Општина Црна Трава званична презентација

Стамбене заједнице

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

О РЕГИСТРАЦИЈИ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

 

Општинска управа Црна Трава обавештава грађане општине Црна Трава

да је на основу члана 18. Закона о становању и одржавању стамбених зграда („Сл.

гласник РС“,број 104/2016, у даљем тексту: Закон), почео са радом Регистар

стамбених заједница од 12.06.2017. године, који води Одељење за урбанизам,

грађевинске, комунално-стамбене, инспекцијске и имовинско-правне послове

Општинске управе општине Црна Трава.

Скупштина и Савет зграде формирани у складу са прописима који су

важили до ступања на снагу овог закона, односно власници посебних делова зграде

у којој није формирана скупштина или савет зграде, дужни су да у року од 6 месеци

од почетка рада Регистра изврше регистрацију стамбене заједнице у складу са

одредбама овог Закона.

До 12. децембра 2017. године све стамбене заједнице треба да одрже

скупштине стамбених заједница и изаберу управнике.

Управник (или друго овлашћено лице) је дужан да у року од 15 дана од

дана одржане прве седнице скупштине стамбене заједнице, поднесе пријаву за

упис са пратећом документацијом и преда их на писарници Услужног центра

Општинске управе општине Црна Трава.

Образац пријаве за регистрацију и обавештење о документацији потребној

за регистрацију стамбене заједнице можете преузети у згради Општинске управе

општине Црна Трава, на писарници и на сајту општине Црна Трава

(www.opstinacrnatrava.org.rs).

Поступак регистрације стамбене заједнице покреће се подношењем

пријаве за регистрацију стамбене заједнице уз коју се прилажу одговарајућа

документа у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији, и то:

1) записник са седнице скупштине стамбене заједнице;

2) попуњен образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице;

3) очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева;

 

4) доказ о уплати административне таксе за захтев и решење у укупном износу

од 350,00 динара (сврха уплате: административна такса на захтев и решење),

на рачун број: 840-742351843- 94, позив на број 05-031, модел 97, прималац

Oпштина Црна Трава.

 

Уколико стамбена заједница нема матични број, добиће га у поступку

регистрације. Након регистрације стамбене заједнице, потребно је уз решење о

регистрацији, филијали Пореске управе у Црној Трави поднети захтев за издавање

ПИБ-а и пословној банци захтев за отварање текућег рачуна.

 

Принудна управа уводи се у стамбену заједницу уколико није

организовано управљање и изабран управник у складу са законом којим се уређује

област становања. Поступак се покреће подношењем пријаве надлежног

инспектора или власника посебног дела, а овај поступак води надлежна локална

самоуправа која именује професионалног управника из Регистра професионалних

управника који води Привредна комора Србије. Накнада за послове

професионалног управљања исплаћује се професионалном управнику.

Bисина накнаде коју ће плаћати власници посебних делова одређује се

одлуком јединице локалне самоуправе.

 

Закон о становању и одржавању стамбених зграда можете преузети на

 

сајту www.pks.rs ("Сл. Гласник РС", бр. 104/2016).

 

Додатне информације можете добити и на број телефона: 016/811-118 и

 

016/811-115.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ,

ИНСПЕКЦИЈСКЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОУ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ВЛАСНИЦИ СТАНОВА,

СТАНАРИ, ВЛАСНИЦИ И КОРИСНИЦИ ПОСЛОВНИХ

ПРОСТОРА У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-

ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА, ДА ЋЕ ДАНА 10.11.2017.

ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 14,30 ЧАСОВА У САЛИ

ДОМА КУЛТУРЕ У ЦРНОЈ ТРАВИ, БИТИ ОДРЖАН

ИНФОРМАТИВНИ САСТАНАК НА ТЕМУ: ПРАВА И

ОБАВЕЗЕ ВЛАСНИКА СТАНОВА И ПОСЛОВНИХ

ПРОСТОРА У ВЕЗИ СА РЕГИСТРАЦИЈОМ

СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА И ПРИМЕНОМ

ЗАКОНА О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА.

 

НАПОМЕНА: Позив се односи само на власнике

станова, станаре, власнике и кориснике пословних

простора у стамбеним и стамбено-пословним зградама

на територији општине Црна Трава, а не и власнике

породичних кућа.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНО-

СТАМБЕНЕ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Образац пријаве за регистрацију СЗ НОВО! -преузмите.

Записник са седнице о избору управника  стамбене заједнице. - преузмите.

Пријава - Потребна документација - преузмите.

Општина Црна Трава

Трг Милентија Поповића 61, 16215 Црна Трава

Teл/фakс 016 811 118.

ПИБ 101064719

Радно време: од понедељка до петка од 7:00 до 15:00

Информативни центар Општине

016 811 118

063 690 890

062 548 785

Мапа сајта

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa