Општина Црна Трава званичан сајт

Службени гласници града Лесковца

 • Службени гласници 2019

  Службени гласник, број 5- http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2019/5.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%205%20od%2014.2.2019..pdf

  1. Решење о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Црна Трава

  2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2019. годину – ребаланс број 1

  3. Правилник о додели финансијских средстава из буџета општине Црна Трава у циљу очувања постојеће запослености у привреди

  4. Правилник о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на финансијку помоћ за вантелесну оплодњу

  5. Решење о прихватању Извештаја о раду Општинског већа општине Црна Трава за 2018. годину

  6. Решење о прихватању Извештаја о раду Црвеног Крста Црна Трава за 2018. годину

  7. Решење о давању сагласности на План рада Црвеног Крста Црна Трава за 2019. годину

  8. Решење о прихватању Извештаја о раду Месне заједнице „Мирко Сотировић“ Црна Трава за 2018. годину

  9. Решење о давању сагласности на План рада Месне заједнице „Мирко Сотировић“ Црна Трава за 2019. годину

  10. Решење о прихватању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава за 2018. годину

  11. Решење о давању сагласности на План рада Штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава за 2019. годину

  12. Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

  13. Решење о разрешењу Саветника за заштиту права пацијената

  14. Решење о именовању Саветника за заштиту права пацијената

  15. Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за представке и жалбе Скупштине општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 7 - http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2019/7.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%207%20od%2015.3.2019..pdf

  1) Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Црна Трава,

  2) Решење о прихватању Извештаја о раду Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава за 2018. годину,

  3) Решење о давању сагласности на Програм рада Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава за 2019. годину,

  4) Правилник о условима и начину давања у закуп станова дограђених у оквиру реализације мера популационе политике општине Црна Трава,

  5) Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Црна Трава за 2018. годину,

  6) Решење о продужењу статуса вршиоца дужности начелника ОУ

  7) Решење о додели мандата Драгану Стаменковићу

   

  Службени гласник број 8 - http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2019/8.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%208%20%20od%2028.3.3019..pdf

  1) Статут општине Црна Трава,

  2) Пословник Скупштине општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 10 - http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2019/10.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2010.pdf

  1) Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Црна Трава за 2019. годину

  2) Решење о разрешењу и именовању члана савета за безбедност саобраћаја на територији општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 11 - http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2019/11.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2011%20od%208.5.2019..pdf

  1) Решење о прихватању Извештаја о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2018. годину,

  2) Решење о прихватању Извештаја о раду Одељења Центра за социјални рад у Црној Трави за 2018. годину

  3) Решење о прихватању Извештаја о раду Општинске управе општине Црна Трава за 2018. годину

  4) Одлука о утврђивању назива улица, тргова и заселака у насељеним местима на територији општине Црна Трава

  5) Одлука о накнади за рад у надзорном одбору јавних предузећа чији је оснивач општина Црна Трава и

  6)Одлука о додељивању Априлских награда и других признања општине Црна Трава поводом Дана општине 26.04.2019. године.

   

  Службени гласник број 12 https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2019/12.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2012%20od%2022.5.2019..pdf

  1. Одлука о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Црна Трава за 2019. годину

   

  Службени гласник града Лесковца број 13/2019 –

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2019/13.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2013%20od%207.6.2019..pdf

   

  1) Решење о продужењу статуса вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Црна Трава и

  2) Решење о утврђивању висине накнаде за рад у надзорном одбору Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава за 2019. годину.

   

  Службени гласник града Лесковца број 16/2019 –

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2019/16.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2016%20od%202.7.2019..pdf

   

  1) Одлука о завршном рачуну буџета општине Црна Трава за 2018. годину,

  2) Одлука о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Црна Трава за 2019. годину,

  3) Одлука о усвајању Елабората о мрежи предшколских установа са седиштем на територији општине Црна Трава,

  4) Одлука о утврђивању мреже јавних предшколских установа на територији општине Црна Трава,

  5) Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“, Црна Трава,

  6) Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ у Црној Трави,

  7) Решење о разрешењу чланова сталних радних тела Скупштине општине Црна Трава,

  8) Решење о именовању чланова сталних радних тела Скупштине општине Црна Трава.

   

  Службени гласник града Лесковца број 19/2019 –

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2019/19.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2019%20od%2022.7.2019..pdf

   

  1) Одлука о усвајању Програма заштите животне средине општине Црна Трава са Акционим планом

  2) Решење о прихватању Извештаја о раду Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава

  3) Одлука о изменама Одлуке о спровођењу Програма мера, активности и маханизама општине Црна Трава на јачању популационе политике утврђене Стратегијом подстицања рађања Републике Србије

  4) Правилник о условима и поступку остваривање права на подстицаје у оквиру реализације мера политике руралног развоја на територији општине Црна Трава

  5) Одлука о изменама Одлуке о мерама, заштите од пољске штете, од пожара и другим мерама заштите пољопривредног земљишта на територији општине Црна Трава

  6) Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп  и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Црна Трава

  7) Решење о прихватању Извештаја о раду Савета за здравље општине Црна Трава за 2018. годину

  8) Решење о разрешењу команданта, заменика команданта, начелника и чланова Општинског Штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава

  9) Решење о именовању команданта, заменика команданта, начелника и чланова Општинског Штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава

  10) Oдлука о образовању Савета за младе Скупштине општине Црна Трава

   

  Службени гласник града Лесковца број 21/2019 од 21.08.2019. године –

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2019/21.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2021%20od%2021.8.2019..pdf

  1) Решење о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Црна Трава за период 01.01.2019. – 30.06.2019. године,

  2) Одлуку о усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Црна Трава за 2019. годину, са Програмом,

  3) Одлука о суфинансирању израде и постављања споменика „Црнотравском неимару“,

  4) Одлука о преносу права јавне својине на покретним стварима без накнаде

   

  Службени гласник града Лесковца број 23/2019 од 03.09.2019. године –

  https://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2019/23.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2023%20od%203.9.2019..pdf

  1) Одлука Одлука о усвајању Процене угрожености општине Црна Трава

  2) Одлука о усвајању Плана заштите и спасавања општине Црна Трава

  3) Решење о продужењу статуса вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Црна Трава

  4) Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава и расписивање огласа за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава

   

   

 • Службени гласници 2018

  Службени гласник, број 3 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/3.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%203%20od%2020.2.2018..pdf

  1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2018. годину – ребаланс број 1,

  2. Одлука о финансирању пројекта „Унапређење здравствене заштите становништва општине Црна Трава за 2018. годину“,

  3. Решење о прихватању Извештаја о раду Општинског већа општине Црна Трава за 2017. годину,

  4. Одлука о ослобађању од плаћања трошкова закупнине за потребе функционисања апотеке у Црној Трави,

  5. Решење о прихватању Извештаја о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2017. годину,

  6. Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу објекта мини хидроелектране за производњу електричне енергије „Белчине“, на реци Власини, у општини Црна Трава,

  7. Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације насеља Градска – центар, Месна заједница Градска у општини Црна Трава,

  8. Решење о прихватању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава за 2017. годину,

  9. Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава за 2018. годину,

  10. Решење о прихватању Извештаја о раду Црвеног Крста Црна Трава за 2017. годину,

  11. Решење о давању сагласности на Плана рада Црвеног Крста Црна Трава за 2018. годину,

  12. Решење о разрешењу и именовању члана Савета за здравље општине Црна Трава,

  13. Одлука о накнадама одборника, чланова радних тела Скупштине општине Црна Трава, председника савета месних заједница и чланова Општинског већа општине Црна Трава,

   

  Службени гласник, број 6 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/6.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%206%20od%2011.4.2018..pdf

  1. Правилник о раду Савета за безбедност саобраћаја на територији општине Црна Трава,

   

  Службени гласник, број 8 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/8.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%208%20od%2028.4.2018..pdf

  1) Решење о прихватању Извештаја о раду Међуопштинског Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава за 2017. годину,

  2) Решење о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава – Одељења у Црној Трави за 2018. годину,

  3) Решење о прихватању Извештаја о раду Јавног правобранилаштва општине Власотинце које штити и имовинска права и интересе општине Црна Трава за 2017. годину,

  4) Решење о прихватању Извештаја о раду Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава за 2017. годину,

  5) Решење о давању сагласности на План рада Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава за 2018. годину,

  6) Решење о прихватању извештаја о раду Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава за 2017. годину,

  7) Одлука о усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Црна Трава за 2018. годину,

  8) Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Црна Трава за 2018. годину,

  9) Решење о прихватању Извештаја о раду Савета за здравље општине Црна Трава за 2017. годину,

  10) Решење о утврђивању престанку мандата председника и чланова Управног одбора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава,

  11) Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава,

  12) Етички кодекс понашања функционера у општини Црна Трава,

  13) Решење о разрешењу члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава,

  14) Решење о именовању члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава,

  15) Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Александар Стојановић“ Црна Трава,

  16) Одлука о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини општине Црна Трава, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда,

  17) Одлука о усвајању Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) за општину Црна Трава,

  18) Одлука о додељивању Априлских награда и других признања општине Црна Трава поводом Дана општине – 26.04.2018. године,

  19) Одлука о образовању Комисије за планове општине Црна Трава

   

  Службени гласник, број 11 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/11.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2011%20od%207.6.2018..pdf

  1) Одлука о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Црна Трава за 2018. годину,

  2) Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини и

  3) Одлука о давању на коришћење објекта пијаце у Црној Трави Јавном предузећу за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава,

   

  Службени гласник, број 13 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/13.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2013%20od%2020.6.2018..pdf

  1. Одлука о  завршном рачуну буџета општине Црна Трава за 2017. годину,

  2.

  3. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава,

  4. и

  5. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јованог предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава.

   

  Службени гласник, број 15 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/15.-Sluzbeni-glasnik-grada-Leskovca-broj-15-od-2.7.2018.pdf

  1) Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2018. годину – ребаланс број 2,

  2) Решење о давању сагласности Јавном предузећу „Вилин Луг“ Црна Трава на Посебан програм коришћења средстава субвениција из буџета општине Црна Трава за 2018. годину,

  3) Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Црна Трава за 2018. годину,

  4) Одлука о накнади за рад у надзорном одбору јавних предузећа чији је оснивач општина Црна Трава.

   

  Службени гласник, број 16 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/16.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2016%20od%2013.7.2018..pdf

  1. Решење о утврђивању висине накнаде за рад у надзорном одбору Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава за 2018. годину

   

  Службени гласник, број 17 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/17.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2017%20od%2010.8.2018..pdf

  1) Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2018. годину – ребаланс број 3,

  2) Решење о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Црна Трава за период 01.01.2018. – 30.06.2018. године,

  3) Одлука о давању сагласности на конвертовање потраживања општине Црна Трава у удео у капиталу Привредног друштва „Симпо“ а.д. Врање,

  4) Одлука о приступању изради Програма заштите животне средине општине Црна Трава 2019-2029. године,

  5) Одлука о подизању споменика „Црнотравском неимару“,

  6) Решење о именовању чланова Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава.

   

  Службени гласник, број 20 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/20.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2020%20od%2014.9.2018..pdf

  1. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава и расписује Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава

   

  Службени гласник, број 21 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/21.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2021%20od%2028.9.2018..pdf

  1) Одлука о давању позитивног мишљења на предлог за именовање директора Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава,

  2) Решење о прихватању Извештаја о раду Општинске управе општине Црна Трава за 2017. годину,

  3) Одлука о бесплатном боравку деце у Предшколској установи „Младост“ Црна Трава за радну 2018/2019. годину,

  4) Одлука о о мрежи установа за децу у општини Црна Трава за радну 2018/2019. годину,

  5) Одлука о критеријумима за већи односно мањи број деце у васпитним групама у Предшколској установи „Младост“ Црна Трава за радну 2018/2019. годину,

  6) Одлука о приступању доношењу новог Статута општине Црна Трава.

   

  Службени гласник, број 23 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/23.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2023.%20od%202.11.2018..pdf

  1) Одлука о давању позитивног мишљења на предлог за именовање вршиоца дужности директора Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава,

  2) Решење о образовању Савета за безбедност саобраћаја на територији општине Црна Трава.

   

  Службени гласник, број 24 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/24.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2024%20od%2016.11.2018..pdf

  1) Решење о прихватању Годишњег извештаја о реализацији Плана рада Основне школе „Александар Стојановић“ Црна Трава за школску 2017/2018. годину,

  2) Решење о давању сагласности на План рада Основне школе „Александар Стојановић“ Црна Трава за школску 2018/2019. годину,

  3) Решење о прихватању Извештаја о раду Предшколске установе „Младост“ Црна Трава за радну 2017/2018. годину,

  4) Решење о давању сагласности на План рада Предшколске установе „Младост“ Црна Трава за радну 2018/2019. годину,

  5) Решење о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Црна Трава за период 01.01. – 30.09.2018. године,

  6) Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2018. годину – ребаланс број 4,

  7) Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама,

  8) Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Црна Трава,

  9) Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Црна Трава,

  10) Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације са пројектом парцелације насеља „Штудгарт“, варошица Црна Трава, у општини Црна Трава,

  11) Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације са пројектом парцелације насеља „Ваљавица“, варошица Црна Трава у општини Црна Трава.

   

  Службени гласник, број 25 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/25.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2025%20od%2024.11.2018..pdf

  1. Одлука о усвајању Плана детаљне регулације центра насеља Градска у општини Црна Трава.

   

  Службени гласник, број 26 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/26.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2026%20od%2028.11.2018..pdf

  1) Решење о утврђивању престанка рада на положају начелника Општинске управе општине Црна Трава,

  2) Решење о постављењу вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Црна Трава.

   

  Службени гласник, број 27 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/27.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2027%20od%2030.11.2018..pdf

  1. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава

   

  Службени гласник, број 29 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2018/29.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2029%20od%2025.12.2018..pdf

  1) Одлука о буџету општине Црна Трава за 2019. годину,

  2) Одлука о реализацији буџета општине Црна Трава у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2019. годину,

  3) Стратегија управљања ризицима општине Црна Трава,

  4) Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава за 2019. годину,

  5) Решење о давању сагласности Јавном предузећу за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава на Посебан програм коришћења субвенција за 2019. годину,

  6) Одлука о усвајању Плана детаљне регулације за дефинисање намене земљишта у зони изградње мале хидроелектране „Белчине“,

  7) Решење о прихватању Извештаја о основним показатељима стања безбедности саобраћаја на територији општине Црна Трава у периоду од 2013. до 2017. године,

  8) Кадровски план општине Црна Трава за 2019. годину,

  9) Програм рада Скупштине општине Црна Трава за 2019. годину,

  10) Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава,

  11) Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава, и

  12) Одлука о режиму саобраћаја у зимском периоду на територији општине Црна Трава.

   

   

 • Службени гласници 2017

  Службени гласник, број 1 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2017/1.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%201%20od%2027.1.2017..pdf

  1. Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Црна Трава

  Службени гласник, број 3 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2017/3.Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%203%20od%209.3.2017..pdf

  1. Решење о прихватању Извештаја о раду Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава за 2016. годину, број

  2. Решење о прихватању Извештаја о раду Црвеног Крста Црна Трава за 2016. годину

  3. Решење о давању сагласности на Основе плана рада Црвеног Крста Црна Трава за 2017. годину

  4. Решење о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава – Одељења у Црној Трави за 2016. годину

  5. Решење о давању сагласности на План рада Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава – Одељења у Црној Трави за 2017. годину

  6. Решење о прихватању Извештаја о раду Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава за 2016. годину

  7. Решење о давању сагласности на План рада Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава за 2017. годину

  8. Решење о прихватању Извештаја о раду Омладинског клуба „Црна Трава“ из Црне Траве за 2016. годину

  9. Решење о прихватању Извештаја о раду Планинарско-бициклистичког клуба „Орловац“ Црна Трава за 2016. годину

  10. Решење о прихватању Извештаја о раду Ловачког удружења „Црна Трава“ из Црне Траве за 2016. годину

  11. Решење о прихватању Извештаја о раду Општинског већа општине Црна Трава за 2016. годину

  12. Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава за 2017. годину

  13. Решење о прихватању Извештаја о раду Општинске управе општине Црна Трава за 2015. годину

  14. Одлука о конституисању Савета за здравље општине Црна Трава

  15. Кадровски план органа општине Црна Трава за 2017. годину

  16. Решење о прихватању Извештаја о резултатима избора за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

  17. Одлука о одређивању висине накнаде за технички преглед објеката

  18. Одлука о екстерној ревизији Завршног рачуна буџета општине Црна Трава за 2016. годину

  19. Одлука о финансирању радника Дома здравља Власотинце – огранак у Црној Трави

  20. Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Црна Трава за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса

  21. Одлука о спровођењу Програма мера, активности и механизама општине Црна Трава на јачању популационе политике утврђене Стратегијом подстицања рађања Републике Србије

  22. Решење о разрешењу члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава

  23. Решење о именовању члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава

   

  Службени гласник, број 8 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2017/8.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%208%20od%2031.5.2017..pdf

  1. Решење о прихватању Извештаја о раду Дома здравља Власотинце за период од 01.01.2016.-31.12.2016. године

  2. Решење о прихватању Извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Власотинце, које штити и имовинска права и интересе општине Црна Трава, за 2016. годину

  3. Одлука о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Црна Трава за 2017. годину

  4. Одлука о усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Црна Трава за 2017. годину

  5. Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији  општине Црна Трава за 2017. годину

  6. Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

  7. Решење о разрешењу в.д. директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  8. Решење о именовању директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  9. Одлука о установљењу награда и других признања општине Црна Трава

  10. Одлука о додељивању Априлских награда и других признања општине Црна Трава за 2017. годину

  11. Правилник о безбедности информационо-комуникационог система општине Црна Трава

   

  Службени гласник, број 10 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2017/10.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2010.%20od%2020.6.2017..pdf

  1. Одлука о завршном рачуну буџета општине Црна Трава за 2016. годину

  2. Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Црна Трава

  3. Правилник о категоризацији спортских организација са седиштем на територији општине Црна Трава

  4. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава

  5. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава

  6. Решење о престанку мандата председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава

  7. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава

  8. Одлука о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Црна Трава

  9. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2017. годину – ребаланс 1

   

  Службени гласник, број 13 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2017/13.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2013%20od%2014.7.2017..pdf

  1. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2017. годину – ребаланс број 2

  2. Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама

  3. Одлука о организацији општинске управе општине Црна Трава

   

  Службени гласник, број 15 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2017/15.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2015%20od%201.9.2017.pdf

  1. Обједињени правилник о ближим условима, критеријумима и поступку реализације мера популационе политике општине Црна Трава

  2. Решење о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Црна Трава за период 01.01. – 30.06.2017. године

  3. Одлука о отпису дуга Акционарског друштва Х.У.П „Европа“ из Сурдулице

  4. Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе - Општини Црна Трава за 2017. годину

  5. Решење о именовању чланова Надзорног одбора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

   

  Службени гласник, број 16 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2017/16.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2016%20od%2013.9.2017..pdf

  1. Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава

   

  Службени гласник, број 18 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2017/18.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2018%20od%2010.10.2017..pdf

  1. Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Црна Трава за 2017. годину

  2. Одлука о изменама и допунама Обједињеног правилника о ближим условима, критеријумима и поступку реализације мера популационе политике општине Црна Трава

   

  Службени гласник, број 19 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2017/19.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2019.%20od%2020.10.2017..pdf

  1. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава и расписивање огласа за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава

   

  Службени гласник, број 20 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2017/20.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2020.%20od%2016.11.2017..pdf

  1. Решење о прихватању Годишњег извештаја о реализацији Плана рада Основне школе „Александар Стојановић“ Црна Трава за школску 2016/2017. годину

  2. Решење о давању сагласности на План рада Основне школе „Александар Стојановић“ Црна Трава за школску 2017/2018. годину

  3. Решење о прихватању Извештаја о раду Предшколске установе „Младост“ Црна Трава за радну 2016/2017. годину

  4. Решење о давању сагласности на План рада Предшколске установе „Младост“ Црна Трава за радну 2017/2018. годину

  5. Одлука о мрежи установа за децу у општини Црна Трава за радну  2017/2018. годину

  6. Одлука о критеријумима за већи односно мањи број деце у васпитним групама у Предшколској установи „Младост“ Црна Трава за радну 2017/2018. годину

  7. Одлука о одобравању бесплатног целодневног боравка деце предшколског узраста у Предшколској установи „Младост“ у Црној Трави за радну 2017/2018. годину

  8. Решење о прихватању Извештаја о раду Општинске управе општине Црна Трава за 2016. годину

  9. Решење о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Црна Трава за период 01.01.2017. – 30.09.2017. године

  10. Одлука о давању сагласности на конвертовање потраживања општине Црна Трава у удео у капиталу привредног друштва „Трајал корпорација“ а.д. Крушевац

  11. Одлука о давању сагласности на отпис дуга и конвертовање потраживања општине Црна Трава у удео у капиталу Грађевинског предузећа „Мостоградња“ а.д. Београд

  12. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Црна Трава

  13. Решење о разрешењу члану Школског одбора Основне школе „Александар Стојановић“ Црна Трава

  14. Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Александар Стојановић“ Црна Трава

   

  Службени гласник, број 24 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2017/24.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2024%20od%209.12.2017..pdf

  1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2017. годину – ребаланс број 3

  2. Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине Црна Трава

  3. Кодекс понашања службеника и намештеника општине Црна Трава

  4. Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу објекта ветропарка за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије „Вртоп“ у општини Црна Трава

  5. Одлука о подизању спомен чесме

   

  Службени гласник, број 27 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2017/27.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2027%20od%2027.12.2017..pdf

  1. Одлука о буџету општине Црна Трава за 2018. годину

  2. Одлука о реализацији буџета општине Црна Трава у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину,

  3. Кадровски плана органа општине Црна Трава за 2018. годину

  4. Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине Црна Трава

  5. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава за 2018. годину

  6. Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног професионалног управника

  7. Програм рада Скупштине општине Црна Трава за 2018. годину

  8. Одлука о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама на територији општине Црна Трава

  9. Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава,

  10. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава

   

   

   

 • Службени гласници 2016

  Службени гласник број 2 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/2.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%202%20od%203.2.2016..pdf

  1. Решење о давању сагласности на програм пословања ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава за 2016. годину

  2. Решење о давању сагласности на Статут ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

  3. Одлука о финансирању потреба и интереса грађана у области спортаиз буџета општине Црна Трава

  4. Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Црна Трава за 2015. годину

  5. Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Црна Трава за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса

   

  Службени гласник број 6 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/6.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%206%20od%2014.3.2016..pdf

  1. Пословник о раду Изборне комисије општине Црна Трава

  2. Одлука о облику и садржини образаца за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Црна Трава расписаних за 24.04.2016. године

   

  Службени гласник број 7 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/7.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%207%20od%2031.3.2016..pdf

  1. Правилник о социјалном становању у заштићеним условима

   

  Службени гласник број 8 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/8.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%208%20od%206.4.2016..pdf

  1. Решење о прихватрању извештаја о раду Општинског већа општине Црна Трава за 2015. годину

  2. Решење о прихватању извештаја о раду Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава – Одељење Центра за социјални рад у Црној Трави за 2015. годину

  3. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава за 2016. годину

  4. Решење о прихватању извештаја о програму развоја општине Црна Трава за 2015. годину

  5. Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за територији општине Црна Трава

  6. Решење о прихватању извештаја о раду Црвеног Крста Црна Трава за 2015. годину

  7. Решење о давању сагласности на Основе плана рада Цревног Крста Црна Трава за 2016. годину

  8. Решење о прихватању извештаја о раду Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава за 2015. годину

  9. Решење о давању сагласности на Програм рада Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава за 2016. годину

  10. Решење о прихватању извештаја о раду Туристичке организације општине Црна Трава за 2015. годину

  11. Решење о давању сагласности на План рада Туристичке организације општине Црна Трава за 2016. годину

  12. Решење о прихватању извештаја о раду Месне заједнице „Мирко Сотировић“ Црна Трава за 2015. годину

  13. Решење о давању сагласности на План рада Месне заједнице „Мирко Сотировић“ Црна Трава за 2016. годину

  14. Решење о прихватању извештаја о раду ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава за 2015. годину

  15. Решење о престанку мандата члану Школског одбора ТШ „Милентије Поповић“ Црна Трава

  16. Решење о именовању члана Школског одбора ТШ „Милентије Поповић“ Црна Трава

  17. Правилник о условима и начину коришћења средстава за јавно информисање од локалног значаја

  18. Одлука о финансирању четири радника Дома здравља Власотинце – Огранак у Црној Трави

  19. Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете коју проузрокују пси луталице

   

  Службени гласник број 10 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/10.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2010%20od%2013.4.2016..pdf

  1. Решење о броју уписаних бирача у делу Јединственог бирачког списка који се води за општину Црна Трава

  2. Решење о утврђивању збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Црна Трава на изборима расписаним за 24.04.2016. године

  3. Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Црна Трава, расписаних за 24.04.2016. године

  4. Одлука о одређивању боје гласачког листића, броја гласачких листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Црна Трава, расписаним за 24.04.2016. године

   

  Службени гласник број 11 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/11.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2011%20od%2015.4.2016..pdf

  1. Решење о усвајању Локалног акционог плана запошљавања у општини Црна Трава за 2016. годину

  2. Одлука о одређивању простора на територији општине Црна Трава на којем није дозвољено јавно окупљање

  3. Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Црна Трава за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса

  4. Решење о престанку мандата в.д. директора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

  5. Решење о именовању в.д. директора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

  6. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2016. годину

   

  Службени гласник број 14 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/14.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2014%20od%2028.4.2016..pdf

  1. Извештај о резултатима избора за одборнике Скупштине општине Црна Трава

  2. Решење о додели мандата

   

  Службени гласник број 24 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/24.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2024%20od%204.6.2016..pdf

  1. Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Црна Трава

  2. Пословник Скупштине општине Црна Трава

  3. Решење о прихватању извештаја Изборне комисије општине Црна Трава о резултатима избора за одборнике Скупштине општине Црна Трава

  4. Решење о избору председника Скупштине општине Црна Трава

  5. Решење о избору заменика председника Скупштине општине Црна Трава

  6. Решење о престанку дужности секретара Скупштине општине Црна Трава

  7. Решење о постављењу секретара Скупштине општине Црна Трава

  8. Решење о избору председника општине Црна Трава

  9. Решење о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Црна Трава

  10. Решење о избору заменика председника општине Црна Трава

  11. Решење о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Црна Трава

  12. Решење о избору чланова Општинског већа општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 26 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/26.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2026%20od%207.6.2016..pdf

  1. Решење о додели мандата

   

  Службени гласник број 27 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/27.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2027%20od%2017.6.2016..pdf

  1. Одлука о радно-правном статусу чланова Општинског већа општине Црна Трава

  2. Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Црна Трава

  3. Одлука о завршном рачуну буџета општине Црна Трава за 2015. годину

  4. Одлука о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Црна Трава за 2016. годину

  5. Решење о утврђивању престанка функције в.д. директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  6. Решење о именовању в.д. директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  7. Решење о утврђивању престанка функције в.д. директора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

  8. Решење о именовању в.д. директора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

  9. Решење о разрешењу в.д. директора Туристичке организације општине Црна Трава

  10. Одлука о радним телима Скупштине општине Црна Трава

  11. Решење о именовању чланова Савета за буџет и финансије

  12. Решење о именовању чланова Савета за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине

  13. Решење о именовању чланова Савета за друштвене делатности

  14. Решење о именовању чланова Савета за привреду, пољопривреду и развој села

  15. Решење о именовању чланова Савета за младе

  16. Решење о именовању чланова Савета за социјалну политику

  17. Решење о именовању чланова Комисије за статут

  18. Решење о именовању чланова Комисије за избор, именовања и одликовања

  19. Решење о именовању чланова Комисије за мандатно-имунитетска питања

  20. Решење о именовању чланова Комисије за представке и жалбе

  21. Решење о именовању чланова Комисије за сарадњу са другим општинама и градовима

  22. Решење о именовању чланова Административног одбора

  23. Одлука о преношењу овлашћења са Туристичке организације општине Црна Трава на Општинску управу општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 32 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/32.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2032%20od%2019.7.2016..pdf

  1. Решење о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Црна Трава

  2. Одлука о усвајању програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Црна Трава за 2016. годину

  3. Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

  4. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Туристичке организације општине Црна Трава

  5. Решење о именовању чланова Управног одбора Туристичке организације општине Црна Трава

  6. Решење о разрешењу начелника Општинског штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава

  7. Решење о именовању начелника Општинског штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава

  8. Решење о утврђивању престанка функције члана Надзорног одбора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

  9. Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

  10. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Туристичке организације општине Црна Трава

  11. Решење о именовању члана Надзорног одбора Туристичке организације општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 33 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/33.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2033%20od%202.8.2016..pdf

  1. Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Црна Трава

  2. Решење о прихватању Извештаја о раду Дома здравља Власотинце (за огранак у Црној Трави)

  3. Решење о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Црна Трава за период 01.01.2016. до 30.06.2016. године

  4. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2016. годину

  5. Решење о прихватању Извештаја о раду Ловачког удружења „Црна Трава“ из Црне Траве  за 2015. годину

  6. Решење о давању сагласности на План рада Ловачког удружења „Црна Трава“ из Црне Трава за 2016. годину

  7. Решење о прихватању Извештаја о раду Планинарско-бициклистичког клуба“Орловац“ из Црне Траве за 2015.годину

  8. Решење о давању сагласности на План рада Планинарско-бициклистичког клуба „Орловац“ из Црне Трава за 2016. годину

  9. Решење о разрешењу члана Комисије за планове општине Црна Трава

  10. Решење о именовању члана Комисије за планове општине Црна Трава

  11. Решење о разрешењу члана Савета за родну равноправност Скупштине општине Црна Трава

  12. Решење о именовању члана Савета за родну равноправност Скупштине општине Црна Трава

  13. Решење о разрешењу Милета Младеновића са места члана Савета за безбедност општине Црна Трава

  14. Решење о разрешењу Владана Радисављевића са места члана Савета за безбедност општине Црна Трава

  15. Решење о утврђивању престанка својства члана Савета за безбедност општине Црна Трава Сунчице Станковић

  16. Решење о именовању чланова Савета за безбедност општине Црна Трава

  17. Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама одборника, чланова радних тела Скупштине општине Црна Трава, председника савета месних заједница и чланова Општинског већа општине Црна Трава

  18. Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Црна Трава за 2016. годину

  19. Решење о додели одборничког мандата

   

  Службени гласник број 36 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/36.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2036.%20od%2013.9.2016..pdf

  1. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава и расписивање огласа за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава

  2. Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Црна Трава за 2017. годину

  3. Јавни позив за остваривање права пречег коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 42 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/42.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2042%20od%2012.10.2016..pdf

  1. Решење о разрешењу члана Општинског већа општине Црна Трава

  2. Решење о избору члана Општинског већа општине Црна Трава

  3. Решење о прихватању Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Техничке школе са Домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава за школску 2015/2016. годину

  4. Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Техничке школе са Домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава за школску 2016/2017. годину

  5. Решење о прихватању Годишњег извештаја о реализацији Плана рада Основне школе „Александар Стојановић“ Црна Трава за школску 2015/2016. годину

  6. Решење о давању сагласности на План рада Основне школе „Александар Стојановић“, Црна Трава за школску 2016/2017. годину

  7. Решење о прихватању Извештаја о раду Предшколске установе „Младост“ Црна Трава за радну 2015/2016. годину

  8. Решење о давању сагласности на План рада Предшколске установе „Младост“ Црна Трава за радну 2016/2017. годину

  9. Одлука о одобравању бесплатног целодневног боравка деце предшколског узраста у Предшколској установи „Младост“ у Црној Трави за радну 2016/2017 годину

  10. Одлука о мрежи установа за децу у општини Црна Трава за радну  2016/2017. годину

  11. Одлука о критеријумима за већи односно мањи број деце у васпитним групама у Предшколској установи „Младост“ Црна Трава за радну 2016/2017. годину

  12. Правилник о додели стипендија ученицима средње школе на територији општине Црна Трава

  13. Одлука о спровођењу Програма мера, активности и маханизама општине Црна Трава на јачању популационе политике утврђене Стратегијом подстицања рађања Републике Србије

  14. Одлука о оснивању Савета за запошљавање општине Црна Трава

  15. Решење о именовању чланова Савета за запошљавање општине Црна Трава

  16. Одлука о усклађивању Оснивачког акта Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ са Законом о јавним предузећима

  17. Решење о именовању члана Управног одбора Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава

  18. Решење о разрешењу председника и члана Савета за друштвене делатности Скупштине општине Црна Трава

  19. Решење о именовању председника и члана Савета за друштвене делатности Скупштине општине Црна Трава

  20. Решење о утврђивању престанка својства члана Комисије за избор, именовања и одликовања Скупштине општине Црна Трава

  21. Решење о именовању члана Комисије за избор, именовања и одликовања Скупштине општине Црна Трава

  22. Решење о утврђивању престанка својства члана Административног одбора Скупштине општине Црна Трава

  23. Решење о именовању члана Административног одбора Скупштине општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 48 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/48.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2048%20od%2030.11.2016..pdf

  1. Решење о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Црна Трава за период 01.01.2016. до 30.09.2016. године

  2. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2016. годину

  3. Решење о давању сагласности на Статут Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  4. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Црна Трава

  5. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе „Младост“ Црна Трава

  6. Решење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Младост“ Црна Трава

  7. Решење о отуђењу из јавне својине кп бр. 61/8 КО Горње Гаре

   

  Службени гласник број 50 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/50.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2050%20od%2010.9.2016..pdf

  1. Решење о именовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику – интерресорне комисије општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 52 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/52.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2052%20od%2022.12.2016..pdf

  1. Решење о образовању Жалбене комисије у Општини Црна Трава

  2. Одлука о буџету општине Црна Трава за 2017. годину

  3. Одлука о Општинској управи општине Црна Трава

  4. Одлука о давању сагласности на конвертовање потраживања Општине Црна Трава у удеоу капиталу Привредног друштва „Трајал корпорација“ а.д. Крушевац

  5. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава за 2017. годину

  6. Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама

  7. Решење о престанку мандата в.д. директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава

  8. Решење о именовању в.д. директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава

  9. Решење о престанку функције в.д. директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  10. Решење о именовању в.д. директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  11. Програм рада Скупштине општине Црна Трава за 2017. годину

  12. Одлука о месним заједницама на територији општине Црна Трава

  13. Решење о именовању чланова Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 54 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2016/54.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2054%20od%2029.12.2016..pdf

  1. Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији општине Црна Трава

  2. Закључак о исправци техничке грешке у Одлуци о месним заједницама на територији општине Црна Трава

  3. Одлука о месним заједницама на територији општине Црна Трава

   

   

   

 • Службени гласници 2015

  Службени гласник број 1 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/1.Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%201%20od%2028.01.2015..pdf

  1. Решење о разрешењу секретара Скупштине општине Црна Трава

  2. Решење о постављењу секретара Скупштине општине Црна Трава

  3. Решење о постављењу Начелника Општинске управе општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 3 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2015/3.Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%203%20od%2023.2.2015.%20godine.pdf

  1. Решење о разрешењу вд директора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

  2. Решење о именовању вд директора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

  3. Решење о прихватању Извештаја о програму развоја општине Црна Трава за 2014. године

  4. Решење о прихватању Извештаја о раду Црвеног Крста Црна Трава за 2014. годину

  5. Решење о давању сагласности на основе плана рада Црвеног Крста Црна Трава за 2015. годину

  6. Решење о прихватању Извештаја о раду Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава за 2014. годину

  7. Решење о давању сагласности на Програм рада Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава за 2015. годину

  8. Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

  9. Решење о именовању чланова Комисије за статут

  10. Решење о именовању чланова Комисије за представке и жалбе

  11. Решење о именовању чланова Комисије за мандатно-имунитетска питања

  12. Решење о престанку својства и именовању члана Општинског штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава

  13. Решење о именовању Саветника за заштиту права пацијената

  14. Решење о конституисању Савета за здравље општине Црна Трава

  15. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2015. годину

  16. Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Црна Трава за 2014. годину

   

  Службени гласник број 6 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2015/6.Slubeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,broj%206.%20od%2006.04.2015..pdf

  1. Одлука о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава вода другог реда на територији општине Црна Трава за 2015. годину

  2. Решење о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава – Одељења у Црној Трави – за 2014. годину

  3. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава за 2015. годину

  4. Одлука о давању сагласности на Одлуку СО-е Власотинце о оснивању општинског правобранилаштва општине Власотинце са надлежношћу да штити имовинска права и интересе општине Црна Трава

  5. Одлука о поверавању Општинском правобранилаштву општине Власотинце послова правне заштите имовинских интереса општине Црна Трава

  6. Одлука о финансирању два лекара Дома здравља Власотинце – Огранак у Црној Трави

  7. Решење о давању сагласности на употребу имена општине Црна Трава у називу Карате клуба „Црна Трава - Чемерник “

  8. Одлука о изменама и допунама Просторног плана општине Црна Трава 2009-2024

  9. Измена и допуна Просторног плана општине Црна Трава 2009-2024

  10. Измена и допуна Плана генералне регулације варошице Црна Трава

  11. Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава

  12. Решење о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава

  13. Одлука о расписивању огласа о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава

  14. Решење о образовању Савета за родну равноправност Скупштине општине Црна Трава

  15. Правилник о критеријумима и поступку за доделу једнократне новчане помоћи због штете настале у случају ванредне ситуације, елементарних непгода и других несрећа

   

  Службени гласник број 7 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2015/7.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20%20Leskovca,%20broj%207%20od%2025.04.2015.%20god.pdf

  1. Решење о прихватању Извештаја о раду Општинског јавног правобранилаштва у Власотинцу за општину Црна Трава за 2014. годину.

  2. Одлука о установљењу награда и других признања општине Црна Трава

  3. Одлука о спровођењу програма мера, активности и механизама на јачању популационе политике утврђене Стратегијом подстицања рађања Републике Србије

  4. Одлука о оснивању Савета за безбедност општине Црна Трава

  5. Решење о разрешењу в.д. директора ЈП „Вилин Луг“

  6. Решење о именовању вд директора ЈП „Вилин Луг“

  7. Одлука о додељивању априлских награда и других признања општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 9 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2015/9.Sluzbeni_glasnik_grada_Leskovca_broj_9_od_28.5.2015.pdf

  1. Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Црна Трава за 2015. годину

   

  Службени гласник број 10 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2015/10.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2010%20od%2012.6.2015.%20god..pdf

  1. Одлука о завршном рачуну буџета општине Црна Трава за 2014. годину

  2. Одлука о ослобађању плаћања пореза на имовину за пољопривредно и шумско земљиште за 2014. годину

  3. Решење по конкурсу за именовање директора Јавног предузећа „Вилин Луг“ Црна Трава

  4. Решење о прихватању извештаја о раду ПБД „Орловац“ Црна Трава за 2015. годину

  5. Решење о давању сагласности на План рада ПБД „Орловац“ за 2014. годину

  6. Решење о прихватању извештаја о раду Омладинског клуба Црна Трава за 2014. годину

  7. Решење о давању сагласности на План рада Омладинског клуба Црна Трава за 2015. годину

  8. Решење о прихватању извештаја о раду Ловачког удружења „Црна Трава“ за 2014. годину

  9. Решење о давању сагласности на План рада Ловачког удружења „Црна Трава“ за 2015. годину

  10. Решење о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Црна Трава за 2015. годину

  11. Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

  12. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

   

  Службени гласник број 13 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2015/13.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2013%20od%2020.7.2015.%20god..pdf

  1. Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Црна Трава за 2015. годину

   

  Службени гласник број 17 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2015/17.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2017%20od%203.9.2015.%20god..pdf

  1. Решење о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Црна Трава за период 01.01.2015. – 30.06.2015. године

  2. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2015. годину

  3. Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Црна Трава

  4. Одлука о платама изабраних и постављених лица у органима општине Црна Трава

  5. Решење о именовању чланова Савета за безбедност општине Црна Трава

  6. Решење о усвајању Локалног акционог плана за родну равноправност општине Црна Трава за 2015 – 2017. годину

  7. Правилник о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 18 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2015/18.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca%20broj%20%20%2018,%20od%209.9.2015.%20godine.pdf

  1. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава и оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

  2. Одлука о одређивању назива трга у Црној Трави

   

  Службени гласник број 23 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2015/23.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2023%20od%2022.10.2015.%20god..pdf

  1. Правилник о додели стипендија ученицима средње школе на територији општине Црна Трава

  2. Решење о прихватању извештаја о извршењу плана рада Дома здравља Власотинце – Огранак Црна Трава за период 01.01.2014. – 31.12.2014. године

  3. Решење о прихватању извештаја о раду Савета за здравље општине Црна Трава за 2014. годину

  4. Решење о прихватању годишњег извештаја о реализацији плана рада Основне школе „Александар Стојановић“ Црна Трава за школску 2014/2015. годину

  5. Решење о давању сагласности на План рада Основне школе „Александар Стојановић“ Црна Трава за школску 2015/2016. годину

  6. Решење о прихватању годишњег извештаја о реализацији годишњег плана рада Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава за школску 2014/2015. годину

  7. Решење о давању сагласности на годишњи План рада Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава за школску 2015/2016. годину

  8. Решење о прихватању извештаја о раду Предшколске установе „Младост“ Црна Трава за радну 2014/2015. годину

  9. Решење о давању сагласности на План рада Предшколске установе „Младост“ Црна Трава та радну 2015/2016. годину

  10. Одлука о критеријумима за већи, односно мањи број деце у васпитним групама у Предшколској установи „Младост“ Црна Трава за радну 2015/2016. годину

  11. Одлука о мрежи установа за децу у општини Црна Трава за радну 2015/2016. годину

  12. Одлука о одобравању бесплатног целодневног боравка деце предшколског узраста у ПУ „Младост“ Црна Трава за радну 2015/2016. годину

  13. Решење о прихватању извештаја о раду Туристичке организације општине Црна Трава за период 01.10.2013. – 30.06.2014. године

  14. Решење о давању сагласности на План рада Туристичке организације општине Црна Трава за 2015. годину

  15. Решење о прихватању извештаја о раду удружења Савез бораца СУБНОР за 2014. годину

  16. Решење о давању сагласности на програм рада удружења Савез бораца СУБНОР за 2015. годину

  17. Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу

  18. Решење о образовању Савета за миграције

  19. Решење о именовању чланова Изборне комисије за избор одборника Скупштине општине Црна Трава у сталном саставу

  20. Решење о разрешењу члана Школског одбора ОШ „А.Стојановић“ Црна Трава

  21. Решење о именовању члана Школског одбора ОШ „А.Стојановић“ Црна Трава

  22. Решење о разрешењу в.д. директора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

  23. Решење о именовању в.д. директора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

   

  Службени гласник број 24 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2015/24.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2024.%20od%2025.11.2015..pdf

  1. Решење о прихватању извештаја о извршењу буџета општине Црна Трава за период 01.01.2015. – 30.09.2015. године

  2. Решење о одузимању од ЈП „Вилин Луг“ и прибављању у јавну својину општине Црна Трава пет станова у изградњи

  3. Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Црна Трава

  4. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивању пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 28 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2015/28.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2028%20od%2021.12.2015.%20god..pdf

  1. Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Црна Трава за 2016. годину

   

  Службени гласник број 30 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2015/30.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2030%20od%2028.12.2015.%20godine.pdf

  1. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2015. годину

  2. Одлука о буџету општине Црна Трава за 2016. годину

  3. Одлука о поверавању послова сређивања и обраде архивске грађе у општини Црна Трава, Историјском архиву Лесковац

  4. Програм рада Скупштине општине Црна Трава за 2016. годину

  5. Одлука о локалним комуналним таксама

  6. Решење о разрешењу в.д. директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  7. Решење о именовању в.д. директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  8. Решење о усвајању Стратегије развоја спорта у општини Црна Трава за период 2016-2018. године са Акционим планом за спровођење Стратегије развоја спорта

  9. Решење о именовању в.д. директора Туристичке организације општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 31 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2015/31.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2031%20od%2030.12.2015..pdf

  1. Одлука о одређивању максималне спратности објеката по урбанистичким зонама, целинама и блоковима

  2. Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе – општини Црна Трава за 2015. годину

   

   

 • Службени гласници 2014

  Службени гласник број 2 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2.Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%202%20od%2031.1.2014..pdf

  1. Одлука о укидању свих локација за изградњу малих хидроелектрана

   

  Службени гласник број 5 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/5.Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca%20broj%205,%20od%2015.3.2014.%20godine.pdf

  1. Одлука о промени претежне делатности Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава

  2. Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Црна Трава за 2013. годину

  3. Одлука о поверавању Општинском јавном правобранилаштву послова правне заштите имовинских права и интереса општине Црна Трава

  4. Одлука о усвајању оперативног плана за одбрану од поплава за воде другог реда на територији општине Црна Трава за 2014. годину

  5. Одлука о покретању поступка измене и допуне Просторног плана општине Црна Трава 2009-2024. године

  6. Решење о именовању чланова Управног одбора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  7. Решење о именовању чланова Комисије за избор, именовања и одликовања Скупштине општине Црна Трава

  8. Решење о именовању чланова Комисије за представке и жалбе Скупштине општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 7 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/7.Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%207%20od%2030.4.2014..pdf

  1. Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Црна Трава за 2014. годину

  2. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2014. годину – ребаланс 1

  3. Решење о образовању Савета за развој и заштиту локалне самоуправе Црна Трава

  4. Решење о образовању Комисије за планове општине Црна Трава

  5. Решење о именовању чланова Комисије за сарадњу са другим општинама и градовима

  6. Решење о именовању чланова Комисије за буџет и финансије

  7. Решење о именовању чланова Комисије за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштите животне средине

  8. Решење о именовању чланова Комисије за статут

  9. Решење о именовању чланова административног одбора

  10. Решење о именовању чланова Савета за привреду, пољопривреду и развој села

  11. Решење о именовању чланова Савета за друштвене делатности

  12. Решење о именовању чланова ШО „А.Стојановић“

  13. Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Црна Трава

  14. Решење о именовању чланова Комисије за мандатно-имунитетска питања

   

  Службени гласник број 10 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/10.Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2010%20od%2012.6.2014..pdf

  1. Одлука о завршном рачуну буџета општине Црна Трава за 2013. годину

  2. Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

  3. Одлука о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и поступак давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп у 2014. години

  4. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

  5. Решење о именовању вд директора „Туристучке организације општине Црна Трава“

   

  Службени гласник број 14 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/14.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2014%20od%204.7.2014..pdf

  1. Решење о постављењу Начелника општинске управе општине Црна Трава

  2. Одлука о спровођењу програма, мера, активности и механизама општине Црна Трава на јачању популационе политике утврђене Стратегијом подстицања рађања Републике Србије

  3. Решење о разрешењу в.д. директора ЈП „Вилин Луг“

  4. Решење о именовању в.д. директора ЈП „Вилин Луг“

  5. Решење о разрешењу в.д. директора Туристичке организације општине Црна Трава

  6. Решење о разрешењу в.д. директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  7. Решење о именовању вд директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

   

  Службени гласник број 15 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/15.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2015%20od%2012.8.2014..pdf

  1. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољоприведног земљишта у државној својини у општини Црна Трава и расписивању огласа за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

  2. Одлука о мрежи основних школа на територији општине Црна Трава

  3. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2014. годину

  4. Одлука о бесплатном боравку деце у Предшкослкој установи „Младост“ за радну 2014/2015. годину

  5. Решење о разрешењу председника Управног одбора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  6. Решење о именовању председника Управног одбора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  7. Решење о именовању чланова Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ у Црној Трави

  8. Одлука о измени и допуни Плана генералне регулације варошице Црна Трава

   

  Службени гласник број 16 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/16.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2016.%20od%2019.8.2014..pdf

  1. Правилник о критеријумима за избор и финансирање пројеката за реализацију услуга социјалне заштите

   

  Службени гласник број 20 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/20.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2020%20od%203.10.2014..pdf

  1. Правилник о додели стипендија ученицима средње школе на територији општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 21 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/21.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2021.%20od%2010.10.2014.%20godine.pdf

  1. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2014. године – ребаланс 3

  2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе на територији општине Црна Трава

  3. Одлука о радним телима Скупштине општине Црна Трава

  4. Одлука о критеријумима за већи односно мањи број деце у веспитним групама у предшколској установи „Младост“ Црна Трава за радну 2014/2015. годину

  5. Одлука о мрежи установа за децу у општини Црна Трава за радну 2014/2015. годину

  6. Решење о разрешењу члана ШО „А.Стојановић“ (Драган Ђорђевић)

  7. Решење о именовању члана ШО „А.Стојановић“ (Марија Стаменковић)

  8. Решење о разрешењу чланова ШО „М.Поповић“ (Марко Павловић, Божидар Пљаскић и Радиша Младеновић)

  9. Решење о именовању чланова ШО „М.Поповић“ (Биљана Стојановић, Аца Митић и Данијела Станисављевић)

  10. Решење о разрешењу члана УО ПУ „Младост“ (Братислав Николић)

  11. Решење о именовању члана УО ПУ „Младост“ (Далибор Милтеновић)

   

  Службени гласник број 22 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/22.%20Sluzbeni%20glasnikn%20grada%20Leskovca,%20broj%2022.%20od%206.11.2014.%20god..pdf

  1. Решење о образовању Савета за безбедност саобраћаја на територији општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 24 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/24.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2024%20od%2030.11.2014..pdf

  1. Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Црна Трава

  2. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих напокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Црна Трава

  3. Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите на територији општине Црна Трава

  4. Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета оштине Црна Трава за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса

  5. Решење о именовању чланова Савета за социјалну политику Скупштине општине Црна Трава

  6. Решење о именовању чланова Савета за младе Скупштине оштине Црна Трава

   

  Службени гласник број 26 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/26.%20Sluzbeni%20glasnik%20gradaLeskovca,%20broj%2026%20od%2019.12.2014..pdf

  1. Решење о престанку функције Начелника општинске управе општине Црна Трава

  2. Одлука о измени и допуни одлуке о буџету општине Црна Трава за 2014. годину

  3. Одлука о буџету општине Црна Трава за 2015. годину

  4. Решење о разрешењу вд директора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

  5. Решење о именовању вд директора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

  6. Решење о разрешењу в.д. директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  7. Решење о именовању в.д. директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  8. Решење о давању сагласности на употребу имена општине Црна Трава у имену задруге „Општа пољопривредна задруга Црна Трава“

  9. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Вилин Луг“ за 2015. годину.

   

  Службени гласник број 29 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/29.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2029.%20od%2030.12.2014..pdf

  1. Одлука о измени и допуни Плана генералне регулације варошице Црна Трава

   

   

 • Службени гласници 2013

  Службени гласник број 8 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2013/8.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca%20broj%208,%2010.5.2013..pdf

  1. Одлука о усвајању Плана детаљне регулације за викенд-насеље „Соколица“ и туристичко-рекреативног центра „Соколица“ у Црној Трави

  2. Одлука о изменама Одлуке о образовању месних заједница на територији општине Црна Трава

  3. Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

  4. Решење о именовању председника и чланова Савета за младе

  5. Решење о образовању Комисије за планове

  6. Решење о образовању Комисије за процену угрожености општине Црна Трава и процену штете настале услед елементарних непогода

  7. Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за КУТ „Вилин Луг“ Црна Трава

  8. Одлука о усвајању Стратегије одрживог развоја општине Црна Трава за период 2013-2019. године

  9. Одлука о боравишној такси

  10. Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Црна Трава за 2012. годину

  11. Одлука о накнадама одборника, чланова радних тела Скупштине општине Црна Трава и чланова Општинског већа општине Црна Трава

  12. Одлука о утврђивању тржишне вредности грађевинског земљишта на територији општине Црна Трава

  13. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2013. годину

  14. Решење о разрешењу чланова управног одбора ЈП за КУТ „Вилин Луг“ Црна Трава

  15. Решење о разрешењу чланова Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ у Црној Трави

  16. Решење о именовању чланова Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ у Црној Трави

  17. Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ у Црној Трави

  18. Решење о именовању чланова надзорног одбора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

  19. Одлука о измени програма мера, активности и механизама општине Црна Трава на јачању популационе политике утврђене Стратегијом подстицања рађања Републике Србије

  20. Одлука о изменама Одлуке о промени Оснивачког акта ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

   

  Службени гласник број 9 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2013/9.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca%20broj%209,%203.6.2013..pdf

  1. Решење о именовању надзорног одбора ЈП за КУТ „Вилин Луг“ Црна Трава

   

  Службени гласник број 11 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2013/11.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca%20broj%2011,%20od%202.7.2013..pdf

  1. Одлука о расписивању огласа о јавном конкурсу за именовање директора ЈП „Вилин Луг“ у Црној Трави

  2. Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП „Вилин Луг“ у Црној Трави

  3. Одлука о измени одлуке о општинској управи општине Црна Трава

  4. Решење о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за именовање директора ЈП „Вилин Луг“ у Црној Трави

   

  Службени гласник број 12 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2013/12.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca%20broj%2012,%20od%209.7.2013..pdf

  1. Одлука о коришћењу средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Црна Трава за 2013. годину

  2. Одлука о оснивању Туристичке организације оштине Црна Трава

  3. Решење о разрешењу председника и чланова управног одбора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  4. Решење о именовању председника и чланова управног одбора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  5. Решење о именовању в.д. директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  6. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

  7. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

   

  Службени гласник број 16 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2013/16.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2016%20od%2027.9.2013..pdf

  1. Одлука о усвајању Просторног плана општине Црна Трава 2009-2024

  2. Одлука о Плану генералне регулације варошице Црна Трава

  3. План детаљне регулације викенд насеља „Соколица“ и туристичко-рекреативног центра „Соколица“ у Црној Трави

   

  Службени гласник број 17 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2013/17.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2017%20od%2012.10.2013..pdf

  1. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2013. годину

  2. Одлука о критеријумима за већи, односно мањи број деце у васпитним групама у Предшколској установи „Младост“ Црна Трава за радну 2013/2014. годину

  3. Одлука о мрежи установа за децу у општини Црна Трава за радну 2013/2013. годину

  4. Решење о бесплатном боравку деце у вртићу

  5. Решење о именовању вд директора  „Туристичке организације општине Црна Трава“

  6. Решење о именовању чланова Управног одбора „Туристичке организације општине Црна Трава“

  7. Решење о разрешењу члана школског одбора ОШ „Александар Стојановић“  у Црној Трави

  8. Решење о именовању члана школског одбора ОШ „Александар Стојановић“  у Црној Трави

   

  Службени гласник број 19 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2013/19.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2019%20od%201.12.2013..pdf

  1. Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Црна Трава

  2. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Црна Трава

  3. Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе на територији општине Црна Трава

  4. Решење о именовању чланова Надзорног одбора Туристичке организације општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 20 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2013/20.%20Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca,%20broj%2020%20od%2017.12.2013..pdf

  1. Одлука о буџету општине Црна Трава за 2014. годину

   

  Службени гласник број 24 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2013/24.Sluzbeni%20glasnik%20grada%20Leskovca%20broj%2024,%20od%2031.12.2014..pdf

  1. Решење о конституисању Савета за здравље општине Црна Трава

  2. Решење о разрешењу в.д. директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  3. Решење о именовању в.д. директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  4. Решење о разрешењу в.д. директора ЈП „Вилин Луг“

  5. Решење о именовању в.д. директора ЈП „Вилин Луг“

  6. Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Црна Трава

  7. Одлука о измени и допуни Одлуке о грађевинском земљишту

  8. Одлука о спровођењу програма мера, активности и механизама општине Црна Трава на јачању популационе политике утврђене стратегијом рађања Републике Србије

  9. Одлука о накнадама одборника, чланова радних тела Скупштине општине Црна Трава, председника савета месних заједница и чланова Општинског већа општине Црна Трава

  10. Одлука о комуналним делатностима на територији општине Црна Трава

  11. Решење о усвајању програма пословања за 2014. годину ЈП „Вилин Луг“

 • Службени гласници 2012

  Службени гласник број 4 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2012/Glasnik%20br.04.pdf

  1. Решење о образовању Комисије за елементарне нопогоде

  2. Одлука о просечној тржишној вредности метра квадратног у општини Црна Трава за 2011. годину

  3. Одлука о висини стопе пореза на имовину

  4. Одлука о ослобађању плаћања пореза на имовину за пољопривредно и шумско земљиште за 2012, 2013. и 2014. годину

  5. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2012. годину

  6. Одлука о усвајању Плана управљања отпадом у општини Црна Трава за период 2010 – 2012. године

   

  Службени гласник број 7 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2012/Glasnik%20br.07.pdf

  1. Решење о утврђивању збирне изборне листе

   

  Службени гласник број 8 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2012/Glasnik%20br.08.pdf

  1. Решење о одређивању члана за проширен састав изборне комисије

  2. Решење о одређивању члана за проширен састав изборне комисије

  3. Решење о одређивању члана за проширен састав изборне комисије

  4. Решење о одређивању члана за проширен састав изборне комисије

   

  Службени гласник број 9 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2012/Glasnik%20br.09.pdf

  1. Решење о усвајању програма пословања ЈКП „Вилин Луг“ Црна Трава за 2012. годину

  2. Решење о усвајању програма пословања Фонда за грађевинско земљиште и путеве општине Црна Трава

  3. Одлука о приступању изради Локалног еколошког акционог плана општине Црна Трава

  4. Одлука о мерама заштите од пољске штете, од пожара и другим мерама заштите пољопривредног земљишта на територији општине Црна Трава

  5. Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Црна Трава за 2011. годину

   

  Службени гласник број 10 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2012/Glasnik%20br.10.pdf

  1. Записник о утврђивању коначних резултата избора за одборнике Скупштине општине Црна Трава на изборима од 6. маја 2012. године

   

  Службени гласник број 13 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2012/Glasnik%20br.13.pdf

  1. Извештај о раду Општинске изборне комисије на спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Црна Трава

  2. Извештај верификационог одбора за потврђивање мандата

  3. Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Црна Трава

  4. Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Црна Трава

  5. Пословник Скупштине општине Црна Трава

  6. Решење о избору председника Скупштине општине Црна Трава

  7. Решење о избору заменика председника Скупштине општине Црна Трава

  8. Решење о избору председника општине Црна Трава

  9. Решење о избору заменика председника општине Црна Трава

  10. Решење о постављењу секретара Скупштине општине Црна Трава

  11. Решење о избору чланова Општинског већа општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 17 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2012/Glasnik%20br.17.pdf

  1. Статут општине Црна Трава

  2. Одлука о завршном рачуну буџета општине Црна Трава за 2011. годину

  3. Одлука о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и поступак давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп у 2012. години

  4. Одлука о Општинској управи општине Црна Трава

  5. Одлука о Општинском већу општине Црна Трава

  6. Одлука о радним телима Скупштине општине Црна Трава

  7. Решење о именовању чланова Управног одбора Друштвеног фонда за грађевинско земљиште и путева општине Црна Трава

  8. Решење о постављењу чланова радних тела Скупштине општине Црна Трава

  9. Решење о разрешењу в.д. директора Фонда за грађевинско земљиште и путеве општине Црна Трава

  10. Решење о именовању в.д. директора Фонда за грађевинско земљиште и путеве општине Црна Трава

  11. Решење о разрешењу в.д.директора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

  12. Решење о именовању в.д.директора ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

  13. Решење о разрешењу в.д.директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

  14. Решење о именовању в.д.директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава

   

  Службени гласник број 24 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2012/Glasnik%20br.24.pdf

  1. Пословник општинског већа општине Црна Трава

  2. Решење о постављењу секретара Општинског већа општине Црна Трава

   

  Службени гласник број 28 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2012/Glasnik%20br.28.pdf

  1. Одлука о коришћењу средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Црна Трава за 2012. годину

   

  Службени гласник број 30 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2012/Glasnik%20br.30.pdf

  1. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Црна Трава и оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

   

  Службени гласник број 31 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2012/Glasnik%20br.31.pdf

  1. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2012. годину

  2. Одлука о накнадама одборника, чланова радних тела Скупштине општине Црна Трава, чланова управних одбора и директора установа којима је оснивач општина Црна Трава и чланова Општинског већа општине Црна Трава

  3. Одлука о критеријумима за већи, односно мањи број деце у васпитним групама у Предшколских установи „Младост“ Црна Трава за радну 2012/2013. годину

  4. Одлука о мрежи установа за децу на територији општине Црна Трава за радну 2012/2013. годину

  5. Решење о разрешењу чланова Управног одбора ЈКП „Вилин Луг“ у Црној Трави

  6. Решење о именовању чланова Управног одбора ЈКП „Вилин Луг“ у Црној Трави

  7. Решење о разрешењу чланова Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава

  8. Решење о именовању чланова Школског одбора Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава

  9. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе „Младост“ у Црној Трави

  10. Решење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Младост“ у Црној Трави

   

  Службени гласник број 38 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2012/Glasnik%20br.38.pdf

  1. Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за викенд насеље „Соколица“

   

  Службени гласник број 41 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2012/Glasnik%20br.41.pdf

  1. Одлука о буџету општине Црна Трава за 2013. годину

  2. Одлука о одређивању ерозивног подручја и радови и мере за заштиту од ерозије и бујица на територији општине Црна Трава

  3. Одлука о локалним комуналним таксама

  4. Одлука о укидању Фонда за грађевинско земљиште и путеве општине Црна Трава

  5. Одлука о општинским административним таксама

  6. Одлука о образовању штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава

  7. Решење о именовању начелника и и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације општине Црна Трава

  8. Решење о разрешењу чланова Управног одбора ПУ „Младост“ у Црној Трави

  9. Решење о именовању чланова Управног одбора ПУ „Младост“ у Црној Трави

  10. Решење о разрешењу члана Школског одбора ТШ „Милентије Поповић“ у Црној Трави

  11. Решење о именовању члана Школског одбора ТШ „Милентије Поповић“ у Црној Трави

  12. Решење о разрешењу члана Управог одбора ЈП „Вилин Луг“ у Црној Трави

  13. Решење о именовању  члана Управог одбора ЈП „Вилин Луг“ у Црној Трави

  14. Решење о именовању вд директора Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави

  15. Решење о именовању вд директора ЈП „Вилин Луг“ у Црној Трави

   

  Службени гласник број 48 – http://www.gradleskovac.org/images/stories/dokumenta/sluzbeni_glasnici/2012/Glasnik%20br.48.pdf

  1. Решење о образовању Комисије за попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2012. године

  2. Одлука о накнадама одборника, чланова радних тела Скупштине општине Црна Трава и чланова Општинског већа општине Црна Трава

  3. Одлука о утврђивању тржишне вредности пољопривредног земљишта на територији општине Црна Трава

  4. Одлука о начину сазивања збора грађана, његов рад, као и начин утврђивања ставова збора

  5. Решење о именовању Комисије за израду нормативних аката у ЈКП „Вилин Луг“, за израду статута у свим месним заједницама на територији општине Црна Трава и спровођење избора за чланове савета у свим месним заједницама

  6. Решење о разрешењу в.д. директора ЈП „Вилин Луг“ у Црној Трави

  7. Решење о именовању в.д. директора ЈП „Вилин Луг“ у Црној Трави

   

   

   

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa