЈП за КУТ „Вилин Луг“ Црна Трава

  15. Решење о разрешењу чланова Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ у Црној Трави

  16. Решење о именовању чланова Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ у Црној Трави

  17. Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ у Црној Трави

  18. Решење о именовању чланова надзорног одбора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

  19. Одлука о измени програма мера, активности и механизама општине Црна Трава на јачању популационе политике утврђене Стратегијом подстицања рађања Републике Србије

  20. Одлука о изменама Одлуке о промени Оснивачког акта ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

   

  Службени гласник број 9 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2013/9.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca%20broj%209,%203.6.2013..pdf

  1. Решење о именовању надзорног одбора ЈП за КУТ „Вилин Луг“ Црна Трава

   

  Службени гласник број 11 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2013/11.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca%20broj%2011,%20od%202.7.2013..pdf

  1. Одлука о расписивању огласа о јавном конкурсу за именовање директора ЈП „Вилин Луг“ у Црној Трави

  2. Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП „Вилин Луг“ у Црној Трави

  3. Одлука о измени одлуке о општинској управи општине Црна Трава

  4. Решење о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за именовање директора ЈП „Вилин Луг“ у Црној Трави

   

  Службени гласник број 12 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2013/12.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca%20broj%2012,%20od%209.7.2013..pdf

  1. Одлука о коришћењу средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Црна Трава за 2013. годину

  2. Одлука о оснивању Туристичке организације оштине Црна Трава

  3. Решење о разрешењу председника и чланова управног одбора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  4. Решење о именовању председника и чланова управног одбора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  5. Решење о именовању в.д. директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  6. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

  7. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

   

  Службени гласник број 16 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2013/16.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2016%20od%2027.9.2013..pdf

  1. Одлука о усвајању Просторног плана општине Црна Трава 2009-2024

  2. Одлука о Плану генералне регулације варошице Црна Трава

  3. План детаљне регулације викенд насеља „Соколица“ и туристичко-рекреативног центра „Соколица“ у Црној Трави

   

  Службени гласник број 17 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2013/17.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2017%20od%2012.10.2013..pdf

  1. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2013. годину

  2. Одлука о критеријумима за већи, односно мањи број деце у васпитним групама у Предшколској установи „Младост“ Црна Трава за радну 2013/2014. годину

  3. Одлука о мрежи установа за децу у општини Црна Трава за радну 2013/2013. годину

  4. Решење о бесплатном боравку деце у вртићу

  5. Решење о именовању вд директора  „Туристичке организације општине Црна Трава“

  6. Решење о именовању чланова Управног одбора „Туристичке организације општине Црна Трава“

  7. Решење о разрешењу члана школског одбора ОШ „Александар Стојановић“  у Црној Трави

  8. Решење о именовању члана школског одбора ОШ „Александар Стојановић“  у Црној Трави

   

  Службени гласник број 19 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2013/19.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2019%20od%201.12.2013..pdf

  1. Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Црна Трава

  2. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Црна Трава

  3. Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе на територији општине Црна Трава

  4. Решење о именовању чланова Надзорног одбора Туристичке организације општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 20 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2013/20.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2020%20od%2017.12.2013..pdf

  1. Одлука о буџету општине Црна Трава за 2014. годину

   

  Службени гласник број 24 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2013/24.Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca%20broj%2024,%20od%2031.12.2014..pdf

  1. Решење о конституисању Савета за здравље општине Црна Трава

  2. Решење о разрешењу в.д. директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  3. Решење о именовању в.д. директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  4. Решење о разрешењу в.д. директора ЈП „Вилин Луг“

  5. Решење о именовању в.д. директора ЈП „Вилин Луг“

  6. Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Црна Трава

  7. Одлука о измени и допуни Одлуке о грађевинском земљишту

  8. Одлука о спровођењу програма мера, активности и механизама општине Црна Трава на јачању популационе политике утврђене стратегијом рађања Републике Србије

  9. Одлука о накнадама одборника, чланова радних тела Скупштине општине Црна Трава, председника савета месних заједница и чланова Општинског већа општине Црна Трава

  10. Одлука о комуналним делатностима на територији општине Црна Трава

  11. Решење о усвајању програма пословања за 2014. годину ЈП „Вилин Луг“

 • Службени гласници 2012

  Службени гласник број 4 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2012/Glasnik%20br.04.pdf

  1. Решење о образовању Комисије за елементарне нопогоде

  2. Одлука о просечној тржишној вредности метра квадратног у општини Црна Трава за 2011. годину

  3. Одлука о висини стопе пореза на имовину

  4. Одлука о ослобађању плаћања пореза на имовину за пољопривредно и шумско земљиште за 2012, 2013. и 2014. годину

  5. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2012. годину

  6. Одлука о усвајању Плана управљања отпадом у општини Црна Трава за период 2010 – 2012. године

   

  Службени гласник број 7 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2012/Glasnik%20br.07.pdf

  1. Решење о утврђивању збирне изборне листе

   

  Службени гласник број 8 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2012/Glasnik%20br.08.pdf

  1. Решење о одређивању члана за проширен састав изборне комисије

  2. Решење о одређивању члана за проширен састав изборне комисије

  3. Решење о одређивању члана за проширен састав изборне комисије

  4. Решење о одређивању члана за проширен састав изборне комисије

   

  Службени гласник број 9 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2012/Glasnik%20br.09.pdf

  1. Решење о усвајању програма пословања ЈКП „Вилин Луг“ Црна Трава за 2012. годину

  2. Решење о усвајању програма пословања Фонда за грађевинско земљиште и путеве општине Црна Трава

  3. Одлука о приступању изради Локалног еколошког акционог плана општине Црна Трава

  4. Одлука о мерама заштите од пољске штете, од пожара и другим мерама заштите пољопривредног земљишта на територији општине Црна Трава

  5. Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Црна Трава за 2011. годину

   

  Службени гласник број 10 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2012/Glasnik%20br.10.pdf

  1. Записник о утврђивању коначних резултата избора за одборнике Скупштине општине Црна Трава на изборима од 6. маја 2012. године

   

  Службени гласник број 13 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2012/Glasnik%20br.13.pdf

  1. Извештај о раду Општинске изборне комисије на спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Црна Трава

  2. Извештај верификационог одбора за потврђивање мандата

  3. Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Црна Трава

  4. Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Црна Трава

  5. Пословник Скупштине општине Црна Трава

  6. Решење о избору председника Скупштине општине Црна Трава

  7. Решење о избору заменика председника Скупштине општине Црна Трава

  8. Решење о избору председника општине Црна Трава

  9. Решење о избору заменика председника општине Црна Трава

  10. Решење о постављењу секретара Скупштине општине Црна Трава

  11. Решење о избору чланова Општинског већа општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 17 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2012/Glasnik%20br.17.pdf

  1. Статут општине Црна Трава

  2. Одлука о завршном рачуну буџета општине Црна Трава за 2011. годину

  3. Одлука о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и поступак давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп у 2012. години

  4. Одлука о Општинској управи општине Црна Трава

  5. Одлука о Општинском већу општине Црна Трава

  6. Одлука о радним телима Скупштине општине Црна Трава

  7. Решење о именовању чланова Управног одбора Друштвеног фонда за грађевинско земљиште и путева општине Црна Трава

  8. Решење о постављењу чланова радних тела Скупштине општине Црна Трава

  9. Решење о разрешењу в.д. директора Фонда за грађевинско земљиште и путеве општине Црна Трава

  10. Решење о именовању в.д. директора Фонда за грађевинско земљиште и путеве општине Црна Трава

  11. Решење о разрешењу в.д.директора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

  12. Решење о именовању в.д.директора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

  13. Решење о разрешењу в.д.директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  14. Решење о именовању в.д.директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

   

  Службени гласник број 24 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2012/Glasnik%20br.24.pdf

  1. Пословник општинског већа општине Црна Трава

  2. Решење о постављењу секретара Општинског већа општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 28 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2012/Glasnik%20br.28.pdf

  1. Одлука о коришћењу средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Црна Трава за 2012. годину

   

  Службени гласник број 30 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2012/Glasnik%20br.30.pdf

  1. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава и оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

   

  Службени гласник број 31 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2012/Glasnik%20br.31.pdf

  1. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2012. годину

  2. Одлука о накнадама одборника, чланова радних тела Скупштине општине Црна Трава, чланова управних одбора и директора установа којима је оснивач општина Црна Трава и чланова Општинског већа општине Црна Трава

  3. Одлука о критеријумима за већи, односно мањи број деце у васпитним групама у Предшколских установи „Младост“ Црна Трава за радну 2012/2013. годину

  4. Одлука о мрежи установа за децу на територији општине Црна Трава за радну 2012/2013. годину

  5. Решење о разрешењу чланова Управног одбора ЈКП „Вилин Луг“ у Црној Трави

  6. Решење о именовању чланова Управног одбора ЈКП „Вилин Луг“ у Црној Трави

  7. Решење о разрешењу чланова Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава

  8. Решење о именовању чланова Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава

  9. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе „Младост“ у Црној Трави

  10. Решење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Младост“ у Црној Трави

   

  Службени гласник број 38 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2012/Glasnik%20br.38.pdf

  1. Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за викенд насеље „Соколица“

   

  Службени гласник број 41 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2012/Glasnik%20br.41.pdf

  1. Одлука о буџету општине Црна Трава за 2013. годину

  2. Одлука о одређивању ерозивног подручја и радови и мере за заштиту од ерозије и бујица на територији општине Црна Трава

  3. Одлука о локалним комуналним таксама

  4. Одлука о укидању Фонда за грађевинско земљиште и путеве општине Црна Трава

  5. Одлука о општинским административним таксама

  6. Одлука о образовању штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава

  7. Решење о именовању начелника и и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава

  8. Решење о разрешењу чланова Управног одбора ПУ „Младост“ у Црној Трави

  9. Решење о именовању чланова Управног одбора ПУ „Младост“ у Црној Трави

  10. Решење о разрешењу члана Школског одбора ТШ „Милентије Поповић“ у Црној Трави

  11. Решење о именовању члана Школског одбора ТШ „Милентије Поповић“ у Црној Трави

  12. Решење о разрешењу члана Управог одбора ЈП „Вилин Луг“ у Црној Трави

  13. Решење о именовању  члана Управог одбора ЈП „Вилин Луг“ у Црној Трави

  14. Решење о именовању вд директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави

  15. Решење о именовању вд директора ЈП „Вилин Луг“ у Црној Трави

   

  Службени гласник број 48 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2012/Glasnik%20br.48.pdf

  1. Решење о образовању Комисије за попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2012. године

  2. Одлука о накнадама одборника, чланова радних тела Скупштине општине Црна Трава и чланова Општинског већа општине Црна Трава

  3. Одлука о утврђивању тржишне вредности пољопривредног земљишта на територији општине Црна Трава

  4. Одлука о начину сазивања збора грађана, његов рад, као и начин утврђивања ставова збора

  5. Решење о именовању Комисије за израду нормативних аката у ЈКП „Вилин Луг“, за израду статута у свим месним заједницама на територији општине Црна Трава и спровођење избора за чланове савета у свим месним заједницама

  6. Решење о разрешењу в.д. директора ЈП „Вилин Луг“ у Црној Трави

  7. Решење о именовању в.д. директора ЈП „Вилин Луг“ у Црној Трави

   

   

   

 • Службени гласници 2020

  Службени гласник, број 2-

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2020/2.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%202%20od%2011.2.2020..pdf

  1. Одлука о допуни одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 4 -

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2020/4.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%204%20od%2010.3.2020..pdf

  1) Решење о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава  - Одељења у Црној Трави за 2019. годину,

  2) Решење о прихватању Извештаја о раду Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава за 2019. годину,

  3) Решење о давању сагласности на Програм рада Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава за 2020. годину,

  4) Решење о прихватању Извештаја о раду Црвеног Крста Црна Трава за 2019. годину,

  5) Решење о давању сагласности на План рада Црвеног Крста Црна Трава за 2020. годину,

  6) Решење о давању сагласности на Статут Туристичке организације општине Црна Трава,

  7) Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Црна Трава за 2019. годину,

  8) Одлука о реализацији буџета општине Црна Трава у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2020. годину,

  9) Решење о прихватању Извештаја о раду Општинског већа општине Црна Трава за 2019. годину,

  10) Одлука о поверавању послова правне заштите имовинских права и интереса општине Црна Трава Општинском правобранилаштву општине Власотинце,

  11) Решење о разрешењу и именовању члана Општинског штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава,

  12) Решење о прихватању извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава за 2019. годину ,

  13) Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава за 2020. годину,

  14) Пословник о раду Изборне комисије општине Црна Трава,

  15) Одлука о прописивању облика и садржине образаца за за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Црна Трава, који ће се одржати дана 26.04.2020. године

   

  Службени гласник број 7 -

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2020/7.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%207%20od%2020.3.2020..pdf

  1. Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Црна Трава, расписаних за 26.04.2020. године

   

  Службени гласник број 10 - https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2020/10.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2010%20od%2011.5.2020..pdf

  1. Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Црна Трава непосредном погодбом

   

  Службени гласник број 11 - https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2020/11.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2011%20od%2013.5.2020..pdf

  1. Решење о наставку спровођења изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине Црна Трава, који су расписани 4. марта 2020. године

   

  Службени гласник број 14 – https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2020/14.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2014%20od%2030.5.2020..pdf

  1. Одлука о измени одлуке којом се прописује облик и садржина образаца за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Црна Трава

   

  Службени гласник града Лесковца број 17

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2020/17.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2017%20od%2010.6.2020..pdf

   

  1. Решење о објављивању укупног броја бирача на територији општине Црна Трава за изборе за одборнике Скупштине општине Црна Трава расписане за 21. јун 2020. године;

  2. Решење о утврђивању збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Црна Трава, за изборе расписане за 21. јун 2020. године

  3. Одлуку о одређивању штампарије за штампање изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Црна Трава расписане за 21.06.2020. године

  4. Одлуку о одређивању боје гласачког листића, броја гласачких листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Црна Трава расписаним за 21.06.2020. годин.

   

  Службени гласник града Лесковца број 19–

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2020/19.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2019%20od%2029.6.2020..pdf

   

  1. Решење број 43/2020 од 23.06.2020. године којим се усваја приговор на рад бирачког одбора на бирачком месту број 4 и којим се избори на овом бирачком месту поништавају;

  2. Одлуку, број 46/2020 од 24.06.2020. године о понављању избора за одборнике Скупштине општине Црна Трава који ће се одржати  30.06.2020. године и

  3. Одлуку о одређивању боје гласачког листића, броја гласачких листића, боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије и штампарије за штампање изборног материјала за гласање на поновљеним изборима за одборнике Скупштине општине Црна Трава на бирачком месту број 4 расписаним за 30. јун 2020. године, број 48/2020 од 24.06.2020. године.

   

  Службени гласник града Лесковца број 20 –

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2020/20.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2020%20od%202.7.2020..pdf

   

  1) Одлука о усвајању Годишњег програма  заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Црна Трава за 2020. годину,

  2) Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2020. годину – ребаланс број 1,

  3) Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Црна Трава изградњом објекта,

  4) Решење о престанку дужности директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфаструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава,

  5) Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфаструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава,

  6) Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Црна Трава,

  7) Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава са текстом огласа о јавном конкурсу

   

  Службени гласник града Лесковца број 23

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2020/23.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2023%20od%2010.7.2020..pdf

  1. Записник о раду Изборне комисије општине Црна Трава на утврђивању резултата избора за одборнике скупштине општине Црна Трава одржаних дана 21.06.2020. године и поновљеним изборима одржаним 30.06.2020. године

  2. Извештај о резултатима избора за одборнике Скупштине општине Црна Трава

  3. Записник о расподели мандата

  4. Решење о додели мандата

   

  Службени гласник града Лесковца број 28–

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2020/28.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2028%20od%203.9.2020..pdf

   

  1) Решење о образовању Верификационог одбора,

  2) Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Црна Трава,

  3) Решење о утврђивању престанка функције председника Скупштине општине Црна Трава,

  4) Решење о утврђивању престанка функције заменика председника Скупштине општине Црна Трава,

  5) Решење о утврђивању престанка функције чланова сталних радних тела Скупштине општине Црна Трава,

  6) Закључак о прихватању Извештаја Изборне комисије општине Црна Трава о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Црна Трава одржаним 21.06.2020. године и понољеним изборима на бирачком месту број 4 – одржаним дана 30.06.2020. године,

  7) Решење о образовању Комисије за спровођење и утврђивање  резултата тајног гласања за избор председника и заменика председника Скупштине општине Црна Трава,

  8) Решење о избору председника Скупштине општине Црна Трава,

  9) Решење о избору заменика председника Скупштине општине Црна Трава,

  10) Решење о постављењу секретара Скупштине општине Црна Трава,

  11) Решење о утврђивању  престанка функције секретара Скупштине општине Црна Трава,

  12) Решење о образовању Комисије за спровођење и утврђивање  резултата тајног гласања за избор извршних органа општине Црна Трава,

  13) Решење о избору председника општине Црна Трава,

  14) Решење о утврђивању престанка функције председника општине,

  15) Решење о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Црна Трава због избора за председника општине,

  16) Решење о избору заменика председника општине Црна Трава,

  17) Решење о утврђивању престанка функције председника општине,

  18) Решење о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Црна Трава због избора за заменика председника општине,

  19) Решење о избору члана Општинског већа задуженог за област привреде,

  20) Решење о избору члана Општинског већа задуженог за област заштите животне средине,

  21) Решење о избору члана Општинског већа задуженог за област локалног економског развоја,

  22) Решење о избору члана Општинског већа задуженог за област приватног предузетништва,

  23) Решење о избору члана Општинског већа задуженог за област омладине и спорта,

  24) Решење о утврђивању престанка мандата чланова Општинског већа,

  25) Решење о образовању Комисије за мандатно-имунитетска питања Скупштине општине Црна Трава,

  26) решење о додели мандата

  27) Решење о утврђењу престанка функције помоћника председника општине Црна Трава

  28) Решење о постављењу помоћника председника општине Црна Трава,

  29) Одлука о потврђивању мандата одборницима Станчи Стојановићу, Милету Илићу, Марку Крстићу и Тањи Милтеновић,

  30) Одлука о завршном рачуну буџета општине Црна Трава за 2019. годину,

  31) Решење о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Црна Трава за период 01.01.-30.06.2020. године,

  32) Решење о прихватању Извештаја о раду Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава за 2019. годину,

  33) Одлукa о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп  и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини,

  34) Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини,

  35) Одлука о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе - Општини Црна Трава за 2017. године,

  36) Решење о разрешењу члану Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава,

  37) Решење о именовању члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава,

  38) Решење о образовању сталних радних тела Скупштине општине Црна Трава,

   

  Службени гласник града Лесковца број 31–

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2020/31.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2031%20od%2017.9.2020..pdf

   

  1. Oдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини општини Црна Трава и расписује оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава

   

  Службени гласник града Лесковца број 39 –

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2020/39.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2039%20od%2027.10.2020..pdf

   

  1) Решење о прихватању Годишњег извештаја о реализацији Плана рада Основне школе „Александар Стојановић“ Црна Трава за школску 2019/2020. годину,

  2) Решење о давању сагласности на План рада Основне школе „Александар Стојановић“ Црна Трава за школску 2020/2021. годину,

  3) Решење о прихватању Извештаја о раду Предшколске установе „Младост“ Црна Трава за радну 2019/2020. годину,

  4) Решење о давању сагласности на План рада Предшколске установе „Младост“ Црна Трава за радну 2020/2021. годину,

  5) Одлука о критеријумима за већи односно мањи број деце у васпитним групама у Предшколској установи „Младост“ Црна Трава за радну 2020/2021. годину,

  6) Одлука о бесплатном боравку деце у Предшколској установи „Младост“ Црна Трава за радну 2020/2021. годину,

  7) Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2020. годину – ребаланс број 2,

  8) Правилник о ближем уређењу планирања јавних набавки, спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о набавкама,

  9) Правилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује,

  10) Решење о давању претходне сагласности на Допуну Правилника о раду Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава,

  11) Одлука о образовању Координационе комисије за координацију инспекцијског надзора на пословима из изворне надлежности општине Црна Трава,

  12) Решење о прихватању Извештаја о раду Општинске управе општине Црна Трава за 2019. годину,

  13) Решење о именовању директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава,

  14) Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Црна Трава,

  15) Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Црна Трава,

  16) Решење о утврђивању престанка мандата председника и чланова Управног одбора Туристичке организације општине Црна Трава,

  17) Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације општине Црна Трава,

  18) Одлука о изменама одлуке о накнадама одборника, чланова радних тела Скупштине општине Црна Трава, председника савета месних заједница и чланова Општинског већа општине Црна Трава,

  19) Решење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Младост“ Црна Трава,

  20) Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Александар Стојановић“ Црна Трава,

  21) Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Александар Стојановић“ Црна Трава,

   

  Службени гласник града Лесковца број 40 –

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2020/40.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2040%20od%2030.10.2020..pdf

   

  1. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава и расписује о г л а с за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава.

   

  Службени гласник града Лесковца број 44 –

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2020/44.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2044%20od%2030.11.2020..pdf

   

  1) Одлука о усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Црна Трава за 2020. годину, са Програмом

  2) Правилник о условима и поступку остваривање права на подстицаје у оквиру реализације мера политике руралног развоја на територији општине Црна Трава,

  3) Решење о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Црна Трава за период 01.01.2020. године до 30.09.2020. године,

  4) Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Црна Трава,

  5) Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Црна Трава,

  6) Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама,

  7) Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Црна Трава путем непосредне погодбе (КП. бр. 17075/2 и 17078/2, обе у КО Црна Трава),

  8) Решење разрешења члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава и

  9) Решење о именовању члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава.

   

  Службени гласник града Лесковца број 49 –

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2020/49-Sluzbeni_glasnik_grada_Leskovca-broj_49.pdf

   

  1) Решење о прихватању Извештаја о раду Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава за школску 2019/20. годину,

  2) Решење о давању сагласности на План рада Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава за школску 2020/21. годину,

  3) Одлука о буџету општине Црна Трава за 2021. годину,

  4) Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава за 2021. годину,

  5) Решење о давању сагласности на план рада Туристичке организације општине Црна Трава за 2020. годину,

  6) Правилник о буџетском рачуноводству,

  7) Правилник о рачуноводственим политикама,

  8) Кадровски план органа општине Црна Трава за 2021. годину,

  9) Програм рада Скупштине општине Црна Трава за 2021. годину,

  10) Одлука о месним заједницама на територији општине Црна Трава,

  11) Одлука о субвенционисању јавног превоза,

  12) Правилник о евиденцији непокретности у јавној својини општине Црна Трава,

  13) Одлука о допунама одлуке о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини општине Црна Трава, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда,

  14) Решење о давању претходне сагласности на употребу имена општине Црна Трава

   

  Службени гласник града Лесковца број 51 –

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2020/51.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2051%20od%2031.12.2020..pdf

   

   1)Одлука о одлагању расписивања избора за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Службени гласници 2021

  Службени гласник, број 6-

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2021/6.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%206%20od%2012.3.2021.%20-%20ispravka.pdf

   

  1)      Решење о прихватању извештаја о раду Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава за 2020. годину,

   

  2)      Решење о прихватању извештаја о раду Туристичке организације општине Црна Трава за 2020. годину,

   

  3)      Решење о давању сагласности на План рада Туристичке организације општине Црна Трава за 2021. годину,

   

  4)      Решење о прихватању Извештаја о раду Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфрастрктуру „Вилин Луг“ Црна Трава за 2020. годину,

   

  5)      Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава за 2021. годину,

   

  6)      Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Црна Трава за 2020. годину,

   

  7)      Одлука о реализацији буџета општине Црна Трава у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2021. годину,

   

  8)      Одлука о приступању изради Плана развоја општине Црна Трава за период 2022-2028. године,

   

  9)      Одлука о изменама и допунама одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Црна Трава,

   

  10)  Решење о прихватању извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава за 2020. годину,

   

  11)  Решење о прихватању плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава за 2021. годину,

   

  12)  Одлука о социјалној заштити

   

  13)  Решење о прихватању Извештаја о раду Општинског већа општине Црна Трава за 2020. годину,

   

  14)  Одлука о распуштању савета месних заједница на територији општине Црна Трава,

   

  15)  Одлука о именовању повереника за месне заједнице на територији општине Црна Трава,

   

  16)  Решење о престанку мандата и именовању чланова Савета за безбедност општине Црна Трава,

   

  17)  Решење о престанку мандата, разрешењу и именовању чланова Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“, Црна Трава,

   

  18)  Решење о утврђивању престанка мандата и именовању члана Управног одбора Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава

   

  Службени гласник, број 15 -

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2021/15.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2015%20od%207.5.2021..pdf

   

  1) Решење о прихватању извештаја о раду Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава – Одељења у Црној Трави за 2020. годину,

  2) Решење о прихватању извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Власотинце, које заступа и штити и имовинска права и интересе општине Црна Трава за 2020. годину,

  3) Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Црна Трава за 2021. годину – ребаланс 1,

  4) Решење о давању сагласности на План рада Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава за 2021. годину,

  5) Одлука о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Црна Трава за 2021. годину, са Оперативним планом

  6) Решење о прихватању извештаја о раду Савета за здравље општине Црна Трава за 2019. годину,

  7) Решење о прихватању извештаја о раду Савета за здравље општине Црна Трава за 2020. годину,

  8) Одлука о измени и допуни одлуке о субвенционисању јавног превоза,

  9) Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Црна Трава,

  10) Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Црна Трава,

  11) Решење о именовању директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава,

  12) Одлука о додељивању априлских награда и признања општине Црна Трава поводом Дана општине 26.04.2021. године,

   

  Службени гласник, број 20 –

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2021/20.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2020%20od%2010.6.2021..pdf

   

  1) Одлука о усвајању годишњег програма  заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Црна Трава за 2021. годину,

  2) Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Црна Трава за 2021. годину – ребаланс 2,

  3) Одлука о условима и висини накнаде за успостављање права стварне службености на површинама јавне намене и непокретностима у јавној својини,

  4) Одлука о давању позитивног мишљења на предлог за именовање вршиоца дужности директора Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава,

  5) Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава,

  6) Решење о престанку и именовању члана Комисије за статут Скупштине општине Црна Трава,

   

   

   

  Службени гласник, број 22 –

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2021/22.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2022%20od%205.7.2021..pdf

   

  1) Одлука о завршном рачуну буџета општине Црна Трава за 2020. годину,

  2) Решење о именовању чланова изборних комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава,

   

  Службени гласник, број 22 –

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2021/29.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2029%20od%2024.8.2021..pdf

   

  Председник Скупштине општине:

   

  1. Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава, број 013-3/2021-01 од 18.08.2021. године

   

  Првостепена изборна комисија

   

  1) Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава, расписаних за 19. септембар 2021. године, број 06-162/2021-01,

  2) Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава, расписаних за 19. септембар 2021. године, број 06-163/2021-01,

  3) Одлуке о прописивању образаца за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава који су расписани за дан 19. септембар 2021. године, број 06-164/2021-01,

  4) Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава расписаним за 12. септембар 2021. године, број 06-165/2021-01

   

  Службени гласник, број 31 –

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/31._Sluzbeni_glasnik_grada_Leskovca_broj_31_od_15.9.pdf

   

  Првостепена изборна комисија

   

  1) решења о утврђивању збирних изборних листа кандидата за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава за изборе расписане за 19. септембар 2021. године (за свих 14 месних заједница)

  2) Решење о објављивању укупног броја бирача на територији општине Црна Трава

  3) Одлука о одређивању начина штампања изборног материјала за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава, који су расписани за 19. септембар 2021. године,

  4) Одлука о одређивању боје гласачког листића, броја гласачких листића и боје контролног листа, за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава, који су расписани за 19. септембар 2021. године,

  5) Одлука о прописивању садржине гласачког листића за гласање на изборима за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава, који су расписани за 19. септембар 2021. године

  6) Одлука о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава расписаних за 19. септембар 2021. године

  7) решења о именовању чланова бирачких одбора за  гласање на изборима за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава расписаним за 19. септембар 2021. године (за свих 14 бирачких места)

   

  Службени гласник, број 32 –

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2021/32.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2032%20od%2024.9.2021..pdf

   

  Општинско веће:

   

  1. Решење о утврђивању висине накнаде за рад у надзорном одбору Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава за 2021. годину, број 06-183/2021-02.

   

  Скупштина општине:

   

  1) Решење по конкурсу за именовање директора Туристичке организације општине Црна Трава, број 06-192/2021-01,

  2) Одлука о усвајању Локалног акционог плана за родну равноправност општине Црна Трава за период 2020-2024. годину, број 06-193/2021-01, са Локалним акционим планом

  3) Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Црна Трава – ребаланс 3, број 06-194/2021-01

  4) Решење о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Црна Трава за период 01.01. – 30.06.2021. године, број 06-195/2021-01

  5) Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп и на коришћење  пољопривредног земљишта у државној својини, број 06-196/2021-01

  6) Одлука о изменама одлуке о социјалној заштити, број 06-197/2021-01

  7) Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку, број 06-198/2021-01

  8) Одлука о успостављање права стварне службености у корист привредног друштва „S&T Energy team“ д.о.о. Дарковце, број 06-199/2021-01

  9) Одлука о начину изјашњавања корисника комуналних услуга о квалитету пружања комуналних услуга, број 06-200/2021-01

   

  Првостепена изборна комисија:

   

  1) Извештај о резултатима избора за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава на изборима одржаних 19. септембра 2021. године

  2) Решење о додели мандата кандидатима за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава након избора одржаних 19. септембра 2021. године.

 • Службени гласници 2022

  Службени гласник града Лесковца број 1/2022 од 01.02.2022. године:

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2022/1._Sluzbeni_glasnik_grada_Leskovca_broj_1_od_1.2.pdf

  1) Одлука о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање за територији општине Црна Трава,

  2) Одлука о формирању јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање на територији општине Црна Трава.

   

  Службени гласник града Лесковца број 2/2022 од 09.02.2022. године:

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2022/2._Sluzbeni_glasnik_grada_Leskovca_broj_2_od_9.2.pdf

  1) Решење о утврђивању збирне изборне листа кандидата за чланове савета Месне заједнице Дарковце за поновљене изборе расписане за 13. фебруар 2022. године,

  2) Решење о објављивању укупног броја бирача за поновљене изборе за чланове савета Месне заједнице Дарковце, расписане за 13. фебруар 2022. године, број

  3) Одлука о одређивању начина штампања изборног материјала за спровођење поновљених избора за чланове савета месне заједнице Дарковце, који су расписани за 13. фебруар 2022. године,

  4) Одлука о одређивању боје гласачког листића, броја гласачких листића и боје контролног листа, за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на поновљеним изборима за чланове савета Месне заједнице Дарковце, који су расписани за 13. фебруар 2022. године,

  5) Одлука о прописивању садржине гласачког листића за гласање на поновљеним изборима за чланове савета Месне заједнице Дарковце, који су расписани за 13. фебруар 2022. године,

  6) Одлука о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење поновљених избора за чланове савета Месне заједнице Дарковце, који су расписани за 13. фебруар 2022. године и

  7) решења о именовању чланова бирачког одбора за гласање на поновљеним изборима за чланове савета Месне заједнице Дарковце, који су расписани за 13. фебруар 2022. године.

   

  Службени гласник града Лесковца број 5/2022 од 24.02.2022. године:

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2022/5._Sluzbeni_glasnik_grada_Leskovca_broj_5_od_24.2.pdf

  Скупштина општине:

   

  1) Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије општине Црна Трава у сталном саставу,

   

  Општинска изборна комисија:

   

  1. Пословник о раду Изборне комисије општине Црна Трава,

   

  Првостепена изборна комисија за месне заједнице:

   

   

  1. Извештај о резултатима избора за чланове савета Месне заједнице Дарковце на територији општине Црна Трава на изборима одржаним 14. фебруара 2022. године,

  2. Решење о додели мандата кандидатима за чланове савета Месне заједнице Дарковце након избора одржаних 14. фебруара 2022. године,

   

  Службени гласник града Лесковца број 6/2021 од 01.03.2022. године:

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2022/6._Sluzbeni_glasnik_grada_Leskovca_broj_6_od_1.3.2022._2.pdf

  Општинска изборна комисија:

   

  1. Одлуку о одређивању бирачких места на територији општине Црна Трава за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, који су расписани за 3. април 2022. године,

  2. Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Црна Трава у проширеном саставу, на предлог Коалиције Александар Вучић – Заједно можемо све, подносиоца проглашене изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све,

   

  Службени гласник града Лесковца број 7/2022 од 18.03.2022. године:

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2022/7._Sluzbeni_glasnik_grada_Leskovca_broj_7_od_18.3.pdf

  Општинска изборна комисија:

   

  1. Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Црна Трава у проширеном саставу, на предлог Коалиције: Социјалистичка партија Србије, Јединствена Србија и „Зелени Србије“, подносиоца проглашене изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ,

  2. Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Црна Трава у проширеном саставу, на предлог Српске радикалне странке, подносиоца проглашене изборне листе ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА,

  3. Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Црна Трава у проширеном саставу, на предлог Савеза војвођанских Мађара, подносиоца проглашене изборне листе Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез војвођанских Мађара-Иштван Пастор,

  4. Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Црна Трава у проширеном саставу, на предлог КОАЛИЦИЈЕ ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈЕ - ДСС, подносиоца проглашене изборне листе ДР МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ – НАДА ЗА СРБИЈУ – Српска коалиција НАДА – Национално-демократска алтернатива – Демократска странка Србије (ДСС) – За Краљевину Србију (МОНАРХИСТИ) – Војислав Михаиловић,

  5. Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Црна Трава у проширеном саставу (посебан састав за спровођење избора за председника Републике), на предлог Коалиције Александар Вучић – Заједно можемо све, Српска напредна странка (СНС), Социјалистичка партија Србије (СПС) – Ивица Дачић, Савез војвођанских Мађара - Vajdasági Magyar Szövetség (СВМ – VMSZ) – Иштван Пастор - István Pásztor,  предлагача проглашеног кандидата за председника Републике Александра Вучића,

  6. Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Црна Трава у проширеном саставу (посебан састав за спровођење избора за председника Републике), на предлог КОАЛИЦИЈЕ ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈЕ - ДСС, предлагача проглашеног кандидата за председника Републике др Милоша Јовановића,

