Општина Црна Трава званичан сајт

Одлуке Скупштине општине

Конститутивна седница 03.06.2016.

Решење о потврђивању мандата одборника.

Пословник о раду Скупштине општине Црна Трава.

Решење о прихватању извештаја Изборне комисије о резултатима избора.

Решење о избору председника Скупштине Општине.

Решење о избору  заменика председника Скупштине Општине.

Решење о  престанку дужности секретара Скупштине Општине.

Решење о постављењу  секретара Скупштине Општине.

Решење о избору председника Општине.

Решење о утврђивању престанка мандата одборника - председник.

Решење о утврђивању престанка мандата одборника - заменик председника.

Решење о избору чланова Општинског већа.

Решење о избору  заменика председника Општине.

Прва седница 13.06.2017.

Решење о потврђивању мандата  два одборника.

Одлука о завршном рачуну за 2015. годину.

Програм заштита животне средине.

Одлука ГПЗ 2016.

Решење о престанку функције в.д. директира библиотеке.

Решење о именовању в.д. директира библиотеке.

Решење о престанку функције в.д. директира ЈП Вилин Луг.

Решење о именовању в.д. директира ЈП Вилин Луг.

Решење о разрешењу директора ТО општине.

Одлуке о радним телима Скупштине општине.

Решење Савет за буџет и финансије.

Решење Савет за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине.

Решење - Комисија за статут.

Решење - Комисија за избор, именовању и одликовања.

Решење - Комисија за манданто-имунитетска питања.

Решење - Комисија за представке и жалбе.

Решење - Комисија за сарадњу са другим општинама.

Решење - Административни одбор.

Одлука о преносу овлашћења са ТО на ОУ.

Друга седница

Решење о утврђивању престанка мандата одборника СО Црна Трава.

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоје

Одлука о одређивању надлежног органа закуп поњопривредног земљишта.

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп и на коришжење пољ.земљишта.

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Туристичке организације.

Решење о именовању чланова Управног одбора Туристичке организације.

Решење о разрешењу начелника Општинског штаба за ванредне ситуације.

Решење о утврђивању престанка функције члана надзорног одбора ЈП Вилин Луг.

Решење о именовању члана надзорног одбора ЈП Вилин Луг.

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ТУ општине Црна Трава.

Решење о именовању члана Надзорног одбора ТУ општине Црна Трава.

Трећа седница

Решење о потврђивању мандата одборника.

Прихватање извештаја о раду Дома здравља Власотинце огранак Црна Трава.

Решење о прихватању извештаја о шестомесечном извршењу буџета.

Решење о прихватању извештаја о раду Ловачког удружења за 2015.годину.

Сагласност на план рада Ловачког удружења за 2016. годину.

Прихватање извештаја о раду ПБД Орловац за 2015.године.

Сагласност на план рада ОБД Орловац за 2016.годину.

Решење о о разрешењу члана комисије за планове.

Решење о именовању члана Комисије за планове.

Решење о разрешењу члана савета за родну равноправност.

Решење о именовању члана савета за родну равноправност.

Решење о престанку својства члана савета за безбедност општине Црна Трава.

Решење о именовању члана савета за безбедност општине Црна Трава,

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама одборника.

Четврта седница

Решење о разрешењу члана Општинског већа.

Решење о избору члана Општинског већа.

Решење о прихватању извештаја о раду Т.Ш. за 2015.

Решење о давању сагласности на план рада Т.Ш. Милентије Поповић за школсу 2016. годину.

Решење о прихватању извештаја о раду ОШ А.Стојановић за 2015. годину.

Решење о давању сагласности на рад ОШ А. Стојановић за школску 2016. годину.

Решење о прихватању извештаја о раду ПУ Младост за 2015. годину.

Решење о давању сагласности на план рада ПУ Младост за 2016. годину.

Одлука о одобравању бесплатног боравка у ПУ Младост.

Одлука о мрежи установа за децу у општини црна Трава за 2016-17. годину.

Одлука о критеријунина за већи, односно мањи број деце у васпитноим групама.

Правилник о  додели стипендија ученицима средњих школа.

Одкука о спровођењу програма мера, активности и механизана на јачању популационе политике.

Одлука о оснивању савета за запошљавање.

Решење о именовању чланова савета за запошљавање.

Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈП Вилин Луг са Законом о ЈП.

Решење о разрешењу председника и члана Савета за друштвене делатности.

Решење о именовању члана УО Центра за социјални рад .

Решење о именовању председника и члана Савета за друштвене делатности.

Решење о утврђивању престанка својства члана Комисије за избор, именовања и одликовања.

Решење о именовању члана Комисије за избор, именовање и одликовања.

Решење о утврђивању престанка својства члана Административног одбора.

Решење о именовању члана Административног одбора.

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa