Општина Црна Трава званичан сајт

Одлуке Скупштине општине

Конститутивна седница 03.06.2016.

Решење о потврђивању мандата одборника.

Пословник о раду Скупштине општине Црна Трава.

Решење о прихватању извештаја Изборне комисије о резултатима избора.

Решење о избору председника Скупштине Општине.

Решење о избору  заменика председника Скупштине Општине.

Решење о  престанку дужности секретара Скупштине Општине.

Решење о постављењу  секретара Скупштине Општине.

Решење о избору председника Општине.

Решење о утврђивању престанка мандата одборника - председник.

Решење о утврђивању престанка мандата одборника - заменик председника.

Решење о избору чланова Општинског већа.

Решење о избору  заменика председника Општине.

Прва седница 13.06.2017.

Решење о потврђивању мандата  два одборника.

Одлука о завршном рачуну за 2015. годину.

Програм заштита животне средине.

Одлука ГПЗ 2016.

Решење о престанку функције в.д. директира библиотеке.

Решење о именовању в.д. директира библиотеке.

Решење о престанку функције в.д. директира ЈП Вилин Луг.

Решење о именовању в.д. директира ЈП Вилин Луг.

Решење о разрешењу директора ТО општине.

Одлуке о радним телима Скупштине општине.

Решење Савет за буџет и финансије.

Решење Савет за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине.

Решење - Комисија за статут.

Решење - Комисија за избор, именовању и одликовања.

Решење - Комисија за манданто-имунитетска питања.

Решење - Комисија за представке и жалбе.

Решење - Комисија за сарадњу са другим општинама.

Решење - Административни одбор.

Одлука о преносу овлашћења са ТО на ОУ.

Друга седница

Решење о утврђивању престанка мандата одборника СО Црна Трава.

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоје

Одлука о одређивању надлежног органа закуп поњопривредног земљишта.

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп и на коришжење пољ.земљишта.

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Туристичке организације.

Решење о именовању чланова Управног одбора Туристичке организације.

Решење о разрешењу начелника Општинског штаба за ванредне ситуације.

Решење о утврђивању престанка функције члана надзорног одбора ЈП Вилин Луг.

Решење о именовању члана надзорног одбора ЈП Вилин Луг.

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ТУ општине Црна Трава.

Решење о именовању члана Надзорног одбора ТУ општине Црна Трава.

Трећа седница

Решење о потврђивању мандата одборника.

Прихватање извештаја о раду Дома здравља Власотинце огранак Црна Трава.

Решење о прихватању извештаја о шестомесечном извршењу буџета.

Решење о прихватању извештаја о раду Ловачког удружења за 2015.годину.

Сагласност на план рада Ловачког удружења за 2016. годину.

Прихватање извештаја о раду ПБД Орловац за 2015.године.

Сагласност на план рада ОБД Орловац за 2016.годину.

Решење о о разрешењу члана комисије за планове.

Решење о именовању члана Комисије за планове.

Решење о разрешењу члана савета за родну равноправност.

Решење о именовању члана савета за родну равноправност.

Решење о престанку својства члана савета за безбедност општине Црна Трава.

Решење о именовању члана савета за безбедност општине Црна Трава,

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама одборника.

Четврта седница

Решење о разрешењу члана Општинског већа.

Решење о избору члана Општинског већа.

Решење о прихватању извештаја о раду Т.Ш. за 2015.

Решење о давању сагласности на план рада Т.Ш. Милентије Поповић за школсу 2016. годину.

Решење о прихватању извештаја о раду ОШ А.Стојановић за 2015. годину.

Решење о давању сагласности на рад ОШ А. Стојановић за школску 2016. годину.

Решење о прихватању извештаја о раду ПУ Младост за 2015. годину.

Решење о давању сагласности на план рада ПУ Младост за 2016. годину.

Одлука о одобравању бесплатног боравка у ПУ Младост.

Одлука о мрежи установа за децу у општини црна Трава за 2016-17. годину.

Одлука о критеријунина за већи, односно мањи број деце у васпитноим групама.

Правилник о  додели стипендија ученицима средњих школа.

Одкука о спровођењу програма мера, активности и механизана на јачању популационе политике.

Одлука о оснивању савета за запошљавање.

Решење о именовању чланова савета за запошљавање.

Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈП Вилин Луг са Законом о ЈП.

Решење о разрешењу председника и члана Савета за друштвене делатности.

Решење о именовању члана УО Центра за социјални рад .

Решење о именовању председника и члана Савета за друштвене делатности.

Решење о утврђивању престанка својства члана Комисије за избор, именовања и одликовања.

Решење о именовању члана Комисије за избор, именовање и одликовања.

Решење о утврђивању престанка својства члана Административног одбора.

Решење о именовању члана Административног одбора.

Пета седница 14.11.2016.

Решење о прихватању итвештаја о деветомесечном буџету.

Решење о давању сагласности за статут библиотеке.

Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности ради утврђивања пореза.

Решење о разрешењу члана управног одбора ПУ Младост.

Решење о имновању члана УО ПУ Младост.

Решење о отуђењу из јавне својине  грашевинске парцеле 81-6 КО Горње Гаре.

Шеста седница 13.12.2016.

Одлука о буџету за 2017. годину.

Одлука о општинској управи Општине Црна Трава.

Одлука о давању сагласности на конвертовању потраживања Трајалу.

Решење о давању сагласности на пословање ЈКП Вилин Луг.

Решење о изменама и допунама о висини  Локалне комуналне таксе.

Решење о престанку функције в.д. дираектора ЈКП Вилин Луг.

Решење о именовњу в.д. директора ЈКО Вилин Луг.

Решење о престанку функције в.д. библиотека Сестре Стојановић.

Решење о именовању вд. директора библиотеке Сестре Стојановић.

Програм рада скупштине Општине црна Трава за 2017. годину.

Одлука о Месним Заједницама на територији Општине.

Решење о именовању чланова Изборнихе комисије за изборе Савета МЗ.

Седма седница 06.03.2017. године

1.Решење о прихватаеу извештаја о раду ЈП Вилин Луг за 2016. годину.

2.Решење о прихватању извептаја о раду Црвеног крста за 2016.годину.

3. Решење о давању сагласности на Основе плана рада Црвеног крста за 2017.годину.

4. Решење о прихватању извештаја о раду Центра за социјални рад за 2016.годину.

5. Решење о давању сагласности на план рада Центра за социјални рад за 2017.годину.

6. Решење о прихватању извештаја о раду Општинске библиотеке Сестре Стојановић за 2016. годину.

7. Решење о давању сагласности на план рада Општинске библиотеке за 2017.годину.

8. Решење о прихватању извештаја о раду Омладинског клуба за 2016. годину.

9. Решење о прихватању извештаја о раду ПБД Орловац за 2016.годину.

10. Решење о прихватању извештаја о раду Ловачког удружења за 2016. годину.

11. Решење о прихватању извептаја о раду Општинског већа општине Црна Трава за 2016.годину.

12. Решење о давању сагласности на План рада Штаба за ванредне ситуације за 2017.годину.

13. Решење о прихватању Извештаја о раду Општинске управе за 2015. годину.

14. Одлука о конституисању Савета за здравље општине Црна Трава,

15. Кадровски план органа општине Црна Трава за 2017.годину.

16. Решење о прихватању Извештаја о резултатима избора за чланаове савета МЗ.

17. Одлука о одређивању висине надокнаде за технички преглед објеката.

18. Одлука о екстерној ревизији Завршног рачуна буџета Општине за 2016. годину.

19. Одлука о финансирању радника Дома здравља Власотинце, огранак Црна Трава.

20. Правилник - конкурс за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса.

21. Одлука - популациона политика на територији Општине.

22. Решење о разрешењу члана Школског одбора ТШ М.Поповић.

23. Решење о именовању члана Школског одбора ТШ М.Поповић.

Осма седница 26.04.2017.

1. Решење о прихватању извештаја о раду Дома здравља Власотинце за 2016. годину.

2. Решење о прихватању извештаја о раду Јавног правобранилаштва за 2016. годину.

3. Одлука о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава другог реда за 2017. годину.

4. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и руралног развоја за 2017.годину.

5. Одлука о усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и руралног развоја за 2017.годину.

6. Одлука о усвајању Годишњег програма заштитњ, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017. годину.

7. Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп и коришћења пољопривредног земљиштљ зљ 2017. годину.

8. Решење о разрешењу в.д. директора Општинске библиотеке.

9. Решење о именовању директора Општинске библиотеке.

10. Одлука о установљењу награда и других признања Општине.

11. Одлука о додели Априлских награда и других признања општине Црна Трава за 2017. годину.

Девета седница 12.06.2017.

1. Одлука о завршном рачуну буџета општине Црна Трава за 2016. годину.

2. Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта.

3. Правилник о категоризацији спортских организација са седиштем на територији општине Црна Трава.

4. Решење о разрешењу в.д. директора ЈП Вилин Луг.

5. Решење о именовању в.д. директора ЈП Вилин Луг.

6. Решење о престанку мандата председника и чланова Надзорног одбота ЈП Вилин Луг.

7. Решење о именовању председника и чланова надзорног одбора ЈП Вилин Луг.

8. Одлука о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама.

Десета седница 28.06.2017.

1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2017. годину - ребаланс 2.

2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама.

3. Одлука о организацији Општинске управе општине Црна Трава.

Једанаеста  седница 14.08.2017.

1. Решење о прихватању извештаја о буџету општине Црна Трава за период 01.01. - 30.06.2017.године.

2. Одлука о отпису дуга Акционарског друштва ХУП Европа, из Сурдулице.

3. Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе - Општине Црна Трава за 2017. годину.

4. Решење о именовању чланова Надзорног одбора Општинске библиотеке Сестре Стојановић.

Дванаеста  седница 09.11.2017.

1. Решење о прихватању извештаја о раду ОШ А. Стојановић за 2016-2017. годину.

2. Решење о давању сагласности на План рада ОШ А.Стојановић за 2017-2018. годину.

3. Решење о прихватању извештаја о раду ПУ Младост за 2016-2017. годину.

4. Решење о давању сагласности на план рада ПУ Младост за 2017-2018. годину.

5. Одлука о мрежи установа за децу у општини Црна Трава.

6. Одлука о критеријумима за већи, односно мањи број деце у васпитним групама за 2017-2018.год.

7. Одлука и бесплатном боравку деце у ПУ Младост за 2017-2018. годину.

8. Решење о прихватању извештаја о раду Општинске управе за 2016. годину.

9. Решење о прихватању извештаја о буџету општине Црна Трава за период 01.01. - 30.09.2017.године.

10. Одлука о давању сагласности на конвертовање потраживања - Трајал корпорације.

11. Одлука о давању сагласности на отпис дуга и конвертовање потраживања - Мостоградња.

12. Одлука о просечним ценама непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину.

13. Решење о разрешењу члана школског одбора ОШ А.Стојановић.

14. Решење о именовању члана школског одбора ОШ А.Стојановић

Тринаеста  седница 29.11.2017.

1. Одлука о изменама и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2017.годину - ребаланс 3.

2. Програм контроле и смањења популације напуштених мачака и паса.

3. Кодекс понашања службеника и намештеника.

4. Одлука о пристпању  израде ПДР - Вртоп.

5. Одлука о подизању спомен чесме.

Четрнаеста  седница 18.12.2017.

1. Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2018.годину.

2. Одлука о реализацији буџета у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018.год.

3. Кадровски план органа општине Црна Трава за 2018. годину.

4. Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити.

5. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП Вилин Луг за 2018.годину.

6. Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће инвестиционо одржавање зграда и накнаде за принудног професионалног управника.

7. Програм рада Скупштине општине црна Трава за 2018.годину.

8. Одлука о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама на територији Општине.

9. Решење о престанку мандата в.д. директора ЈП Вилин Луг.

10. Решење о именовању в.д. директора ЈП Вилин Луг.

Петнаеста  седница 08.02.2018.

1. Одлуке о изменама и допунама  буџета општине Црна Трава за 2018.годину.

2. Одлука о финансирању пројеката за унапређеа здравствене заштите за 2018.год.

3. Решење о прихватању Извештаја о раду Општинског већа за 2017.годину.

4. Одлука о ослобађању плаћања закупа Апотеке.

5. Решење о прихватању извештаја  о реализацији програма развоја пољопривреде и руралног развоја.

6. Одлука о приступању израде ПДР Белчине.

7. Одлука о приступању израде ПДР Градска.

8. Решење о прихватању извештаја о раду центра за ванредне ситуације Општине за 2017.годину.

9. Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације за 2018.годину.

10. Решење о прихватању Извештаја о раду Црвеног Крста Општине за 2017.годину.

11. Решење о давању сагласности на План рада Црвеног Крста за 2018. годину.

12. Решење о разрешењу и именовању чланова Савета за здравство.

13. Одлука о накнадама одборника и чланова радних тела, председника савета МЗ, и чланова Општинског већа.

Шеснаеста  седница 16.04.2018.

1. Решење о прихватању извештаја о раду ЦСР за 2017.годину.

2. Решење о давању сагласности на план рада ЦСР  за 2018.год.

3.Решење о прихватању извештаја о раду ОЈП за 2017.годину.

4. Решење о прихватању извењтаја о раду библиотеке за 2017 годину.

5. Решење о прихватању плана рада библиотеке за 2018.годину..

6. Решење о прихватању извештаја о раду ЈКП Вилин Луг за 2017. годину.

7. Одлука о усвајању програма политике руралног развоја за 2018.годину.

8.Програм подрше поњопривредној и политици рурлног развоја за 2018.годину.

9. Решење о прихватању извештаја о раду Савета за здравље за 2017.годину.

10. Решење о престанку мандата члановима УО Бибилиотеке.

11. Решење о именовању чланова УО Библиотеке.

12. Етички кодекс понашања функционера.

13. Решење о разрешењу чланова УО ГТШ Милентије Поповић.

14. Решење о именовању чланова УО ГТШ Милентије Поповић.

15. Решење о именовању чланова ШО ОШ Александар Стојановић-

16. Одлука о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини.

17.1 Локални антикорупцијски план Општине Црна Трава.

18. Одлука о додели априлских награда и признања за 2018. годину.

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa