Општина Црна Трава званична презентација

Одељење за послове органа општине и општу управу

  Руководилац:

                                   Зоран Станковић,

                   Начелника  Општинске управе Црна Трава

                   zoran.stankovic@opstinacrnatrava.org.rs

                                       телефон: 016/811-118

Ово одељења врши послове који се односе на: стручне и административно – техничке послове везане  за одржавање седница Скупштине општине, рад председника општине и седница Општинског већа и њихових радних тела; обраду и чување свих изворних аката о раду органа општине; обављање стручних послове који се односе на представке и предлоге грађана; координацију, припрему и ажурирање информација за потребе интернет презентације општине; припрему информација и званичних саопштења органа Оппштине; унапређење организације рада и модернизацију општинске управе;

организацију пријемне канцеларије, писарнице, архиве и доставне службе; лична стања грађана и матичарске послове; нормативно-правне послове; пружање правне помоћи грађанима; остваривање права и обавеза из радног односа запослених, именованих и постављених лица; контролу над применом прописа о канцеларијском пословању; вођење бирачког списка; стручне и административне послове за спровођење избора и организацију референдума; евиденцију радних књижица; праћење рада и пружање помоћи месним заједницама; унапређење примене информационих технологија;

одржавање и развој рачунарске и комуникационе мреже; администрирање базе података; одржавање и развој апликативног софтвера; организацију обуке запослених у Општинској управи, као и јавним предузећима и установама чији је оснивач општина; успостављање услове за развој и одржавње географског информациониог система (ГИС-а) у сарадњи са надлежним републичким и општинским органима и организацијама, као и јавним предузећима, са територије општине, чији је оснивач општина, односно Република.

У оквиру Одељења се обављају послове који се односе на: коришћење биротехничких и других средстава опреме; коришћење, одржавање и обезбеђење зграде Општине и службених просторија: обезбеђивање превоза моторним возилима са и без возача и старање се о њиховом одржавању; одржавање чистоће пословних просторија; умножавање материјала; дактилографске послове; организацију рада доставне службе; административно – техничке послове набавке материјала; ситног инвентара и основних средстава; обављање других сервисних послова за потребе органа општине.

Општина Црна Трава

Трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава

Teл/фakс 016 811 118.

ПИБ 101064719

Радно време: од понедељка до петка од 7:00 до 15:00

Информативни центар Општине

016 811 118

063 690 890

062 548 785

Мапа сајта

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa