Општина Црна Трава званичан сајт

Одељење за финансије, привреду и локални економски развој

 Руководилац:

                             Ватрослав Славковић

              vatroslav.slavkovic@opstinacrnatrava.org.rs

                                  Тел/факс: 016/811-123

Локална пореска администрација

Одељење за финансије, привреду и локални економски развој обавља послове  са стањем односа у привреди Општине, при чему прати и предлаже надлежним министарствима Републике Србије, институцијама и агенцијама увођење одређених мера у предузећима која имају проблеме у функционисању – пословању (приватизација, реструктуирање, стечај и др.)

Такође обавља послове који се односе на финансијско планирање у трезору, управљање готовином, контролу расхода, управљање дугом, буџетско рачуноводство и извештавање и управљање финансијским информационим системом, припрему и извршење буџета, израду консолидованог завршног рачуна, праћење остваривања јавних прихода и расхода у буџету, контролу наменског трошења буџетских средстава код директних и индиректних корисника буџета, вођење инвенстиција чије је финансирање из буџета, израду анализа и процена везаних за буџет, финансијско материјалне и књиговодствене послове буџета, фондове рачуна посебних намена и друге послове из области финансијско материјалног пословања за потребе Општинске управе, вршење обрачуна ревалорвизације за откуп станова, пружање финансијских услуга другим органима и организацијама по посебним уговорима. Обезбеђује услове да се финансијске трансакције спроведу у складу са Законом као и у складу са опште прихваћеним рачуноводственим принципима. Одговорно је за рачуноводствени систем, као и за управљање делом информационог система који пружа тачне, благовремене и потпуне информације које се односе на све финансијске активности Општинске управе. Израђује предрачуне и финансијске планове везане за обезбеђење средстава, врши контролу новчаних докумената и инструмената плаћања са аспекта уговорених обавеза и наменско коришћење средстава, формира документацију о исплати и обустави законских и других обавеза, врши фактурисање услуга, води благајничко пословање, формира књиговодствене исправе, врши усаглашавање потраживања и обавеза, израђује периодичне обрачуне и годишње рачуне и друге послове у складу са Законом и другим прописима; обавља послове локалне инспекције и ревизије над директним и индиректним корисницима средстава буџета, јавним предузећима чији је оснивач Скупштина општине и другим правним лицима у којима локална јавна средства чине више од 50% укупног прихода.

Обавља стручне послове у области јавних набавки добара и услуга и уступања извођења радова, координира планирање јавних набавки са корисницима буџета. Припрема Одлуке у писаној форми о почетку процеса јавне набавке, припрема документацију везану за јавне набавке као што је: јавни позив, позив за прикупљање понуда, утврђује квалификацију понуђача, конкурсну документацију, упутства за понуђаче, формуларе за подношење понуда, израђује модел уговора, обавештења о додели уговора, извештај и другу документацију везану за одређену јавну набавку. Обезбеђује доступност свих документација везаних за јавне набавке у прописаном временском периоду. Припрема одговоре на зехтев понуђача за заштиту њихових права и брани интересе Општине.Обезбеђује да се сви поступци спроведу благовремено и у складу са Законом, да се средства троше рационално са минималним трошковима и на одговарајући начин да се сви понуђачи једнако третирају у свим фазама поступка јавне набавке, да конкурсна документација не садржи елемента дисквалификације према одређеним понуђачима, обезбеђује транспарентност поступка јавне набавке као и услове да се све радње обављају у складу са прописима у складу са Законом

Обавља финансијско материјалне послове за фондове чији је оснивач Општина, прати остваривање и наменско трошење средстава која се прикупљају на основу одлуке о самодоприносу Обавља послове у области пољопривреде, задругарства, шумарстава, водопривреде, туризма и угоститељства, брине о робним резервама и снабдевању грађана. Обавља и све послове локално економског развоја и локалне пореске администрације.

 

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa