Општина Црна Трава званична презентација

Јавне набавке и конкурси 2014

 

План јавних набавки за 2014.

- 12.12.2014. Јавна набавка мале вредности бр. ЈНМВ 01/2014 назив и ознака из општег речника набавке: 03322200 – Козе; Набавка расних коза алпина (јаради расе француска алпина) за развој сточарства на територији општине Црна Трава

- 12.12.2014. Конкурсна документација Набавка расних коза алпина (јаради расе француска алпина) за развојсточарства на територији општине Црна Трава.

- 26.11.2014.  К О Н К У Р С за доделу стипендија за школску  2014/2015 годину. Oпштина Црна Трава додељују максимално 30 стипендија.

Општина Црна Трава даје стипендије у циљу очувања средње техничке школе и привлачењу што већег броја ученика. Стипендија се искључиво даје за покриће трошкова становања у дому ученика техничке школе „Милентије Поповић“ Црна Трава.

- 26.11.2014.  Уговор о стипендији.

- 26.11.2014.  Образац пријаве на конкурс за доделу стипендија ученицима средње школе на територији општине ЦРНА ТРАВА.

- 25.11.2014.  Позив за подношење  понуда - Услуге геодетског снимања за потребе легализације објеката. Назив и ознака из општег речника набавке: 71250000 – Архитектонске, техничке и геодетске услуге.

- 25.11.2014. Кнкурсна документација -  Предмет јавне набавке- набавка Услуга геодетског снимања за потребе легализације објеката, број ЈНМВ 06/2014

- 21.11.2014. ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Предмет јавне набавке, број ЈН ЈН02/2014-1 која се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, је извођење додатних непредвиђених грађевинских и електрорадова на реконструкцији НН мреже у МЗ Преслап. Ознака из општег речника набавке повезана са јавном набавком 45231400 – радови на изградњи електроенергетских водова.

- 21.11.2014. Koнкурсна документација ЈАВНА НАБАВКА – извођење додатних (непредвиђених) грађевинских и електрорадова на реконструкцији НН мреже у МЗ Преслап.

- 28.10.2014. Јавни позив  за   ЈНМВ 06/2014  45233141

Грађевински радови на зимском одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2014. и 2015. годину.Одржавање путева.

- 28.10.2014. Комкурсна документација за  ЈНМВ  БР  06/2014 Грађевински радови на зимском одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2014. и 2015. годину.

- 05.02.2014. Позив за подношење понуда за навбавку горива за моторна возила путем дебитне картице за потребе Општине Црна Трава

- 05.02.2014. Допуна документације за јавну набавку горива за моторна возила

- 05.02.2014. Конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности за набавку горива за моторна возила бр 02/2014.

- 07.03.2014. Позив за подношење понуда - Грађевински радови на редовном одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији Општине Црна Трава за 2014. годину, број ЈН 05/2014 45233141 – радови на одржавању путева

- 07.03.2014. Конкурсна документација - Набавка радова отворени поступак бр. 05/2014  грађевински радови на редовном одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији Општине Црна Трава за 2014.годину

- 18.03.2014. Измена конкурсне документације за Набавку радова отворени поступак бр. 05/2014  грађевински радови на редовном одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији Општине Црна Трава за 2014.годину .

- 17.04.2014. Питање Југ Електро -Врање  и одговор у вези „НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ И ЕЛЕКТРО РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СТУБНЕ ТРАФО – СТАНИЦЕ ЗА НАПАЈАЊЕ ППОВ У ЦРНОЈ ТРАВИ – ЈНМВ БР. 07/2014“

- 14.04.2014. Конкурсна документација за „НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ И ЕЛЕКТРО РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СТУБНЕ ТРАФО – СТАНИЦЕ ЗА НАПАЈАЊЕ ППОВ У ЦРНОЈ ТРАВИ – ЈНМВ БР. 07/2014“

- 14.04.2014. Обавештење о обустави поступка за поднођење понуда рађевински радови на редовном одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији Општине Црна Трава за 2014. годину, број ЈН 05/2014 45233141 – радови на одржавању путева

- 17.04.2014. Питање  ГАТ д.о.о.  Нови Сад и одговор у вези  „НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ И ЕЛЕКТРО РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СТУБНЕ ТРАФО СТАНИЦЕ ЗА НАПАЈАЊЕ ППОВ У ЦРНОЈ ТРАВИ – ЈНМВ БР. 07/2014“

- 08.05 .2014. Конкурсна документација за - Грађевински радови на редовном одржавању општинских и некатегорисаних путева

на територији општине Црна Трава за 2014. годину, број ЈН 10/2014

- 08.05.2014. Позив за подношење понуда за - Грађевински радови на редовном одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији општине Црна Трава за 2014. годину, број ЈН 10/2014  45233141 – радови на одржавању путева .

- 12.05.2014. К о н к у р с   за расподелу приплодне јаради расе француска алпина .

- 12.05.2014. К о н к у р с   за избор извршиоца послова вештачког осемењавања крава .

- 16.05.2014. Оглас  o прикупљању писмених понуда за и здавање у закуп пословног погона Едукационог центра у Градској

- 11.06.2014. Одлукa о расписивању конкурса за доделу телади сименталске расе.

- 05.08.2014. Позив за подношење понуда за извођење грађевинских и електрорадова на реконструкцији НН мреже у МЗ  Преслап, број ЈН 02/2014 45231400 – радови на изградњи електроенергетских водова.

- 05.08.2014. Конкурсна  документација  - Отворени поступак, јавна набавка бр. ЈН 02/2014, Извођење грађевинских и електрорадова на реконструкцији  НН мреже у МЗ Преслап.

- 12.08.2014.О г л а с  за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној  својини

- 18.08.2014.Измена конкурсне документације "Плана генералне регулације варошице Црна Трава“

- 18.08.2014. Jaвнa набавка услуга измене и допуне „Просторног плана општине Црна Трава“.Јавна набавка је мале вредности бр. ЈНМВ 07/2014 назив и ознака из општег речника набавке: 71410000 – Услуге просторног планирања;

- 18.08.2014. Друга измена конкурсне документације "Плана генералне регулације варошице Црна Трава“

- 18.08.2014. Измена конкурсне документације „Просторног плана општине Црна Трава“.

- 18.08.2014. Друга измена конкурсне документације „Просторног плана општине Црна Трава“.

- 18.08.2014. Конкурсна документација за  јавну набавку мале вредности бр.08/2014  „НАБАВКА УСЛУГА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ „ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВАРОШИЦЕ ЦРНА ТРАВА“"

- 18.08.2014. К о н к у р с н а д о к у м е н т а ц и ј а    Jавна набавка мале вредности број: 07/2014 „набавка услуга измене и допуне „просторног плана општине црна трава““Август, 2014.

- 20.08.2014. Трећа измена конкурсне документације "Плана генералне регулације варошице Црна Трава“

- 20.08.2014. Трећа  измена конкурсне документације „Просторног плана општине Црна Трава“.

- 22.08.2014. Четврта  измена конкурсне документације „Просторног плана општине Црна Трава“.

- 22.08.2014. Четврта измена конкурсне документације "Плана генералне регулације варошице Црна Трава“.

- 22.08.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда „Набавка услуга измене и допуне „Плана генералне регулације варошице ЦрнаТрава“

број јавне набавке мале вредности 08/2014.

- 24.09.2014.  Образац пријаве пројекта за финансирање услуга из области социјалне заштите.

- 24.09.2014. Јавни позив за подношење предлога пројеката за пружање услуга из  области социјалне заштите

-17.10.2014. Комкурсна документација за  ЈНМВ - зрада техничке документације – Главног пројекта изградње општинског пута Дел – Млачиште

- 17.10.2014. Јавни позив за подношење понуде за израду техничке документације за израду Главног пројеката изградње општинског пута Дел-Млачиште

Јавне набавке 2013

Конкурси 2013

 17.09.2013.

Број: 404-103/2013-02

Датум: 17.09.2013.год.

П О З И В З А П О Д Н О Ш Е Њ Е П О Н У Д А

 

 17.09.2013.17.09.2013.

                                      КОНКУРС

Јавна набавка  - набавка горива за моторна возила путем дебитне картице за потребе општине Црна Трава

Јавна набавка мале вредности бр.06/2013

29.08.2013. Одлука о обустављања поступка Трг Црна Трава

29.08.2013. Позив за подношење понуда ОП

29.08.2013 Позив за подношење понуда трг СЛ

29.08.2013.  КД  Радови на летњем  одржавању путева

29.08.2013.  КД  Радови на уређењу трга Црна Трава

 

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa

Занимљивости

 Општинска управа

Локална самоуправа

Решења -грађанска стања

Важни телефони

ЛПА

Издавање докумената

 Електронске дозволе

Школство

ТО Црна Трава

ЈП "ВИЛИН ЛУГ"

Галерија

Библиотека

Јавне набавке

Мапа сајта

Општина Црна Трава

Трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава

Teл/фakс 016 811 118.

ПИБ 101064719

Радно време: од понедељка до петка од 7:00 до 15:00

Информативни центар Општине

016 811 118

063 690 890

062 548 785