  7. Решење о именовању члана Изборне комисије општине Црна Трава у проширеном саставу, на предлог Коалиције Уједињени за победу Србије, подносиоца проглашене изборне листе Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије (Странка слободе и правде, Народна странка, Демократска странка, ДЗВМ – VMDK, Странка Македонаца Србије, Покрет слободних грађана, Удружени синдикати „Слога“, Покрет за преокрет, Покрет Слободна Србија, Влашка странка),

   

  Службени гласник града Лесковца број 8/2022 од 29.03.2022. године:

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2022/8._Sluzbeni_glasnik_grada_Leskovca_broj_8_od_29.3.pdf

  Општинска изборна комисија:

   

   

  1. Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Црна Трава у проширеном саставу, на предлог Ромске партије, подносиоца проглашене изборне листе кандидата за народне посланике „Ромска партија“ – Срђан Шајн,

  2. Решење о именовању члана и заменика Изборне комисије општине Црна Трава у проширеном саставу, на предлог политичке странке Алтернатива за промене - Alternativa рër ndryshim, подносиоца проглашене изборне листе кандидата за народне посланике „АЛТЕРНАТИВА ЗА ПРОМЕНЕ - АЛБАНСКА ДЕМОКРАТСКА АЛТЕРНАТИВА“/ „ALTERNATIVA PËR NDRYSHIM - ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE”,

  3. Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Црна Трава у проширеном саставу, на предлог Странке правде и помирења/Stranke pravde i pomirenja, подносиоца проглашене изборне листе кандидата за народне посланике МУФТИЈИН АМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) – Усаме Зукорлић/MUFTIJIN AMANET - Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić,

  4. Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Црна Трава у проширеном саставу, на предлог Српске странке Заветници, подносиоца проглашене изборне листе кандидата за народне посланике МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – Српска странка Заветници,

  5. Решење којим се констатује да члан и заменик члана Изборне комисије општине Црна Трава у проширеном саставу именовани на предлог Српске странке Заветници, подносиоца проглашене изборне листе, постају члан односно заменик члана посебног састава Изборне комисије општине Црна Трава за спровођење избора за председника Републике,

  6. решења о именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика у сталном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за председника Републике, расписаних за 3. април 2022. године (12 решења) и

  7. решења о именовању чланова и заменика чланова бирачких одбора у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за председника Републике, расписаних за 3. април 2022. године (12 решења)

  8. Решење о именовању члана Изборне комисије општине Црна Трава у проширеном саставу, на предлог Групе грађана За уједињену, праведну и стабилну Србију, предлагача Здравка Поноша за кандидата за председника Републике, за изборе расписане за за 3. април 2022. године,

  9. Решење о именовању члана Изборне комисије општине Црна Трава у проширеном саставу, на предлог Групе грађана „Српски патриота – Миша Вацић“, предлагача Мише Вацића за кандидата за председника Републике, за изборе расписане за за 3. април 2022. године,

   

  Службени гласник града Лесковца број 9/2021 од 05.04.2022. године:

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2022/9._Sluzbeni_glasnik_grada_Leskovca_broj_9_od_5.4.pdf

  Општинско веће:

   

  1) Решење о утврђивању висине накнаде за рад у надзорном одбору Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава за 2022. годину,

   

  Општинска изборна комисија:

   

  1. Решење о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 4 – у општини Црна Трава – МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА, ДАРКОВЦЕ,

  2. Решење о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 10 – у општини Црна Трава – ОСНОВНА ШКОЛА, ПРЕСЛАП,

  3. Решење о исправци решења услед техничке грешке,

  4. Одлука о трошковима превоза изборног материјала,

  5. Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Црна Трава у проширеном саставу, на предлог Групе грађана МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд, подносиоца проглашене изборне листе кандидата за народне посланике МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић,

  6. Решење којим се констатује да члан и заменик члана Изборне комисије општине Црна Трава у проширеном саставу именовани на предлог Групе грађана МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд, подносиоца проглашене изборне листе, постају члан односно заменик члана посебног састава Изборне комисије општине Црна Трава за спровођење избора за председника Републике,

  7. Решење о измени решења о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за координирано спровођење избора за народне посланике и избора за председника Републике расписаних за 3. април 2022. године, за бирачко место број 9 – у општини Црна Трава – ОСНОВНА ШКОЛА, КРИВИ ДЕЛ,

   

  Службени гласник града Лесковца број 10/2021 од 15.04.2022. године:

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2022/10._Sluzbeni_glasnik_grada_Leskovca_broj_10_od_15.4.pdf

  Општинска изборна комисија:

   

  1. Решење о исправљању записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања за избор председника Републике на бирачком месту број 9 – Основна школа, Криви Дел,

  2. Решење којим се констатује да се резултати гласања на бирачком месту број 8 – Дом културе, Кална, на изборима за народне посланике не могу утврдити,

  3. Решење о одбијању приговора – захтева за поништење гласања,

  Општинска изборна комисија:

  1. Збирни извештај о резултатима гласања на изборима за председника Републике на бирачким местима на територији општине Црна Трава,

   

  Службени гласник града Лесковца број 11 od 20.04.2022. године:

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2022/11._Sluzbeni_glasnik_grada_Leskovca_broj_11_od_20.4.pdf

  Општинска изборна комисија:

  1. Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу за спровођење поновног гласања на изборима за народне посланике, 16. априла 2022. године за бирачко место број 8 у општини Црна Трава – ДОМ КУЛТУРЕ, КАЛНА,

  2. Решење о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за спровођење поновног гласања на изборима за народне посланике, 16. априла 2022. године за бирачко место број 8 у општини Црна Трава – ДОМ КУЛТУРЕ, КАЛНА,

   

  Скупштина општине:

  1. Решење о прихватању извештаја о раду Туристичке организације општине Црна Трава за 2021. годину,

  2. Решење о давању сагласности на План рада Туристичке организације општине Црна Трава за 2022. годину,

  3. Решење о прихватању извештаја о раду Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава за 2021. годину,

  4. Решење о давању сагласности на План рада Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава за 2022. годину,

  5. Решење о прихватању извештаја о раду Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава за 2021. годину,

  6. Одлука o изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2022. годину – ребаланс број 1,

  7. Одлука о екстерној ревизији буџета општине Црна Трава за 2021. годину,

  8. Решење о прихватању Извештаја о раду Општинског већа општине Црна Трава за 2021. годину,

  9. Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Александар Стојановић“ Црна Трава,

   

  Службени гласник града Лесковца број 11/2021 од 20.04.2022. године:

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2022/12._Slzubeni_glasnik_grada_Leskovca_broj_12_od_4.5.pdf

  Општинска изборна комисија:,

  1. Збирни извештај о резултатима гласања на изборима за народне посланике на бирачким местима на територији општине Црна Трава,

  2. Решење о трошковима превоза изборног материјала за спровођење избора за народне посланике и избора за председника Републике на територији општине Црна Трава,

  Скупштина општине:

  1. Решење о прихватању извештаја о раду Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава – Одељења у Црној Трави за 2021. годину,

  2. Решење о давању сагласности на план рада Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава – Одељења у Црној трави за 2022. годину,

  3. Решење о давању сагласности на Статут Туристичке организације општине Црна Трава,

  4. Решење о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава за воде 2. реда на територији општине Црна Трава за 2022. годину, са Оперативним планом

  5. Решење о прихватању извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава за 2021. годину,

  6. Решење о давању сагласности на план рада Штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава за 2022. годину,

  7. Правилник о измени правилника о ближим условима, критеријумима, начину  и поступку за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу,

  8. Одлука о престанку мандата и именовању чланова Савета за здравље општине Црна Трава,

  9. Решење о прихватању извештаја о раду Савета за здравље општине Црна Трава за 2021. годину,

  10. Решење о отуђењу дела непокретности из јавне својине општине Црна Трава,

  11. Одлука о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за планове општине Црна Трава,

  12. Решење о престанку мандата и именовању председника и чланова Управног одбора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава,

  13. Одлука о додељивању Априлских награда и других признања општине Црна Трава поводом Дана општине 26.04.2022. године.

   

   

  Службени гласник града Лесковца број 12/2022 од 04.05.2022. године:

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2022/11._Sluzbeni_glasnik_gr

  ada_Leskovca_broj_11_od_20.4.pdf

  Општинска изборна комисија:

  1. Решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у

  сталном саставу за спровођење поновног гласања на изборима за народне посланике,

  16. априла 2022. године за бирачко место број 8 у општини Црна Трава – ДОМ

  КУЛТУРЕ, КАЛНА

  2. Решење о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном

  саставу за спровођење поновног гласања на изборима за народне посланике, 16.

  априла 2022. године за бирачко место број 8 у општини Црна Трава – ДОМ

  КУЛТУРЕ, КАЛНА

   

  Скупштина општине:

  1. Решење о прихватању извештаја о раду Туристичке организације општине Црна Трава

  за 2021. годину

  2. Решење о давању сагласности на План рада Туристичке организације општине Црна

  Трава за 2022. годину

  3. Решење о прихватању извештаја о раду Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“

  Црна Трава за 2021. годину

  4. Решење о давању сагласности на План рада Општинске библиотеке „Сестре

  Стојановић“ Црна Трава за 2022. годину

  5. Решење о прихватању извештаја о раду Јавног предузећа за комуналну делатност и

  путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава за 2021. годину

   

  6. Одлука o изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2022. годину –

  ребаланс број 1

  7. Одлука о екстерној ревизији буџета општине Црна Трава за 2021. годину

  8. Решење о прихватању Извештаја о раду Општинског већа општине Црна Трава за 2021.

  годину

  9. Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Александар

  Стојановић“ Црна Трава

   

  Службени гласник града Лесковца број 13/2022 од 07.05.2022. године:

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2022/13._Sluzbeni_

  glasnik_grada_Leskovca_broj_13_od_7.5.pdf

  Општинска изборна комисија:

  1. Решење о износима накнаде члановима изборне комисије општине Црна Трава за рад

  на пословима везаним за спровођење избора за народне посланике и избора за

  председника Републике у 2022. години

   

  Службени гласник града Лесковца број 15/2022 од 23.05.2022. године:

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2022/15._Sluzbeni_glasnik_gr

  ada_Leskovca_broj_15_od_23.5.pdf

  Скупштина општине:

  Одлука о усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике

  руралног развоја општине Црна Трава за 2022. годину

   

  Службени гласник града Лесковца број 16/2022 од 14.06.2022. године:

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2022/16._Sluzbeni_glas

  nik_grada_Leskovca_broj_16_od_14.6.pdf

  Општинско веће:

  Одлука о начину коришћења општинског возила ОТОКАР НАВИГО

   

  Службени гласник града Лесковца број 21/2022 од 15.07.2022. године:

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2022/21._Sluzbeni_

  glasnik_grada_Leskovca_broj_21_od_15.7.pdf

  Општинска изборна комисија:

   

  1. Решење о износима накнаде чланова изборне комисије општине Црна Трава за рад на

  пословима спровођења поновног гласања

  Скупштина општине:

  1) Решење о прихватању извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине

  Власотинце за 2021. годину

  2) Одлуку о мртвозорницима на територији општине Црна Трава

  3) Решење о одређивању мртвозорника на територији општине Црна Трава

   

  Службени гласник града Лесковца број 22/2022 од 20.07.2022. године:

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2022/22._Sluzbeni_

  glasnik_grada_Leskovca_broj_22_od_20.7.pdf

  Скупштина општине:

  1) Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Црна Трава за 2022. годину

  – ребаланс бр. 2

  2) Решење о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Црна Трава за период

  01.01. – 30.06.2022. године

  3) Одлука о измени одлуке о поверавању послова правне заштите имовинских права и

  интереса општине Црна Трава Општинском правобранилаштву општине Власотинце

  4) Одлука о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења

  пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Црна Трава за

  2022. годину

   

  Службени гласник града Лесковца број 24/2022 од 9.августа 2022. године:

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2022/24._Sluzbeni_

  glasnik_grada_Leskovca_broj_24_od_9.8.pdf

  Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп и на коришћење

  пољопривредног земљишта у државној својини:

  1. Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној

  својини на територији општине Црна Трава за 2023. годину

  2. Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног

  земљишта у државној својини на територији општине Црна Трава за 2023. годину

   

  Службени гласник града Лесковца број 25/2022 од 12. септембра 2022. године:

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2022/25._Sluzbeni_glasnik_gr

  ada_Leskovca_broj_25_od_12.9.pdf

  Скупштина општине:

  1) Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп и на

  коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

   

  2) Решење о допуни решења о одређивању мртвозорника на територији општине Црна

  Трава

  3) Решење о именовању чланова Школског одбора Техничке школе са домом ученика

  „Милентије Поповић“ Црна Трава

  4) Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Општинске

  библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  5) Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке

  организације општине Црна Трава

  6) Решење о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Туристичке организације

  општине Црна Трава

  7) Правилник о додели стипендија ученицима средње школе на територији општине Црна

  Трава

   

  Службени гласник града Лесковца број 28/2022 од 30. септембра 2022. године:

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2022/28._Sluzbeni_glas

  nik_grada_Leskovca_broj_28_od_30.9.pdf

  Председник општине:

  1. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење

  пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава, са огласом

  Службени гласник града Лесковца број 36/2022 од 25. новембра 2022. године:

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2022/36._Sluzbeni_

  glasnik_grada_Leskovca_broj_36_od_25.11.pdf

  Председник општине:

  1. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење

  пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава, са огласом – 2.

  круг

   

  Службени гласник града Лесковца број 37/2022 од 14. децембра 2022. године:

   

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2022/37._Sluzbeni_

  glasnik_grada_Leskovca_broj_37_od_14.12.2022._godine.pdf

  Скупштина општине:

  1) Решење о прихватању извештаја о раду Техничке школе са домом ученика „Милентије

  Поповић“ Црна Трава за школску 2021/2022. годину

  2) Решење о давању сагласности на план рада Техничке школе са домом ученика

  „Милентије Поповић“ Црна Трава за школску 2022/2023. годину

  3) Решење о прихватању извештаја о раду Основне школе „Александар Стојановић“ Црна

  Трава за школску 2021/2022. годину

  4) Решење о давању сагласности на план рада Основне школе „Александар Стојановић“

  Црна Трава за школску 2022/2023. годину

  5) Решење о прихватању извештаја о раду Предшколске установе „Младост“ Црна Трава

  за радну 2021/2022. годину

  6) Решење о давању сагласности на план рада Предшколске установе „Младост“ Црна

  Трава за радну 2022/2023. годину

  7) Одлука о одобравању бесплатног боравка деце у Предшколској установи „Младост“ у

  Црној Трави за радну 2022/2023. годину

  8) Одлука о критеријумима за већи односно мањи број деце у васпитним групама у

  Предшколској установи „Младост“ Црна Трава за радну 2022/2023. годину

  9) Решење о давању сагласности на Измене Посебног програма коришћења средстава ЈП

  „Вилин Луг“ Црна Трава за 2022. годину

  10) Решење о прихватању извештаја о извршењу буџета општине Црна Трава за период

  01.01. – 30.09.2022. године

  11) Решење о прихватању извештаја о стању безбедности саобраћаја на територији општине

  Црна Трава за период 01.01. – 30.06.2022. године

  12) Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за

  утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине Црна Трава

  13) Решење о прихватању извештаја о раду Општинске управе општине Црна Трава за 2021.

  годину

  14) Одлука о давању позитивног мишљења на предлог за именовање директора Центра за

  социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава

  15) Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе

  „Александар Стојановић“ Црна Трава

  16) Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Предшколске установе

  „Младост“ Црна Трава

   

  Службени гласник града Лесковца број 39/2022 од 21. децембра 2022. године:

  Скупштина општине:

  1) Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Црна Трава за 2022. годину –

  ребаланс број 3

  2) Одлука о измени одлуке о накнадама одборника, чланова радних тела Скупштине

  општине Црна Трава, председника савета месних заједница и чланова Општинског већа

  општине Црна Трава

  3) Одлука о буџету општине Црна Трава за 2023. годину

  4) Одлука о измени одлуке о локалним комуналним таксама

  5) Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну

  делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава за 2023. годину

  6) Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција Јавног

  предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава за

  2023. годину

  7) Кадровски план органа општине Црна Трава за 2023. годину

  8) Програм рада Скупштине општине Црна Трава за 2023. годину

   

   

   

   

 • Службени гласници 2023

  Службени гласник града Лесковца број 2/2023 од 02.02.2023. године:

  http://novi.gradleskovac.org/wp-content/uploads/2023/03/2._Sluzbeni_glasnik_grada_Leskovca_broj_2_od_2.2.pdf

  Општинско веће:

  1) Програм рада Савета за безбедност саобраћаја на територији општине Црна Трава за 2023. годину,

  2) Решење о утврђивању висине накнаде за рад у надзорном одбору Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава за 2023. годину,

   

  Службени гласник града Лесковца број 3/2023 од 24.02.2023. године:

  http://novi.gradleskovac.org/wp-content/uploads/2023/03/3._Sluzbeni_glasnik_grada_Leskovca_broj_3_od_24.2.pdf

  Скупштина општине:

   

  1) Решење о прихватању извештаја о раду Општинског већа општине Црна Трава за 2022. годину,

  2) Одлука о измени Одлуке о социјалној заштити,

  3) Одлука о измени Одлуке о спровођењу Програма мера, активности и маханизама општине Црна Трава на јачању популационе политике утврђене Стратегијом подстицања рађања Републике Србије,

  4) Решење о прихватању извештаја о стању безбедности саобраћаја на територији општине Црна Трава за период 01.01. – 31.12.2022. године,

  5) Одлука о промени оснивачког акта Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава,

   

  Службени гласник града Лесковца број 8/2023 од 07.04.2023. године:

  https://novi.gradleskovac.org/wp-content/uploads/2023/04/8.-Sluzbeni-glasnik-grada-Leskovca-broj-8-od-7.4.2023..pdf

  Скупштина општине:

   

  1) Решење о прихватању извештаја о раду Међуопштинског Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава – Одељења у Црној Трави за 2023. годину,

  2) Решење о давању сагласности на план рада Међуопштинског Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава – Одељења у Црној Трави за 2023. годину,

  3) Решење о прихватању извештаја о раду Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава за 2022. годину,

  4) Решење о давању сагласности на план рада Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава за 2023. годину,

  5) Решење о давању сагласности на Статут Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава,

  6) Решење о прихватању извештаја о раду Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава за 2022. годину,

  7) Решење о давању сагласности на измењен финансијски план Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава за 2023. годину – измена број 1,

  8) Решење о давању сагласности на Измене Посебног програма коришћења средстава ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава за 2023. годину – измена број 1,

  9) Решење о прихватању извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава за 2022. годину,

  10) Решење о давању сагласности на план рада Штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава за 2023. годину,

  11) Решење о прихватању извештаја о раду Савета за здравље општине Црна Трава за 2022. годину,

  12) Одлука о екстерној ревизији буџета општине Црна Трава за 2022. годину, број 06-76/2023-01

  13) Одлука о субвенционисању јавног превоза,

  14) Правилник о измени правилника о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку,

  15) Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Александар Стојановић“ Црна Трава.

   

  Службени гласник града Лесковца број 10/2023 од 09.05.2023. године:

  https://novi.gradleskovac.org/wp-content/uploads/2023/06/10.-Sluzbeni-glasnik-grada-Leskovca-broj-10-od-9.5.2023..pdf

   

  Скупштина општине:

   

   

  1. Одлука о додељивању априлских награда и других признања општине Црна Трава поводом Дана општине 26.04.2023. годинe

   

  Службени гласник града Лесковца број 12/2023 од 31.05.2023. године:

  https://novi.gradleskovac.org/wp-content/uploads/2023/06/12.-Sluzbeni-glasnik-grada-Leskovca-broj-12-od-31.5.2023..pdf

  Скупштина општине:

   

  1) Одлука одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2023. годину – ребаланс 1,

  2) Решење о прихватању извештаја о раду Туристичке организације општине Црна Трава за 2022. годину,

  3) Решење о давању сагласности на план рада Туристичке организације општине Црна Трава за 2023. годину,

  4) Решење о отуђењу непокретности, кп. бр. 3893/11 КО Брод из јавне својине општине Црна Трава,

  5) Решење о разрешењу и именовању чланова Савета за безбедност општине Црна Трава.

   

   

Општина Црна Трава

Трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава

Teл/фakс 016 811 118.

ПИБ 101064719

Радно време: од понедељка до петка од 7:00 до 15:00

Информативни центар Општине

016 811 118

063 690 890

062 548 785

Мапа сајта

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa